Bestyrelsesreferater

  

 ( Brevhovede 02      AABENRAA

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 16. januar  2017  kl. 16.

i Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev .

 

Traktement Kaffe + boller

 

1)   Siden sidst  (hjemmeside mm - julesangcafe –– det grå guld –adventsmødet )

Kommende arrangementer omtales på facebook.

Ca. 200 deltog i de 3 julesangcafeer, 3 af deltager har efterfølgende

meldt sig ind i GF

Det grå guld den 23.11. havde mellem 25 og 30 deltagere. I 2017 afholdes der 2 møder, henholdsvis forår og efterår. Frode Sørensen blev foreslået til kommende møde.

Adventmødet det faldende antal deltagere giver anledning til bekymring.

Tages op på mødet den 07.02. Afholdes evt. sammen med Frøslev Lejrens Venner, SSF og andre.

 

2)   Økonomi

Ser fornuftigt ud trods lille underskud.

Det undrede os at vi har fået en regning på 637,00 for deltagelse i mødet på Folklehjem ( de fire lokalforeningen) idet det er vort indtryk at

mødet blev afholdt af GF Peder Skrams Gade. Vi ønsker ikke at betale.

Claus Jørn har efterfølgende meddelt at mødet blev afholdt i flg.aftale med formanden i Tønder og at det ikke er GF Peder Skrams Gade

 

3)   Kommende arrangementer: Sangmaraton – Jørn Buch foredrag om Israel og Palæstina mandag d. 23. januar kl. 14.30 – afstemningsfesten d. 10. februar på Folkehjem (se videresendt mail fra Sprogforeningen)

Taget til efterretning

 

4)   Generalforsamlingen 6.3.2017 kl. 19.30.

Calle sørger for reservation af lokale på  Folkehjem.

 

5)   Mødet på Folkehjem d. 15. december med de sønderjyske foreninger:

 

a)   Spejderarrangementet (kaffebordet for 40.000 deltagere)

b)   Turen til København

c)   Medlemssiden i Flensborg Avis

d)   Jans forslag

Ad. a. Det er i GF Peder Skrams Gades regi. Vi kan ikke regne med at

stille med arbejdskraft.

Ad. b. Dres sørger for at indbydelsen sendes til samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Ad.c. Tidligere beslutning fastholdes indtil der foreligger nyt mht til det

økonomiske, med et bundet budget.. Bestyrelsen mener fortsat at det er en god ide. Der afholdes et møde med de andre bestyrelser. Calle deltager i mødet fredag den 20.januar sammen med Dres..

Ad.d. Det skal undersøges hvordan ideerne kan indflettes i arrangementerne 2020.

 

6)   Eventuelt

 

7)   Næste møde

     Tirsdag den 07.02 kl. 16.00

     Pkt. hvem vil genopstilles til bestyrelsen? På valg Ragnar,  Andreas,

     Jørn Ulrik samt Knud Chr.der er revisor.

     Udflugt, Jan og Calle med oplæg

     Adventsmøderne fremtid

     Referat fra mødet den 20.januar.

 

 

Ref.jul

Referat fra Grænseforeningens bestyrelsesmøde mandag den 31. oktober 2016.11.16

 

Afbud: Jan

 

1) Siden sidst

Vi er nu på facebook

Fællesprogram. Er udsendt, Rebbølcentret har fået 25 eksemplarer

Sangaften. Kører planmæssigt.

Jørn Buch. 11.11., der købes en krans.

Det Grå Guld .Gik godt på Flensborg Hus

Foredrag  på Folkehjem. Der var fuldt hus i Billedsalen

Dyvohray. Som tidligere en oplevelse – fuldt hus

 

2) Økonomi.

Der forventes en yderlige udgift på ca. 8.000 til projektet med Flensborg Avis

 

3) Kommende arrangementer

Det Grå Guld Rebbølcentret 23.11..Fra tysk side deltager Ami Jessen medens Sophus Boas deltager fra dansk side.

Vi skal huske at få deltagerens tilladelse til at oplægget offentliggøres

Sangmaraton efter jul, der arbejdes videre med ideen

Jazzkoncert 11.11. Lidt over 70 tilmeldte

Adventmødet – alt er på plads

 

4)Nyt fra Bennetgaard.

