Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn.

                          Mandag den 6. marts 2017 kl. 19:00
                             i Medborgerhuset , Silkeborg.
 

Dagsorden:

            1.  Valg dirigent
            2.  Aflæggelse af årsberetning ved formanden
            3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
            4.  Indkomne forslag
            5.  Valg til bestyrelsen.
            6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 200,- kr,
            8. EventueltReferat (Erik Sejerslev Rasmussen):

           ad. 1:   Grethe Svendsen blev valgt som dirigent og som konstaterede,  at generalforsamlingen var
                       lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
           ad. 2: . Formandsskifte i hovedoreningen, hvor Mette Bock frasagde sig jobbet på grund af en    ministerpost.

                       Nyvalgt er næstformanden Jens Andresen fra Løgumkloster.

                       Aktiviterne i løbet af året blev omtalt:

                                Tur til Slesvig arrangeret af  venskabsforeningen 'Danevirke'    

                                Ejerbavnehøjmødet i august

                                Sangaften.

                                Tur til Hamborg og Nytårskur i samarbejde med foreningen Norden.

                                Medlemstallet omtalt

                                Det har været stationært det sidste år med ca, 76 medlemmer.

                                Skoleudveksling omtalt.

                                Formanden med hustru var inviteret til venskabsforeningen Danevirke's jubilæm i januar

                                2017.     

                      Beretningen blev enstemmigt godkendt.


           ad.3:   Et revidrt regnskab omelt.
                           Årets indtægter andrager :                                19.209,12  kr,
                           Årets udgifter andrager:                                    20.325,75  kr.
                           Overskuddet andrager:                                   - .1.116,63   kr.
                           hvorefter den samlede beholdning andrager:   31.747,53   kr.


                      

  Regnskabet godkendt enstemmigt.


           ad.4:  Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.


           ad.5:  NielsVendelbo, Erik Sjerslev Rasmussen,Ole Jensen og Jonna Poulsen  genvalgt.
                      Suppleanter: Leif Vestergaard, Keld Roat Pedersen genvalgt og revisorTove Olsen genvalgt.


           ad.6:  Kontingent godkendt til 200,- kr for det kommende år.


           ad.7:  Grethe Svendsen som repræsenterer foreningen NORDEN takker for et godt samarbejde

                      gennem året og håber at det  fortsætter det  .kommende.   år.                    

                    
                      
                      .