Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn.

                       Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 20:30
                             i Medborgerhuset , Silkeborg.
 

Dagsorden:

            1.  Valg dirigent
            2.  Aflæggelse af årsberetning ved formanden
            3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
            4.  Indkomne forslag
            5.  Valg til bestyrelsen.
            6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 200,- kr,
            8. EventueltReferat (Erik Sjerslev Rasmussen):

           ad. 1:   Grethe Svendsen blev valgt som dirigent og som konstaterede,  at generalforsamlingen var
                       lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

          ad. 2: . Flemming Østergaard tager udgangspunkt i foreningens alder på omkring 100 år.

                       Har den stadigvæk sin berettigelse ?  Det er kun få 100 årige, som er friske og ser

                      fremtiden i  møde med fortrøstning.  Når nu festlighederne i anledning af 100 året for

                      Genforeningen har fundet sted, er vores rolle så udspillet ? Samarbejdet og samspillet

                      mellem mindretallene  foregår jo fredeligt og forbilledligt. De danske foreninger syd for

                      grænsen trives, der er mange børn i børnehaver og skoler, ja mange tyskere sender

                      deres børn i danske institutioner og lærer dansk for at være en del af det danske

                      kulturfællesskab.

                      Der er fra folketinget stor opbakning til fortsat at yde en betydelig hjælp til det

                      danske mindretal - ca. en ½ mia. kr.

                      Vores forening mister medlemmer. Når der ikke er så meget at kæmpe for, falder

                      medlemstallet. Er kampen vundet ? Ja, det er den sådan set, men jeg er bange for,

                      at hvis der ikke er en folkelig opbakning i Danmark bag mindretallene, så smuldrer 

                      også opbakningen fra folketinget og derved bliver presset fra tysk kultur stærkere.

                      Det er vigtigt at være bevidst om eget ståsted for at være åben over for fremmede.

                       Det gælder i høj grad for al kultur. Derfor tror jeg, at der fortsat vil være brug for

                      en forening, som værner om og er bevidst om dansk kultur og ånd og samtidig er

                      for en åben danskhed.

 

                      Herefter blev foreningens aktiviteter gennem det forløbne år gennemgået.

 

                      Til slut takkede Flemming samarbejdspartnerne, specielt Foreningen NORDEN,

                       men også Folkeuniversitetet og Midtjyllands Avis.

     

                      Beretningen blev enstemmigt godkendt.


           ad.3:   Et revidrt regnskab omdelt.
                           Årets indtægter andrager :                                15.059,62  kr,
                           Årets udgifter andrager:                                    15.670,74  kr.
                           Overskuddet andrager:                                   -      611,12   kr.
                           hvorefter den samlede beholdning andrager:   31.136,41   kr.

                      

  Regnskabet godkendt enstemmigt.


           ad.4:  Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.


           ad.5:  Flemming Østergaard, Paul Rathje og Stefanie Bodien blev genvalgt.

                      Suppleanter: Keld Roat Pedersen genvalgt og nyvalgt blev Inger Højlund

                      og Jette Thorup Nielsen.

                      som revisor blev genvalgt Tove Olsen.


           ad.6:  Kontingent godkendt til 200,- kr for det kommende år.

           ad.7:  Ole Borgå opfordrer foreningen til at rette forslag til Silkeborg Bibliotek om at abonnere på

                     Flensborg Avis. Vel modtaget af forsamlingen.

                     Der stilles spørgsmål om medlemstallet i foreningen. Tallet er i 70'erne.

                     Der gøres opmærksom på udflugten den 5. maj til venskabsforeningen 'Dannevirke' 

                     i  Sydslesvig.

                                 

                    
                      
                      .