Skriftlig beretning for 2007-2008

Sendemandsmødet 2007

Det årlige Sendemandsmøde blev afholdt på Vingsted Centret den 27.-28. oktober 2007. Mødet samlede 149 sendemænd fra 72 lokalforeninger. Endvidere deltog hovedstyrelsesmedlemmer, 31 gæster fra Sydslesvig samt andre gæster, der bragte det samlede deltagertal op på 277 deltagere.

I forbindelse med Sendemandsmødet holdt formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen et oplæg om det danske sprog i en globaliseret verden. Endvidere gennemførtes et debatarrangement med deltagelse af Ellen Trane Nørby, Mehmed Yüksikkaya, Axel Johnsen og Anke Spoorendonk. Sidstnævnte afsluttede Sendemandsmødet med et indlæg om den politiske situation i Sydslesvig.

Grænseforeningens formand Finn Slumstrups mundtlige beretning blev taget til efterretning, ligesom regnskabet for regnskabsåret 2006 – 2007 blev taget til efterretning.

Landbrugslærer Jørgen Bruun Christensen blev i kampvalg med kursusleder Lars Sander valgt som 1. næstformand for Grænseforeningen, idet biskop Karsten Nissen ikke ønskede genvalg. Formand Region Sønderjylland-Schleswig Jens Andresen blev genvalgt som 2. næstformand. Begge valg gælder frem til Sendemandsmødet 2009. Ligeledes blev foreningens revisor, Statsautoriseret Revisionsselskab Haugbyrd, Faurum & Andersen ved statsautoriserede revisorer Jens Haugbyrd genvalgt.

Louis Nielsen og Hustrus Legat blev tildelt Grænseforeningen for Slagelse og Omegn ved formand Susanne Sandholdt. Tidligere skoleinspektør Alfred Mejenborg fik Grænseforeningens Kulturpris på 15.000 kr. for sit store arbejde for Sydslesvigske Feriebørn.

Grænseforeningens Hovedstyrelse

I det forløbne år har Hovedstyrelsen været samlet den 27. og 28. oktober 2007, den 29. marts og 23. august 2008. Hovedstyrelsen er blevet orienteret om foreningens daglige arbejde samt arbejdet i foreningens udvalg, ligesom Hovedstyrelsen har skullet forholde sig til en række indstillinger fra Forretningsudvalget. Endelig har Hovedstyrelsen behandlet foreningens regnskab og budget.

På Hovedstyrelsesmødet 27. og 28. oktober 2007 godkendte Hovedstyrelsen Handlingsplan 2008-11 ligesom Hovedstyrelsen bl.a. blev orienteret om projekt "Porten til Danmark" på Rødding Højskole. Sven Caspersen, Knud Enggaard og Edmund Mogensen blev genvalgt som tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen. Til Forretningsudvalget valgtes Sigrid Andersen, Lars Sander, Christian Staugaard og Poul Johs. Olsen.

På Hovedstyrelsesmødet den 29. marts 2008 på Sandbjerg Slot ved Sønderborg var Grænseforeningens fremtidige struktur på dagsordenen. Ingen af de modeller Struktur- og vedtægtsudvalget havde fremlagt fandt klar tilslutning. For at give Grænseforeningens ledelse tilstrækkelig tid til at finde alternative finansieringsmuligheder har Hovedstyrelsen, med udgangspunkt i at den aktuelle aktivitet fastholdes, godkendt forventede underskud på maks. 2.0 mio. kr. i regnskabsårene 2008-09 og 2009-10.

På Hovedstyrelsesmødet den 23. august 2008 på Rødding Højskole blev foreningens struktur igen indgående diskuteret ud fra et nyt debatoplæg fra Struktur- og vedtægtsudvalget.

Støtte til det danske mindretal i Sydslesvig

Overskuddet fra Det sønderjydske Lotteri anvendes til støtte for det danske mindretal. I 2008 anvendes 400.000 kr. af det forventede overskud på Det sønderjydske Lotteri til en udbygning af den danske skole i List med et multifunktionsrum.

Legaterne har givet et samlet afkast på ca. 1.9 mio. kr. hvoraf der givet et anseligt tilskud til en lang række formål hovedsageligt i Sydslesvig.

