Nyt fra Sorø

 

   GRÆNSEFORENINGEN I SORØ 2015

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag d. 18. april 2017.

 

 1. Valg af dirigent:
  Finn Vilholm blev valgt.


   

 2. Formandens beretning om årets virksomhed:
  Formanden, Niels Henriksen, aflagde beretning (vedhæftet) Beretningen blev godkendt.


   

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Poul V. Andersen aflagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.
  Der blev meddelt decharge til bestyrelsen.


   

 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag

   

 5. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Poul V. Andersen orienterede. Kontingentet er uændret 200 kr. i årligt husstandskontingent.


   

 6. Styrelsesvalg:
  Poul Andersen og Peter Hammer blev genvalgt. Hilde Pico Andersen blev nyvalgt, alle for 2 år.


   

 7. Valg af revisor: Karen Margrethe Hansen blev genvalgt

   

 8. Forslag til det kommende års arbejde:
  Niels Henriksen orienterede om det kommende års arbejde, og nævnte flg.:
  Åbning af Sydslesvig-udstilling på Dianalund bibliotek torsdag den 4. maj
  kredsgeneralforsamling på Værkerne med Isted-løve foredrag torsdag den 18. maj

 • Turen til Færøerne 17. – 21. juli

 • Foredrag om Vestindien torsdag den 12. oktober

 • Juletur til Flensborg lørdag den 2. december (som er et nyt initiativ!)

 • Foredrag sammen med Foreningen Norden d. 1. februar 2018. Emne endnu ikke fundet.

 • Næste års generalforsamling

   

 1. Eventuelt:
  Grænseforeningen (dvs. Hovedforeningen) stiller bus til rådighed til Folkemødet på Ejer Bavnehøj, som finder sted søndag den 27. august. Bussen samler op undervejs over Sjælland og Fyn - Rute og tidspunkt kommer senere

Helge Torm omtalte et foredrag om Vestindien som Museumsforeningen og Arkæologiforeningen skulle holde dagen efter.

Referent: Peter Hammer

 


 

