A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Bommerlund Plantage

700 ha statsskov beliggende på hedesletten vest for motorvej E45 et stykke nordligere end Frøslev Plantage. Ligesom denne er Bommerlund Plantage plantet af det preussiske forstvæsen i perioden fra 1880 til 1910. Jorderne stammer dels fra den gamle hærvejskro (Bommerlund Kro) og dels fra hedearealer tilhørende bønderne i Vejbæk og Stoltelund. Plantagen er en typisk flad hedeplantage, der er domineret af rødgran. I 1999 gik en stor storm hårdt ud over plantagen, og gentilplantningen er sket med blandinger af flere træarter. Løvtræ er plantet dels som bælter og dels som indblandinger i bevoksningerne.

Mod nord afgrænses plantagen af Gejlå og i denne ende af plantagen findes det meget smukke moseområde Paradiset med en afmærket vandrerute. Der findes en fast og stigende bestand af dåvildt, kronvildt og råvildt i plantagen. Hærvejen løber gennem området med indgang til plantagen ved Gejlå Bro, en smuk og fredet stenbro der blev anlagt i 1818. Den er en af de få bevarede broer fra den gamle Oksevej.

Af Inge Gillesberg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.