Generalforsamling 2017

 

Generalforsamling i Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn.
                          Mandag den 6. marts 2017 kl. 19:00
                             i Medborgerhuset , Silkeborg.
 

Dagsorden:

            1.  Valg dirigent
            2.  Aflæggelse af årsberetning ved formanden
            3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
            4.  Indkomne forslag
            5.  Valg til bestyrelsen.
            6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 200,- kr,
            8. EventueltReferat (Erik Sejerslev Rasmussen):

           ad. 1:   Grethe Svendsen blev valgt som dirigent og som konstaterede,  at generalforsamlingen var
                       lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
           ad. 2: . Formandsskifte i hovedoreningen, hvor Mette Bock frasagde sig jobbet på grund af en ministerpost. Nyvalgt er næstformanden Jens Andresen.
                       fra Løgumkloster. Aktiviterne i løbet af året blev omtalt: Tur til Slesvig arrangeret af venskabsforeningen 'Danevirke', Ejerbavnehøjmødet i august,Sangaften. Tur til Hamborg og Nytårskur i samarbejde med foreningen Norden. Medlemstallet omtalt. Det har været stationært det sidste år med ca, 76 medlemmer. Skoleudveksling omtalt. Formanden med hustru var inviteret til venskabsforeningen Danevirke's jubilæm i januar 2017.     
                      Beretningen blev enstemmigt godkendt.
           ad.3:   Et revidrt regnskab omelt.
                           Årets indtægter andrager :                                19.209,12  kr,
                           Årets udgifter andrager:                                    20.325,75  kr.
                           Overskuddet andrager:                                   - .1.116,63   kr.
                           hvorefter den samlede beholdning andrager:  31.747,53   kr.
                     Regnskabet godkendt enstemmigt.
           ad.4:  Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
           ad.5:  NielsVendelbo, Erik Sjerslev Rasmussen,Ole Jensen og Jonna Poulsen  genvalgt.
                      Suppleanter: Leif Vestergaard, Keld Roat Pedersen genvalgt og revisorTove Olsen genvalgt.
           ad.6:  Kontingent godkendt til 200,- kr for det kommende år.
           ad.7:  Grethe Svendsen som repræsenterer foreningen NORDEN takker for et godt samarbejde gennem årete og håber at det  fortsætter det  .kommende.   år.                    

                    
                      
                      .