Forretningsorden

Formandskollegiet på Fyn

Forretningsorden:

§ 1 Formandskollegiet dækker alle lokalforeninger af Grænseforeningen på Fyn og omliggende øer, og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens love.

§ 2 Formandskollegiets formål er at koordinere arbejdet mellem lokalforeningerne i deres arbejde for Grænseforeningens formål på lokalt plan.

§ 3 På formandskollegiets møder har lokalformændene, eller deres stedfortræder, stemmeret. Lokalforeningerne må deltage med lige så mange deltagere man har lyst til.

§ 4 Der opkræves et mindre beløb hos lokalforeningerne til dækning af administrative omkostninger.

Beløbet fastsættes på det årlige møde i januar.

§ 5 På det konstituerende møde vælges en mødeleder, der har ansvaret for at indkalde til møderne. Ligeledes vælges en kasserer, 2 revisorer samt en sekretær, der fører en beslutningsprotokol.

§ 6 På januarmødet vælges en mødeleder, en kasserer, 2 revisorer og en sekretær med de i § 5 nævnte opgaver.

Den siddende kasserer fremlægger på mødet et revideret regnskab.

§ 7 Formandskollegiet afholder 2 faste årlige møder:

      3. torsdag i januar og 3. torsdag i september.

Hvis 3 lokalformænd ønsker det kan der indkaldes til ekstra

       møder, om nødvendigt.

§ 8 Formandskollegiets faste opgave er at udpege et antal fynske kandidater der kan indstilles til valg til bestyrelsen på Grænseforeningens årlige sendemandsmøde.  

§ 9 Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan stemmes ved stedfortræder.