Nyt fra Odense

GRÆNSEFORENINGEN FOR ODENSE OG OMEGN
 
Den 29. april 2017.
Ordinær Generalforsamling
 
Afholdt torsdag den 27. april 2017 kl. 1900 i Sognegården, Sanderumvej 129, Sanderum, Odense SV, hvortil der var fremmødt i alt 14 personer.
Fra bestyrelsen var fremmødt – Poul Dahl, Dorit Myltoft, Frede Mygind Bojsen, Inge Napora og Hans Ulrik Balslev. ___________________________________________________________________________________________________________
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
 
1: Valg af dirigent: Blandt de fremmødte blev foreslået Troels Rasmussen, Munkerisvej 16, 2. th. Odense M. Troels Rasmussen blev valgt med applaus og takkede for valget.
 
2: Valg af stemmetællere: Det blev besluttet at afvente med at vælge stemmetællere, hvis det ville blive nødvendigt.
 
3: Formandesberetningen: Formanden gjorde rede for aktiviteterne gennem året 2016 og nævnte foredrag den 10. februar ved Preben Dahl, TV-2, om sit forfatterskab og sønderjyske hændelser. - 6. april ved Lola Lecius fra hvilehjemmet Bennetgaard som fortalte om dette. – 17. september fællesudflugt med de fynske lokale grænseforeninger til Kobbermøllen, den danske højskole Jarplund, hvor forstanderen, Karsten Dressø fortalte om skolen, dernæst til Flensborg, hvor der blev aflagt besøg i Romhuset Braasch og med afslutning på Den gamle Grænsekro ved Christiansfeld. – 12. oktober foredrag ved ægteparret Aase Beyer Clausen og Hans Walmar med baggrund i bogen ”Historien om en sønderjysk familie i krigen 1914 – 18”. - Året sluttede med fællesmøde med Odense Højskoleforening, hvor tidligere minister Ole Sohn udfra sin bog ”Jeg kommer snart hjem” fortalte om emigranter som rejste til Sibirien i 1910. Grænseforeningens Landsforening består af 61 lokalforeninger og har afholdt ca. 250 arrangementer og havde ultimo 2016 et medlemstal på 11.726. Hertil kommer 230 medlemmer, som er tilknyttet ungdomsafdelingen, Grænseforeningens Ungdom. Foreningens hjemmeside har i 2016 haft 187.000 besøg svarende til over 500 gæster pr dag i årets løb. Grænseforeningen administrerer 30 fonde og legater med en samlet kapital på ca. 68 mio. kr, hvilket har givet et afkast på 3.1 mio. kr., hvoraf der er udbetalt 2,2 mio. kr. til formål i grænselandet og heraf 1,5 mio. kr. til formål i Sydslesvig. Selv har Grænseforeningen modtaget ca. ½ mill. kr. Formandsskifte i november på grund af regeringsomlægning, hvorfor Mette Bock forlod posten til fordel for en ministerpost som kulturminister, hvor hun fik lagt arbejdet med Sydslesvig ind i dette, så hun fortsat kan have føling med grænselandet. Til afløsning blev Jens Andersen fra Løgumkloster valgt som ny formand for Grænseforeningen. Han blev født i Agtrup i Sydslesvig. Mindretallet mistede i 2016 en stor personlighed, idet Karl Otto Meyer afgik ved døden. Han havde holdt fanen højt for mindretalsarbejdet med bl.a. sæde i Landdagen i Kiel. Han blev for 21 år siden afløst af Anke Spoorendonk, som ved sit arbejde har formået af få tilkæmpet 4 mandater til SSW i Landdagen og selv tildelt ministerposten som justits-, kultur- og europaminister. Desværre har hun meddelt sin fratræden ved det kommende landagsvalg den 7. maj 2017. Som afslutning oplyste formanden, at 100 året for genforeningen nærmer sig, og hvor sydslesvigerne, som ikke kom med tilbage til Danmark fik at vide, --”at I skal aldrig blive glemt”, hvilket flere efterfølgende statsministre siden har gentaget, og det er jo det Grænseforeningen jo er garant for,
og lad det fortsætte så længe de vil os. Formandsberetningen blev efterfølgende vedtaget uden kommentarer.
 
4: Forelæggelse af regnskabet: Kassereren fremlagde og redegjorde for det reviderede regnskab, som viste et årsoverskud på kr. 6.138. På udgiftsposten var bl.a. anført udlodning af foreningens maleri, som havde indbragt kr. 1740. Maleriet var tidligere købt med henblik på en gave til lokalforeningens venskabsby på Sild, men trods flere tiltag for overdragelse af maleriet, var et sådan møde aldrig blevet etableret. Beslutning om køb af maleri beskrevet i referatet fra Generalforsamlingen i 2013. Rengskabet blev vedtaget uden kommentarer med applaus.
 
5: Indkomne forslag: Ingen.
 
6: Valg af styrelsesmedlemmer og suppleant: På valg var Inge Napora, som ikke ønskede genvalg, og Hans Ulrik Balslev. Formanden meddelte, at Inge Napora havde indvilget i at hjælpe foreningen ved fortsat at føre regnskabet. Da der ikke var modsætning herfor blandt de fremmødte medlemmer, blev dette besluttet. Preben Petersen, som på den ekstraordinere generalforsamling i 2016 blev valgt ind i bestyrelsen, havde overfor formanden givet tilsagn om at indgå i bestyrelsen. Han var dog forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling. Preben Petersen blev valgt af de fremmødte. Forslag fra salen om genvalg af Hans Ulrik Balslev, hvilket han indvilgede i. Suppleant. Troels Rasmussen blev foreslået, og han modtog og blev valgt.
 
7: Revisor: Claus Jørgen Jensen fra Grænseforeningens Hovedforbund havde ikke givet tilsagn om fortsat at være revisor for lokalforeningen, men formanden mente ikke der ville være problemer med få ham til at revidere en anden gang. Forsamlingen sagde god herfor.
 
8: Eventuelt: Karl Erik Drud ønskede fremover Generalforsamlingen afholdt om eftermiddagen kl. 16 eller kl. 17 af hensyn til medlemmer, som ikke brød sig om at færdes ude efter mørkets frembrud. Dette lovede formanden af have i erindring. Karl Erik Drud efterlyste indlæg i foreningsbladet GRÆNSEN om bl.a. afholdelse af generalforsamling. Hertil svarede formanden, at afholdelse af generalforsamlingen havde været lagt på Grænseforeningens hjemmeside.
Formand Dirigent
Før generalforsamlingen blev der afholdt et foredrag ved lektor Jørn Buch, Haderslev, omhandlende ”Sønderjylland som model for behandling af nationale mindretal i Europa”. Ved flygelet Rasmus Balslev, Kværndrup.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 10. maj 2017 kl. 1900 hos Poul Dahl.
 
Hans Ulrik Balslev, sekretær.