Generalforsamling og foredrag om genforeningsjubilæet

Dato
Sted

Nr. Lyndelse – Carl Nielsen-skolen, Nr. Lyndelse.

Generalforsamling. Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag (sådan skal være formanden i hænde senest 13-3)
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Kl. ca. 19.30 foredrag
Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen fortæller om Grænseforeningens planer for markering af genforeningsjubilæet i 2020 og sammenholder det med, hvad der indtil videre er fastlagt af det officielle sekretariat for genforeningsjubilæet.
Foto af Knud-Erik

Entre: 50 kr. (incl. kaffe og kage)