Venter  på udspil fra Bennetsgaard

 

5) Indlæg fra Jan.

Udskudt

 

6) Flensborg Avis projektet

SSF bakker op økonomisk, sidste medlemsside i år udkommer torsdag d.27.10

Ansøgning om økonomisk støtte på 7.000 sendes til Grænseforeningen v/Knud Erik Therkelsen

Er der afslag er projektet hermed afviklet

 

7) Eventuelt

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 07.03.2017. Calle forespørger mulig oplægsholder

Ændret til mandag den  06-03-2017 kl. 19.30 idet tidl. Biskop  Karsten Nissen ikke kan den 07.03.

 

8) Næste møde.

16.01.2017 kl. 17.00

 

Ref.jul

 

 

 ( Brevhovede 02      AABENRAA

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 29. august  2016  kl. 17.30 – 19

i Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev .

 

Afbud: Calle

 

1)   Siden sidst  (Løgumklostermødet) – donation fra Sydbank (sangbøger)

Mht. festligholdelsen af 2020 afventes udspil fra København. Jan kontakter KET.

 

2)   Økonomi

Det undersøges nærmere hvad beløbet 7467.95 dækker

 

3)   Kommende arrangementer:

    Det grå guld. Kommende  møde afholdes 10.10.kl 14.30 på Flensborg Hus

    Lille sal. Bruno Diederichsen fra Flensborg og Mie Bach fra Tinglev  

   Tinglev fortæller om deres respektive liv og levned.

   Det er fortsat ønskeligt at oplægsholderne skriver et lille resume,  

    der offentliggøres. Skal først aftales med SSF..

    

    Sangmaraton.Dres arbejder videre med ideen. Der tænkes på en lørdag

    fra 9 til 18, hvor der synges så mange sange som man nu kan nå.

 

    Koncert med Dyvohray d. 17. oktober – Jazzkoncert d. 11. november

    Begge arrangementer støttes med 750 kr

 

    Våbenstilstandsdagen d. 11. november formiddag. Starter på kirkegården

    i Bjolderup sammen med Menighedsrådet med efterfølgende foredrag ved

   Jørn Buch

 

    Foredrag om depression. Henvises til Ældresagen.

 

    Adventsmødet. Der arbejdes videre med sagen.

 

4)   Donation til Bennetgaard. Blev besluttet 25.05.16

 

5)   Indlæg fra Jan. Jan kontakter KET, se under pkt. 1

 

6)   Flensborg Avis – i skrivende stund  intet nyt – på GF siden er alle vore medlemssider lagt ind som bilag til mødet på Christianslyst d. 20. august

Fortsat intet hørt om resultatet af mødet i bestyrelsen.

Efter mødet er det oplyst at bestyrelsen ikke ønsker at støtte initiativet.

 

7)   Fællesprogram – deadline 15.september

Taget til efterretning.

 

8)   Eventuelt

Aabenraa Grænseforening er nu på Facebook.

Når referater er godkendt kan de komme på siden

 

9)   Næste møde

Kl. 17 00 mandag den 31.10.

 

 

Ref.

JUL

    ( Brevhovede 02      AABENRAA

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. maj  2016  kl. 17.30 – 19

i Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev .

 

Traktement 2 snitter + 1 ostemad + kaffe m. brød

Afbud: Jan.

 

1)   Siden sidst (sendemandsmøde mm)

Dres deltog om lørdagen. Der var færre deltagere end tidligere . På mødet omtale Dres Fl.A. projektet og beklagede manglende svar på tidligere rejste spørgsmål. Mette Bock lovede at bestyrelsen vil behandle sagen.   

 

Jan opfordres til at tage kontakt med Christopher Wanke, der er den første formand for Ungdomsforeningen i Grænseforeningen.

 

Facebook – Aabenraa Grænseforeningen – er nu oprettet.                                  

 

2) Økonomi

    Giver ikke anledning til bekymring

    Til indkøb af sangbøger har Sydbank doneret 5000  kr

 

3) Kommende arrangementer: Sangaften - Det grå guld - udflugt 2016

     Sangaften der deltager  2 kor.