Grænseforeningens informationer

Grænseforeningens Årbog 2009, som udkommer i slutningen af oktober 2008, består af 12 interviews med unge fra forskellige mindretal i Europa (skrevet af journalist Anders Berthelsen) samt tre artikler om europæiske mindretal, identitet og Grundtvigs forestillinger om en højskole i Flensborg af hhv. rektor Jørgen Kühl, museumsinspektør Inge Adriansen og professor Ove Korsgaard.

Grænseforeningen udgiver medlemsbladet "Grænsen" 6 gange årligt. Bladet, der redigeres af Erik Lindsø, har i årets løb fået et kvalitetsløft og en meget rost udadvendt profil. Endvidere har Grænseforeningen i årets løb udgivet en ny informationsbrochure.

Hovedkontoret udsender tre-fire gange årligt et nyhedsbrev til Grænseforeningens tillidsfolk.

Grænseforeningens indsamlinger

Grænseforeningen gennemfører to gange årligt landsindsamlinger, nemlig Dybbølmærkesalget i april måned og Det sønderjydske Lotteri i eftersommeren.

Begge indsamlinger har som følge af det svigtende folkelige engagement i støtten til det danske mindretal været i konstant tilbagegang i en lang årrække. Skolesalget af Dybbølmærker har desuden været vanskeliggjort af udbredt tidspres i skolerne og af, at mange skolebestyrelser principielt modsætter sig, at eleverne deltager i indsamlinger. Det sønderjydske Lotteri har igennem mange år nydt godt af trofaste spillere, men de falder bort og det er uhyre vanskeligt at tiltrække nye i konkurrence med Danske Spil.

Salget af Dybbølmærket aktiverede i 2008 81 skoleklasser på landsplan. Det samlede overskud fra Dybbølmærkesalget blev på 387.723 kr., hvoraf langt hovedparten kommer fra salg af Dybbølfrimærker til medlemmerne. På den baggrund indstilles skolesalget af Dybbølmærker, mens salget af Dybbølfrimærker fastholdes.

Det sønderjydske Lotteri giver mange lokalforeninger et kærkomment økonomisk tilskud til venskabsarbejdet med Sydslesvig, idet man til dette formål kan beholde 50 % af lodseddelsalget. Lotteriet gav efter fradrag af alle omkostninger et samlet overskud på 752.000 kr. i 2007, hvoraf 276.000 kr. tilfaldt lokalforeningerne. Det sønderjydske Lotteri opfyldte i 2006 og 2007 kun lige lovens krav om, at mindst 35 % af omsætningen skal gå til formålet.

Grænseforeningens øvrige aktiviteter

I de seneste år er der taget en række nye initiativer fra Grænseforeningens hovedkontor. Oplysningsindsatsen over for skoler og uddannelsesinstitutioner er intensiveret meget betydeligt gennem kurser for grundskolelærere, gymnasielærere og efterskole- og højskolelærere på Christianslyst. Samarbejdet med Duborg-Skolen om ambassadørprojektet udvikler sig fortsat ligesom indsatsen for at få flere unge sydslesvigere på danske efterskoler fastholdes. Grænseforeningens tilskud til lejrskoleophold i Sydslesvig er stigende ligesom foreningskonsulenten gennemfører mange skolebesøg.

Grænseforeningen har i det forløbne år fået et tilsagn på 290.000 kr. fra Tipsmidlerne til udvikling af undervisningsmateriale for gymnasieskolen. Pædagogisk konsulent Gunvor Vestergaard har samlet et forfatterkollegium, som arbejder på udviklingen af dette materiale i samarbejde med Forlaget Systime.

Grænseforeningens medlemstal

Medlemstallet er ultimo marts 2008 opgjort til 23.314 baseret på 110 lokalforeningers indberetninger og hovedforeningens medlemskartotek. I årets løb er der indmeldt 1.133 nye medlemmer, hvilket er 205 færre end sidste år. Der har været 2.688 udmeldelser, hvilket for langt hovedparten skyldes alder, således at nettotilbagegangen har været 1.555 medlemmer. I det totale medlemstal indgår 334 individuelle medlemmer, som ikke er medlem af en lokalforening, 397 skoler og 20 biblioteker.

Finn Slumstrup
15. september 2008