Karaktersag: Minister tilsidesætter særstatus

Tilføjet 05. dec 2014 - 14:20
Del nyheden

Svar fra undervisningsministeren stiller ingen holdbar løsning i udsigt for studenter fra de danske gymnasier i Sydslesvig. Studenterne må fortsat se deres eksamener forringet i omregning fra tysk til dansk karakterskala.

Folketingets undervisningsudvalg har – ansporet af Grænseforeningens formand, Mette Bock – stillet en række spørgsmål til undervisningsminister Christine Antorini i et forsøg på at finde en løsning på den såkaldte karaktersag. Sagen omhandler den måde, hvorpå de danske mindretalsstudenters eksamensgennemsnit bliver omregnet til den danske karakterskala, når de søger optag på danske videregående uddannelser.

Hvor karaktererne tidligere blev omregnet ift. gennemsnittet på de to mindretalsgymnasier, bliver det fra sommeren 2014 omregnet efter en kvotient, der fastsættes efter det samlede gennemsnit for hele Tyskland. Det betyder i praksis, at de danske mindretalselevers gennemsnit bliver væsentligt lavere end tidligere, når det omregnes fra tysk til dansk karakterskala, og det kan koste drømmestudiepladsen i Danmark.

Det er på denne baggrund, at undervisningsudvalget har stillet spørgsmål til undervisningsministeren, om rimeligheden i at sammenligne de danske mindretalsskoler med almindelige tyske gymnasier. For de danske mindretalselever modtager både dansk- og tyskundervisning på modersmålsniveau. Derudover anerkendes elevernes særstatus allerede i Danmark, idet de sidestilles med danske gymnasieelever i adgangsbekendtgørelserne for de danske videregående uddannelser.

Men I svaret fra undervisningsministeriet, som blev offentliggjort torsdag d. 4. december, fremgår det, at der ikke er udsigt til nogen umiddelbar løsning på omregningsproblematikken. Ligestillingen mellem danske mindretals- og tyske flertalsgymnasier begrundes af ministeriet med ligebehandlingsprincippet i EU, uagtet at der på mindretalsskolerne undervises i dansk på modersmålsniveau og at dansk er det primære undervisningssprog. Det skuffer Grænseforeningens formand:

 - Svarene fra Antorini viser klart, at embedsmændene ikke har forstået, hvad karaktersagen handler om. På den ene side siger man, at der ikke kan gøres forskel ud fra et ligebehandlingsprincip. På den anden side påpeger man, at der på andre områder, som f.eks. tildeling af SU, gøres forskel på baggrund af mindretalsskolernes tilknytning til Danmark, siger Mette Bock.

Svaret fra ministeriet, der slår de danske mindretalsgymnasier i hartkorn med almene tyske skoler, overser den særstilling det danske mindretal har. Mette Bock understreger, at der må findes en løsning, der anerkender mindretallets særstatus, og hun lader sig ikke afskrække af undervisningsministeriets svar.

- Selvfølgelig kan man finde en løsning, hvis den politiske vilje er der. Det politiske pres skal derfor fastholdes, og det glæder mig, at Sydslesvigudvalget nu også går ind i sagen, fastslår Mette Bock.