Handlingsplan 2017

Intern aktivitet
Servicere sendemandsmøde, bestyrelse og udvalg samt formandskab.
Intensivere og konkretisere debatten om Grænseforeningens fremtidsperspektiver efter 2020.
Støtte og servicere foreningens 61 lokalforeninger bedst muligt, herunder gennemføre fire årlige lokalforeningsmøder, redigere og udsende programmer, administrere medlemsdatabase, stå for kontingentopkrævning, kalender m.v.
Understøtte lokalforeningernes brug af medlemsdatabase.
Støtte og servicere lokalforeningernes arbejde for at hverve nye medlemmer, herunder fortsat udvikle og vedligeholde en såkaldt ”festival-kit”
Styrke indsatsen for bedre kontakter mellem Grænseforeningens lokalforeninger og foreninger i Sydslesvig  
Udarbejde og afrapportere resultataftaler
Fortsat tilpasse økonomistyring og regnskabsaflæggelse
Fortsat tilpasse foreningens administrative rutiner til den øgede projektøkonomi
I samarbejde med legat- og fondsbestyrelserne administrere og udarbejde regnskaber for 31 legater og fonde
Fortsat vurdere fondes og legaters relevans ud fra størrelse og formål
Udsende nyhedsbreve jævnligt til lokalforeninger
Administrere Arveprins Knuds Kollegium i samarbejde med kollegianerne
Fastholde kontakt til de nationale foreningers netværk

Udadvendt oplysende aktivitet
Udgive Grænsen seks gange årligt
Udgive informationsbrochure om Grænseforeningen
Udarbejde pressemeddelelser
Udsende nyhedsbreve
Yderligere arbejde for, at www.graenseforeningen.dk bliver porten til hele foreningens hjemmesidekompleks.
Optimere Grænseforeningens synlighed på sociale medier.
Deltage i Folkemødet på Bornholm
Telt med aktiviteter i samarbejde med SSF/Det danske mindretal og Sydslesvigudvalget. Fastholde samarbejdet med Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening.
Deltage i og synliggøre Grænseforeningen ved Årsmøderne i Sydslesvig, Spejdernes Lejr 2017, Kulturmødet på Mors, DGI’s Landsstævne i Aalborg, Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg, Feriemessen i Herning, Historiske Dage i København og Danmarks Læringsfestival. Hvor det er muligt, inddrages lokalforeninger i disse aktiviteter. Hver enkelt af aktiviteterne forudsætter et stort og grundigt forberedelsesarbejde, god intern kommunikation med lokalforeninger og netværk samt præcision med aftaler og logistik.
Gennemføre en uges højskolekursus i samarbejde med Rødding Højskole den 10. – 16. september 2017.
Fortsat udvikle samarbejdet med Jaruplund Højskole
Intensivere samarbejdet med de sydslesvigske organisationer og Det sydslesvigske Samråd, hvor det er relevant, herunder planlægge og gennemføre det årlige delegationsbesøg i København.
Intensivere samarbejdet med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening og andre folkeoplysende foreninger med henblik på at styrke foreningens folkeoplysende arbejde for det demokrati-bærende fællesskab.

Øvrige aktiviteter
Arbejde for at markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020 bliver stærkt forankret i Sønderjylland, men også landsdækkende og fremadrettet. Arbejde for, at historien bliver fortalt men på en måde så den bliver vedkommende for nutidens mennesker og således, at et stort antal danskere får et grundigere kendskab til de særlige historiske forhold og aktuelle muligheder i Sønderjylland. Endelig at arbejde for at der etableres samarbejde med de tyske grænseforeninger om markeringen.
Unge fra Grænselandet på Roskilde Festival
Etablere ungenetværk i København og så vidt muligt andre steder.
Fastholde og udvikle Kulturmødeambassadørkorpset, herunder rekruttere og uddanne KMA’ere, gennemføre dialogmøder og synliggøre aktiviteterne maximalt
Støtte Grænseforeningens Ungdom som et samlende netværk med unge fra alle Grænseforeningens aktiviteter.
Gennemføre 13. årgangs informationsbesøg i København
Re
alisere aktiviteter i henhold til Sydslesvigudvalgets bevillinger:
Styrke Sydslesvigske Børns Ferierejser gennem projektbevilling fra Sydslesvigudvalget.
Styrke udvekslingsaktiviteter
Fastholde og udvikle indsatsen for at få grænselandet synliggjort i grundskole og ungdomsuddannelser, herunder Elevambassadører, foredrag og kurser samt efterskoleaktiviteter. Herunder øge interessen hos danske skoler og uddannelsesinstitutioner for lejrskole- og studieophold i Sydslesvig.

Projektaktiviteter
Fundraise, koordinere og rekruttere til jUNG zuSAMMEN i 2017
Videreudvikle og formidle undervisningsmaterialet IetGrænseland
Fastholde og udvikle samarbejdet med Dansk Skoleforening og Efterskoleforeningen om at motivere og støtte flere unge sydslesvigere til at tage på danske efterskoler.

Internationale aktiviteter
Identificere muligheder for internationale aktiviteter, herunder vores potentialer, muligheder for fundraising, samarbejdspartnere, behov
Støtte forsøg på at synliggøre nationale mindretal som brobyggere i Europa
Støtte borgerinitiativet Minority Safepack og underskriftindsamlingen hertil