Generalforsamling.

Dato
Sted

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand.

6. Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem - forslag til nye medlemmer ønskes.

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved fælles kaffebord. Derefter holder Niels Henriksen foredrag om Konger og hertuger i Slesvig, hvem? - hvad? - hvor? Niels Henriksen, inkarneret sønderjyde, født i Bredebro i Sønderjylland i 1937, har en fortid som elev i Hans Helgesen Skolen i Frederiksstad i Syd-slesvig og er dimitteret fra Sorø Akademis Skole i 1953. Som direktør for Grænseforeningen 1988–2003 engageret i samarbejdet på alle niveauer inden for det danske mindretal i Sydslesvig. Et kendt ansigt og navn i hele Sydslesvig og med stort detailkendskab til alle facetter inden for det nationale arbejde i grænselandet, inklusive Sønderjylland nord for grænsen.