Kategori NATUR

Kategori NATUR

Hvad hedder den vadefugl, der har en top på hovedet? 
Svar: Viben.

Hvilken elegant og sirlig sort/hvid vadefugl har opadbøjet næb? 
Svar: Klyden.

I Ejdersted ruger havternen. Hvor trækker den hen om vinteren? 
Svar: Til Antarktis.

Hvad hedder den eneste hvalart, der lever i Vadehavet? 
Svar: Marsvin.

Når man går på klægbankerne i Vadehavet høres en stille knitren. Hvad er den fremkaldt af? 
Svar: Små krebsdyr, som trædes i stykker.

Hvilken andefugl ruger og yngler gerne i rævegrave? 
Svar: Gravand.

Hvilken af Vadehavets saltplanter kaldes også "landvindingens pionér?" 
Svar: Kveller.

Hvilken farve har sildemågens ben? Gul, sort eller rød? 
Svar: Gul.

Hvilken fugl har den længste trækvej – hættemågen eller havternen? 
Svar: Havterne (den flyver til Antarktis).

Væltede 40, 57 eller 70% af træmassen ved orkanen den 3. dec. 1999 i Lindet Skovdistrikt? 
Svar: 70%.

Gram Lergrav er kendt for at rumme rester af en ganske bestemt dyreart. Hvilken? 
Svar: Hval.


Rømødæmningen blev påbegyndt den 8. april 1940. I hvilket år blev den indviet? 

Hvad hedder
dæmningen fra fastlandet til øen Sild

Hvilken frø, der kan klatre, trives i det østlige Sønderjylland? 
Svar: Løvfrø.

Hvilken frø udskiller en lugt af løg, når den føler sig truet? 
Svar: Løgfrø.

Hvad hedder den
gårdtype, hvor alle bygninger er dækket af et pyramideformet tag? 

Har øerne
Nordstrand og Pelworm en gang været en sammenhængende ø?

Hvad kaldes den jernbanetype, der har smallere sporbredde end de nuværende jernbaner? 
Svar: Kleinbahn.

Hvad er navnet på en dal med stejle sider, skabt af smeltevand under istidens gletschere? 
Svar: Tunneldal.

Hvilken halepadde blev fundet første gang ved Aabenraa i 1948? 
Svar: Bjergsalamander.

Hvilken stor fugl siger, som når man puster i en tom ølflaske?
Svar: Rørdrummen.

Hvilken kæmpestor løvgræshoppe synger meget kraftigt ved Aabenraa og på Løjtland? 
Svar: Syngende løvgræshoppe.

Hvilken rovfugl med et vingefang på op til 2,5 m yngler igen i Sønderjylland? 
Svar: Havørnen.

Hvilken stor hval er begyndt at vise sig i de sønderjyske fjorde? 
Svar: Finhval.

Hvilken hvalart masse-strandede på Rømø både i 1996 og 1997?

Hvilket dyr var årsag til politisk storm, da det indvandrede til Sønderjylland i 1995? 
Svar: Vildsvinet.

Hvilken sø ved Hoptrup genopstod i 2004 som Sønderjyllands tredjestørste sø? 
Svar: Slivsø.

Hvad hedder Sønderjyllands største sø, der er opdæmmet ved Haderslev? 
Svar: Haderslev Dam.

Hvad hedder Sønderjyllands største naturlige sø? 
Svar: Hostrup Sø.

Hvilken laksefisk er fredet og lever kun i åer, der løber ud i Vadehavet? 

Hvilken
ø i Lillebælt blev ifølge sagnet skabt, da kæmpen Bars tømte sin træsko? 

Hvilken stor gnaver er hjemmehørende i Amerika, men findes nu i Sønderjylland? 
Svar: Bisamrotten.

Hvad hedder stien langs Flensborg Fjord,
som de danske grænsegendarmer tidligere brugte?


Hvilket pattedyr, der lever af fisk, svømmer nu rundt flere steder i sønderjyske åer? 
Svar: Odderen.

Hvad kaldes en
marskø, som ikke er inddiget

Hvad kaldes en
kunstig jordhøj til bebyggelse i marsken? 

Hvilken fisk fanges med de gamle fangstgærder i Slien ved Kappel? 
Svar: Sild.


I Angel syd for Flensborg Fjord er der mange ”Knicks". Hvad er det? 
Svar: Levende hegn.

Hvor mange timer er der ca. mellem
højvande og lavvande

I jernalderen blev jernmalm ofte hentet i sønderjyske moser. Hvad kaldes denne malm? 
Svar: Myremalm.

Hvad kaldes et stykke
vadehav omgærdet af "hegn" med det formål at fremme aflejringen

Hvad kaldes det
at grøftegrave i en faskingård eller slikgård for at fremme aflejringen? 

Hvad kaldes
det finkornede materiale, som aflejres ved højvande?

Var
H.C. Andersen kongens gæst på vadehavsøen Sild, Før eller Fanø? 

I Sydslesvig ligger
Hüttener Bjerge. Hvad består bjergene af? 

Hvad kaldes ruser i en dam til fangst af ænder? 
Svar: Fuglekøjer.

Hvad kaldes
en tidevandsrende i Vadehavet? 

