Generalforsamling.

Dato
Sted

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af næstformand og kasserer
6. Valg af mindst 1 evt. flere bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved fælles kaffebord.

Derefter holder Ruth Villadsen foredrag om
”Grænseforeningen – i dag og i morgen”

Ruth er medlem af grænseforeningens bestyrelse for region Sjælland, valgt i 2016 og genvalgt i 2018.
Hun er derfor med til at planlægge foreningens aktiviteter ved fejringen af hundredåret for genforeningen, og hvordan Grænseforeningen skal arbejde i tiden efter 2020.