A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Den nordslesvigske Landboforening

Den nordslesvigske Landboforening blev oprettet  ved et møde på Haugaard Kro den 6. januar 1846. Foreningen formål var ifølge et avisreferatet i Dannevirke ca. 8 dage senere "at beskjæftige sig med agerbrugets fremme og landøconomiske forhold samt aldeles fri af hensynet til sprogforskjelligheder som politiske tendenser, ene og alene at arbejde på fremkaldelsen og befordringen af landboernes velvære". Et af de væsentlige formål med foreningens oprettelse var endvidere afholdelse af dyrskuer. Det først dyrskue blev afholdt allerede i oktober 1846 og det næste i juli 1847.

I årene 1769 til 1845 var der allerede oprettet 25 landboforeninger i Danmark efter inspiration fra Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, som var en forening bestående af embedsmænd, videnskabsfolkj, erhvervsdrivende og andre fra de højere stænder, som ønskede at udbrede kendskab til effektivt landbrug til bondestanden. Den nordslesvigske Landboforening var således den 26. faglige organisation for den fremvoksende bondestand. 

Foreningen drev allerede fra oprettelsen et bibliotek med egen bibliotekar. Denne opgave fastholdt man helt frem til 1921 og formålet var naturligvis at formidle skrifter med landbrugsfagligt og andet indhold, som kunne styrke bøndernes faglige dygtighed.

Foreningens to første formænd var præster. Først pastor Petersen fra Skrydstryp (indtil 1852) og derefter pastor Rafn fra Gram (indtil 1856). Landbofroenignens første næstformand var den kun 29-årige Hans Andersen Krüger fra Bevtof, der kom til at spille en afgørende rolle i sønderjydernes nationale kamp.

Landboforeningen var en dansk forening. Alligevel lykkedes det i perioden 1864 til 1920 at holde sig uden for nationalpolitik, i alle tilfælde så vidt at det ikke lykkedes det preussiske herredømme at dømme foreningen. Men foreningen var på mange måder, f. eks. ved de forskellige møder, udsat for chikane fra de preussiske myndigheders side.

 

Foreningens formænd: 

Pastor Johannes Petersen, Skrydstrup 1846-1852
Pastor Conrad Albert Rafn, Gram 1852-1856
Gdr. Søren Dreyer, Agentoft ved Jels 1856-1864
Møller Jens F.R. Wielandt, Gram 1865-1885
Gdr. Laust Arnum. Bovlund 1885-1906
Forpagter Jens Høyer, Billeslund ved Gram 1906-1930
Gdr. Nikolaj Ludvigsen, Københoved 1930-1939
Gdr. Ejnar Hansen, Bjørnekær, Hjerting 1939-1965
Gdr. Anders Hørlück, Skodborg 1965-1978
Gdr. Niels Schultz, Kastbjerg ved Lintrup 1978-1987
Gdr. Niels K. Skau, Nygård ved Øster Lindet 1987-
   

 

Litteratur:
Den nordslesvigske Landboforening gennem 150 år. 1846-1996. Udgivet af Den nordslesvigske Landboforening.
Den nordslesvigske Landboforening 1846-1946. I storm og magsvejr gennem 100 år. 1946. Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.