     Deltagerne i mødet Det grå guld er på plads

     Der er tilmeldt 33 til udflugten til Slesvig.

 

 4) Donation (forslag 500 kr.) til Bennetgaard.

     Der bevilges 1.000

 

 5)  Annonce for kunstudstilling til arrangement (forslag max. 500 kr.)

      Udgår

 

 6) Flensborg Avis – skrivelse til hovedbestyrelsen/SSF

      Dres og Jens udarbejder udkast der rundsendes til bestyrelsen

 

 7) Program for efteråret

      Følgende forslag blev nævnt.

      Bennetgaard/Rødding

      Genforeningsmuseet Chr.Feldt

      Calle arbejder videre med forslagene

   

      Der ydes 750 til 2 koncerter på Folkekulturhuset Rebbølcentret

    

      Dres kontakter formand for arrangementet for 100  året for gen-

      foreningen for at gøre opmærksom på at vi ønsker at deltage i for-

      beredelserne.  

    

     Deltager, som i 2015, i mindehøjtideligheden den 11.11. på kirkegården

     i Bjolderup.

     Adventmødet afholdes den 24.11. i Frøslevlejren. Jens spørger om

     Generalkonsulent har mulighed for at deltage

                

 

  8)  Eventuelt

        Jens deltager i mødet på Christianslyst

 

  9) Næste møde

      15.08. 17.30

 

Ref-

jul

 Brevhovede 02      AABENRAA

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 4. april  2016  kl. 17.30 – 19

i Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev .

Samtlige mødt .Formanden bød velkomme til det nye medlem Jan Wittrup.

 

1) Godkendelse af referat.

Godkendt

 

2) Konstituering.

Jfr, vedlagte oversigt.

 

3) Økonomi

Med en medlemsnedgang på cirka 10% årligt kan vi forudse faldende indtægter. Men indtil nu ser det rimeligt ud.

For at dæmme op for det faldende medlemstal pegede Jan Wittrup på, at GF Aabenraa burde få sig en Facebook-profil. Så den kunne synliggøre  foreningen og dens arrangementer bla. via den såkaldte dele-funktion. Herved vil vi også kunne dele opslag med f.eks. historisk interesserede foreninger. Samtidig vil en facebook-side styrke dialogen både mellem vores medlemmer og ift. bestyrelsen

 

 

4) Evaluering af generalforsamlingen

Vi kan konstatere at fremmødet er faldende år for år. Specielt i år var det meget dårligt – hvad skal der til for at vende udviklingen?

Der vil ikke blive annonceret i dagspressen næste år.

Muligheden for at få generalforsamlingen nævnt i de gratis ”det sker” og lignende arrangementoversigter i JV og ugeaviserne  bør dog fortsat udnyttes. Også facebook kan inddrages, hvis vi til den tid har en profil

 

5) Det Grå Guld

 Starter altid 14.30

Mødet den 27.04 afholdes i Flensborg

SSF´s indleder er Bent Wind, der er formand for GF i Vejle

Calle vil spørge om Holger Jakobsen  vil indlede-

Næste møde afholdes den 1.6. i Folkekulturhuset Rebbølcentret Jørn spørger om Harald Søndergaard,Tinglev vil.  Harald Søndergaard har efterfølgende  sagt ja.

Det blev drøftet om det fremover skal ændres således at der kun er éen oplægsholder. Dette vil give tid til dialog, og vedkommende vil får mere tid  Skal drøftes med  SSF

Bliver det vedtaget kunne vi tænke os at få følgende til at deltage.

P.E.Thomsen, .S. Matlok . Karsten Nissen

 

6) Udflugten til Slesvig 28.maj

Calle redegjorde for det endelige program og de vanskeligheder han have haft med at få de endelige aftaler i land.

Vil gerne have at de fremtidige ture også har en rød tråd.

Ønske at der kommer en omtale i JydskeVestkysten Flensborg Avis i form af en artikel

7) Sendemandsmøde 30.april og 1.maj i Vingsted.