Niels Henriksen Finn Vilholm
formand dirigent

GRÆNSEFORENINGEN I SORØ 2016

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 den 14. april 2016

PROTOKOL

Referat af Generalforsamling i Grænseforeningen i Sorø torsdag
d. 14. april 2016.
1. Valg af dirigent
Finn Vilholm blev valgt
2. Formandens beretning
Formanden, Niels Henriksen, aflagde flg. beretning:
Til sidste års generalforsamlingsaften, torsdag den 23. april 2015, havde foreningen inviteret
chefredaktøren for Flensborg Avis, Jørgen Møllekær, som fortalte levende om den opgave, det er at
administrere og markedsføre en lille avis for det danske mindretal i Sydslesvig. Avisen er tosproget
dansk og tysk, og dens målgruppe er det danske mindretal syd for grænsen samt sydslesvigere bosat i
Danmark og danske statsborgere med interesse for grænselandet, herunder især medlemmer af
Grænseforeningen. Avisen udkommer seks gange om ugen med et oplagstal på omtrent 5.800. Om
torsdagen udkommer avisen i 15.000 eksemplarer, da alle husstande med medlemmer af Sydslesvigsk
Forening denne dag får en avis for deres kontingent. Flensborg Avis begyndte at udkomme i 1869 og
modtager i dag driftstilskud fra den danske stat.
På den efterfølgende generalforsamling modtog bestyrelsen decharge efter aflæggelse af
formandsberetningen og det reviderede regnskab, som blev aflagt af kassereren, Poul V. Andersen.
Desuden meddelte bestyrelsen, at man tilstræbte at oprette kartotek over sine medlemmers emailadresser.
Dette arbejde nu blevet afsluttet i årets løb. Vi har et medlemstal på i alt 91fordelt på 52
husstande. Af disse er der fire, som ikke har e‐mail, og som vi derfor må henvende os til på anden
måde. Kassereren orienterede om foreningens budget for det kommende år, og det årlige husstandskontingent
blev bevaret på 200 kroner. Til bestyrelsen blev der foretaget genvalg af Peter Hammer,
Poul V. Andersen og Erik Nielsen for den kommende toårs periode. I dag er den anden halvdel af
bestyrelsen på valg for en toårig periode, det drejer sig om Ruth Villadsen, Finn Vilholm og undertegnede,
men det kommer vi tilbage til senere. Også vort revisorvalg blev genvalg, og vi kunne takke
Karen Margrethe Hansen for at tage endnu et år. Generalforsamlingen sluttede med, at jeg overbragte
en hilsen fra Den Danske Skole i Sønder Brarup, som jeg havde besøgt dagen før med en støtte på 3.000
kroner fra vores forening til deres daglige, nationale arbejde.
Foreningens næste aktivitet var vores store tur til York i England i dagene 4.–9. maj 2015 under
kompetent ledelse af vort bestyrelsesmedlem Poul V. Andersen og med Ørslev Rejser i Vordingborg
som operatør. Det var første gang, vi var ude at flyve, og det blev en uforglemmelig og indholdsrig tur
til den spændende middelalderby med aner fra de danske vikinger, men også med udflugter ud i
Yorkshire‐landskabet.
1
Efterårets mødesæson begyndte mandag den 26. oktober 2015 med besøg af Marlene Wind, Ph.D,
professor og leder af Center for Europæisk Politik under Institut for Statskundskab på Københavns
Universitet. Hendes emne var ”Den danske grundlov og det danske demokrati i europæisk belysning”,
og det blev en berigende aften med en velforberedt og vidende foredragsholder, som forstod at gøre
det tørre stof levende og nærværende bl.a. ved udstrakt brug af sine power point plancher. Vi søgte
Folketingets pulje i anledning af 100‐året for Grundloven af 1915 til dækning af de med Marlene Winds
besøg afledte omkostninger, og resultatet blev, at alle foreningens udgifter til aftenen blev dækket fra
denne pulje!
Torsdag den 28. januar 2016 var det Grænseforeningens tur til at arrangere det efterhånden
traditionelle fællesmøde med Foreningen NORDEN her i byen den sidste torsdag i januar. Fra den
arkæologiske afdeling af Museum Sønderjylland, nemlig Haderslev, havde vi entreret med
museumsinspektør Per Ethelberg, som talte om sit speciale, nemlig ”Anglerne – deres storhed og deres
fald – og udvandring”. Det blev en aften med mange billeder af udgravninger af huse fra Jernalderen og
den allertidligste Middelalder overalt i Sønderjylland. Vi stiftede bekendtskab med forskellig byggeskik
også hos Anglernes nabofolk, nemlig Jyderne og et folk, som arkæologerne kalder Over‐Jerstal‐folket
eller Varinerne, og som forsvandt igen i løbet af de to første århundreder af vor tidsregning. Det
handlede meget om forskellige stolpehuller i de 2000 år gamle huse og kun lidet om, hvordan anglerne
udvandrede til England, hvor de sammen med sakserne afløste det romerske herredømme.
Årets møderække afsluttes så i aften, hvor vi har hørt Svend Beier fortælle om sin sønderjyske
barndom. Fire medlemsaktiviteter har vi i hver sæson: En studie‐ og oplevelsesrejse i maj, et
medlemsmøde om efteråret, ét andet sammen med Foreningen Norden sidst i januar, og endelig vores
generalforsamling her i april.
Vores lokalforening er med i Grænseforeningens kreds 6, Vestsjælland Syd, hvis bestyrelse jeg som
lokalforeningsformand er medlem af. Kredsen har sit eget aktivitetsprogram og lader sine aktiviteter gå
på omgang hos de foreninger, som den består af. Således havde kredsen lørdag den 12. marts, altså i
sidste måned, indkaldt til et heldags grænselandskursus i dette lokale. Den lokale opbakning her fra
Sorø til dette kursus var meget begrænset; men som lokalforening er vi forpligtede til at sørge for de
praktiske forhold omkring arrangementet. Det blev vort bestyrelsesmedlem Ruth Villadsen, som
sørgede for, at forløbet fungerede lydefrit og i overensstemmelse med ønskerne fra kredsens ledelse.
Jeg var selv kun i stand til at deltage i begyndelsen af kurset, men jeg er sikker på, at kredsformanden
har udtrykt sin anerkendelse over for Ruth ved kursets afslutning! Også fra min side skal der lyde en tak
til Ruth for indsatsen. Onsdag den 18. maj kl. 18.00 holder kredsen sin generalforsamling på Høng
Gymnasium. I er alle velkomne, og I får mere at vide, når vi nærmer os dagen. – Jeg sender en mail!
Hovedforeningen, Grænseforeningen, genvalgte sidste år Mette Bock (MF) som sin formand. Det
kommende såkaldte Sendemandsmøde holdes lørdag den 30. april og søndag den 1. maj på Vingstedcentret
ved Vejle med deltagelse fra lokalforeninger fra hele landet. Vores forening vil være
repræsenteret med Ruth Villadsen, som stiller op som kandidat til Foreningens bestyrelse, foruden Finn
Vilholm og undertegnede.
2
Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren, Poul Andersen, aflagde regnskabet, som blev godkendt.
Folketingets Grundlovspuljes refusion af Marlene Winds foredrag er først indgået i 2016.
Der meddeltes decharge.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslaget om fremover at starte møderne kl. 19.00 blev godkendt.
5. Orientering om budget og medlemskontingent
Budgetforslaget blev godkendt. Uændret kontingent på 200 kr. om året blev vedtaget.
6. Styrelsesvalg
Finn Vilholm, Ruth Villadsen og Niels Henriksen blev genvalgt.
7. Valg af revisor
Karen Margrethe Hansen blev genvalgt.
8. Forslag til det kommende års arbejde
Niels Henriksen redegjorde for bestyrelsens overvejelser. Derudover fremkom forskellige forslag fra de
fremmødte. Der foreligger herefter flg. ideer:
 Sprogforsker fra universitetet i Kiel om skandinaviske sprog i forhold til tysk.
 Klaus Bundgaard Christensen om Waffen SS.
 En af sprogforskerne fra Sproglaboratoriet på P1
 Inge Adriansen
 Lektor Hans Boll Johansen om hvordan de tyske elever kom ind på det danske gymnasium i Åbenrå.
 Præsten for den tyske menighed i Haderslev Christa Hansen.
 Flemming Nielsen om hans tid som grænselandsmedarbejder på P4 i Sønderjylland.
I januar plejer vi at holde en foredragsaften i samarbejde med Foreningen Norden. Foreningen Norden har
imidlertid problemer, for det er ikke lykkedes dem at finde en ny formand. Niels Henriksen vil kontakte et af
bestyrelsens medlemmer
Poul Andersen redegjorde for, at bestyrelsen overvejer at lade næste års tur gå til Færøerne. Hvis dette
bliver til noget kunne det være en ide at holde en foredragsaften som forberedelse.
3
9. Evt.
Intet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden, der takkede for fremmødet og
afsluttede generalforsamlingen.
Sorø d. 19. april 2016
Finn Vilholm

