Mathias Jepsen (1883-1960)

Mathias Jepsen (1883-1960)

Picture