Dres skal have besked snarest fra de der vil deltage

 

8) Christianslystmøde.

Finder sted 27. og 28 maj, altså samtidigt med vores tur til Slesvig. Dres sender

dagsordenen ud.

 

9) Flensborg Avis (vedhæftet bilag – mailkorrespondance)

Vi afventer svar fra SSF. Aabenraa GF  har ikke økonomi til at fortsætte under de nuværende vilkår.

10) Børnehaven har inviteret og til at komme fredag den 24.06. kl. 10 for at tage afsked med de 41 førskolebørn. Calle, Dres og Jørn Ulrik deltager

 

11) Næste møde

Onsdag den 25.maj kl. 17.30

Følgende skal på.

Vi skal komme med initiativet for et samarbejde med dem vi samarbejder med til det årlige fælles møde (Biblioteket, Sprogforeningen , Historisk Samfund)  og hvem mere? ( for egen regning  Foreningen Norden? Biblioteket i Flensborg?) i anledning af 2020. Der er vores klare opfattelse at vi, uanset om det er vores tur, skal stå for genforeningsfesten på Folkehjem

Jfr. pkt. 6 Calle og Jan hvordan sikres den røde tråd i vore kommende ture?

 

 

Vil gerne have oplyst hvor mødet i Flensborg afholdes  og om Holger har sagt ja.  . Så kan det komme med i det endelige referat

 

Jeg håber at I vil gå referatet igennem med tættekam – der er jo tradition for at forslag kommentarer fylder meget på kryds og tværs så det kan let smutte et og andet

 

Specielt er jeg usikker på om Ragnar´s funtioner er korrekt  formuleret

 

Ju

05-04-2016 21:27:25

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 5. oktober  2015  kl. 17.30 – 19  i Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Traktement 2 snitter + 1 ostemad.

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer var mødt

1)   Godkendelse af referat

     Godkendt

 

2)   Evaluering: Dyvohray koncert – foredrag om Kaj Munk – Det grå guld

Der var fuldt hus til koncerten, og deltagerne fik en fantastisk oplevelse. De kommer igen i 2016

22 overværede foredraget om Kaj Munk.

Det grå Guld havde 40-45 deltagere der fik to interessante indlæg.

Det næste møde finder sted den 28.oktober, her skal forløbene evalueres. Peter Damgaard er oplægsholder.

Punktet gav anledning til en løs drøftelse mht hvordan samarbejdet med Rebbølcentret skal foregå. Tages op på det kommende møde den 30.11.

Formanden kommer med oplæg, der også skal indeholde hvilke foreninger vi kan samarbejde med i forbindelse med arrangementer

 

3)   Økonomi

Afventer det endelige regnskab vedr. Flensborg Avis

 

4)   Fællesprogram

Adventsmøde kunne afholdes på Højskolen Østersøen. Er flyttet til Frøslevslejrens Efterskole W 9 barak . Pris 150 kr.

Calle kommer med forslag til tur i 2016.

 

5)   Afstemningsfest 10. februar 2016

Aftalerne er på plads.

Dres sørger for annoncering.

I år deltog der 285, vi regner med 200 i 2016, vi hæfter betalingsmæssigt for dette antal.

Den samlede bestyrelse står ved indgang/kasse.

 

6)   Fællesprogrammet for de sønderjyske grænseforeninger.

Godkendt med få rettelser, se under pkt. 4

 

7)   Nyt fra Flensborg Avis projektet (Jørn har nyt) – GF annoncering faldt til jorden – alt var klappet og klart, men avisen sagde nej.

Dette er taget til efterretning

På et kursus har GF og SSF drøftet projektet for at få det gjort landsdækkende. Endnu intet afgjort. Jørn kontakter Claus Jørn for at forhøre hvad der er sket.

Jfr. pkt. 7 fra mødet den 31.08-15 deltager Dres og Jørn i det kommende møde i november med de interesserede.

 

8)   Efterårets arrangementer finpudsning + 1. halvdel af 2016 (udflugt mm)

Se under pkt. 4

 

9)  Evt.

 

10) Næste møde

       Mandag den 30.11. 2015 kl. 17.30

    

Ref.

Jørn Ulrik