Generalforsamling

Dato
Sted

Glostrup Gamle Præstegård Hovedvejen 134(ved Glostrup Kirke) i Glostrup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3a. Fremlæggelse af regnskabet for GF Københavns Vestegn
3b. Fremlæggelse af regnskab for Sydslesvig Rejser
4. Indkomne forslag -
skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalfors.
5. Valg - på valg er for 2 år:
Gunner Lorenzen, Laila Jensen, Marlies Lorenzen
Revisor for 1 år: Bent Grøn Laursen
6. Fastsættelse af kontingent for 2020
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning og et glas vin/vand.

Tilmelding inden 1.april 2019 enten på tlf. 4484 4527 eller
e-mail: marliesgun@gmail.com