 

GRÆNSEFORENINGEN I SORØ 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 den 23. april 2015

PROTOKOL

 1. Valg af dirigent – Valgt blev Finn Vilholm.
   

 2. Formandens beretning om årets virksomhed – Denne blev aflagt af formanden, Niels Henriksen..
   

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab - Blev aflagt af kassereren, Poul V. Andersen. Bestyrelsen modtog decharge.
   

 4. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen tilstræber at oprette kartotek over medlemmernes e-mailadresser og opfordrede medlemmerne til at sende formanden deres adresse per e-mail.
   

 5. Orientering om budget og medlemskontingent – Orientering ved kassereren. Det årlige husstandskontingent er uændret kr. 200,00
   

 6. Styrelsesvalg – Der blev foretaget genvalg for en toårig periode af: Peter Hammer,
  Poul V. Andersen samt Erik Nielsen (Bjernede). Herudover består bestyrelsen af Ruth Villadsen, Finn Vilholm og Niels Henriksen.

   

 7. Valg af revisor – Der blev foretaget genvalg af Karen Margrethe Hansen
   

 8. Forslag til det kommende års arbejde – Formanden orienterede om følgende planlagte aktiviteter:
  - ”Studie- og oplevelsestur” til York i England 4. – 9. maj 2015,
  - ”Danmarks Riges Grundlov, - og vore nabolandes” ved professor Marlene Wind, KU
  mandag den 26. oktober 2015 på ”Værkerne” - med støtte fra statens grundlovspulje,
  - Fællesmøde med Foreningen NORDEN torsdag den 28. januar 2016 på ”Værkerne”,
  - Ordinær Generalforsamling torsdag den 14. april 2016.

   

 9. Eventuelt – Formanden overbragte en hilsen fra Den Danske Skole i Sønder Brarup, som var blevet besøgt dagen før. De modtagne ”Sorø-penge”, kr. 3.000, forventes anvendt til anskaffelse af en hjertestarter på skolen.

 

 

24. april 2015 ………………………..

Niels Henriksen, formand Finn Vilholm, dirigent