Hvad kaldes den oldtidsvej, der går gennem
Bommerlund Plantage

Hvad hedder mosen med det meget særprægede navn i nærheden af Bommerlund Plantage? 
Svar: Paradis.

Hvad hedder bærrene på revlingeplanten? 
Svar: Sortbær.

Hvilken vadefugl hedder tjaldur på færøsk? 
Svar: Strandskade.

Hvilken amerikansk musling blev første gang fundet i danske farvande i 1981? 
Svar: Amerikansk knivmusling.

Hvad hedder
Frøslev Mose på den tyske side af grænsen? 

Navnet på en busk, som er fredet i Sydslesvig, og som bruges til krydring af snaps i Danmark? 
Svar: Pors eller porse.

Hvad er navnet på det pattedyr, der lever i gange i jorden, og som i Sydslesvig er totalfredet? 
Svar: Muldvarpen.

Hvad hedder det største dyr i Dyrehaven ved Haderslev? 
Svar: Kronhjort.

Hvor ligger Danmarks næststørste sten – Barstenen? 
Svar: Skanseområdet i Dybbøl.

Hvilken sø på Als begyndte man at genskabe i 1993? Oldemor, Bedstemor eller Oldenor? 
Svar: Oldenor.

Hvilken træart er mest dominerende på Als?
Svar: Bøg.

Hvilken svamp indeholder et stof, hvis virkning minder om antabus? 
Svar: Blækhat.

Hvad kaldes løvetand i daglig tale? 
Svar: Mælkebøtte.

Hvad kaldes et hun-pindsvin? 
Svar: En pindso.

Nævn et andet navn for ahorn. 
Svar: Ær.

Er en made en mose, en eng eller en bro over en å?  
Svar: En eng.

Hvilken af følgende øer ligger ikke i Lillebælt: Fænø, Brandsø, Bogø, Barsø, Bågø eller Læsø? 
Svar: Læsø ligger i Kattegat.

Hvad er en pirol – en fisk, et krybdyr eller en fugl? 
Svar: En fugl.

Lever der egern på
Als?

Lever der hugorme på
Als?

Betyder ”Vorherres kylling” på alsisk en fredsdue, en mariehøne eller en slapsvans? 
Svar: En mariehøne.

I Flensborg Fjord ligger
to små øer tæt ved hinanden. Hvad hedder de? 

Hvornår i 1999 blev Sønderjylland ramt af en voldsom orkan og stormflod? 
Svar: Den 3. december.

Findes der ca. 40, 65 eller 112 haubarger på halvøen
Ejdersted

Hvilken landskabstype præger
Angel?  

Er der 32, 43 eller 67 km fra
Sliens munding ved Kappel til Slesvig? 

Nævn en af de fuglearter som nævnes i sangen "
For en fremmed barskt og fattigt

Hvad hedder de små rejer, som lever i Vadehavet? 
Svar: Hesterejer.


Hvilke dyr græsser på havdigerne

Hvad hedder det vadehavsdyr, der bevæger sig sidelæns? 
Svar: Strandkrabbe.

Hvad består den sønderjyske ret ”snysk” af? 
Svar: Sammenkog af havens forskellige afgrøder.

På øen Barsø lever en tudse, der kan løbe meget stærkt. Hvad hedder den? 
Svar: Strandtudse.

På østsiden af
Als ligger en stor skov. Hvad hedder den? 

Kiel (Holtenau) og Brunsbüttel forbindes af en
100 km lang kanal. Hvad hedder den? 

Hvad hedder
halvøen på overgangen fra Flensborg Yderfjord til Flensborg Inderfjord

Hvilken
hallig er forsvundet i Lister Dyb? 

Er egnen omkring Rødekro naturmæssigt kendt for grusgrave, bøgeskove eller høje bakker? 
Svar: Grusgrave.

Hvad er klimper i Stensbæk Plantage: En fiskeart, flyvesandsklitter eller en tør plante? 
Svar: Flyvesandsklitter.

Hvad er et
brudgomskobbel?  

Er et
høll eller en veele et får, et vandhul opstået ved digebrud eller et tåbeligt barn? 

Hvor er der en stor storkekoloni i Sydslesvig? 
Svar: I Bergenhusen.

Nævn et af de
to pattedyr, som lever i Vadehavet

Ca. 20 gange om året
oversvømmes halligerne fuldstændigt. Hvad kaldes dette? 

Hvor stor er
forskellen på højvande og lavvande ved Esbjerg? Ca. 0,5, 2,0 eller 3,2 meter? 

Har UNESCO udnævnt
Vadehavet til et af de ti mest bevaringsværdige naturområder i verden? 

Hvilket erhverv var tidligere meget dominerende omkring Nybøl Nor og
Egernsund?

I hvilken sønderjysk by har man et stort
malteri (i forbindelse med brygning af øl)?

Nordeuropas største kreaturmarked tidligere i Tønder, Husum eller Slesvig? 

Nævn mindst to øer i
Vadehavet, hvor der er klitter. 

Hvilken af de
sønderjyske fjorde har størst vanddybde? 

Hvad hedder
det senest byggede dige, som forbinder Hindenburg-dæmningen med Emmerlev Klev? 

Kaldes
den person, som fører tilsyn med et dige for digegreve, landmåler eller digemand?