Lov af 9/7 1920 om indlemmelse af de sønderjyske Landsdele i kongeriget

Vi Christian den Tiende af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldeborg Gøre vitterligt:


Rigsdagen har vedtaget, og Vi ved vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1. De Landområder, som overdrages til Danmark ifølge Fredstraktaten i Versailles af 28. Juni 1919, Artikel 110, sidste Sætning, indlemmes i Kongeriget og benævnes de sønderjyske Landsdele.


§ 2. Denne Lov træder straks i Kraft. Hvorefter alle Vedkommende sig har at rette.


Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, bind IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.