Nyt fra Sorø

Referat af den ordinære generalforsamling torsdag d. 11. april 2019.

 

 1. Valg af dirigent:
  Finn Vilholm blev valgt.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generralforsamlingen var lovligt indvarslet via en medlemsmail af 28. feb. 2019 og senere opfølgninger.


   

 2. Formandens beretning om årets virksomhed:
  Formanden, Niels Henriksen, aflagde beretning (Bilag 1) Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.


   

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Poul V. Andersen aflagde det reviderede regnskab (Bilag 2). Kassereren kommenterede selv regnskabet med at påpege et underskud, som må medføre at der spares i det kommende år. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelsen.


   

 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag

   

 5. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Poul V. Andersen orienterede. Kontingentet er uændret 200 kr. i årligt husstandskontingent.


   

 6. Styrelsesvalg:
  Poul Andersen, Peter Hammer og Hilde Pico Andersen var på valg og ønskede alle genvalg. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen og alle blev genvalgt for 2 år.


   

 7. Valg af revisor:
  Bestyrelsen foreslog genvalg af Karen Margrethe Hansen som blev genvalgt


   

 8. Forslag til det kommende års arbejde:
  Niels Henriksen orienterede om det kommende års arbejde, og nævnte flg.:
  Forårstur til Tirpitz ved Blåvand 22.-23. maj 2019 – allerede udsolgt
  Studie-og oplevelsesuren til Åland 8.-13. september 2019 – allerede udsolgt
  Efterårsmøde 30. okt., hvor Niels Henriksen fortæller om den politiske optakt til genforeningen.
  Fællesmøde med NORDEN i jan.- 2020 med Anke Spoorendonk
  Generalforsamling 2020 d. 21. apr. 2020 med foredrag af Hans Christian Davidsen, Fl. Avis
  Studie- og oplevelsestur til Sønderjylland 9. -12. juni 2020 (udbydes snarest)


   

 9. Eventuelt:
  Forslag om et foredrag om Maren Sørensen

Referent: Peter Hammer
Renskrift: Finn Vilholm


 

 

Niels Henriksen Finn Vilholm
formand dirigent

Bilag 1

Dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning om årets virksomhed

Onsdag den 18. april 2018 afholdtes sidste års ordinære generalforsamling i vores forening som afslutning på en medlemsaften, der havde budt på, hvad vi i bestyrelsen var blevet enige om at kalde en ”generationspassiar” mellem undertegnede formand for foreningen, der er over firs og projektleder i Grænseforeningen Jeppe Pers, som er i begyndelsen af trediverne. Jeppe og jeg har det tilfælles, at vi har haft barndom og skolegang på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad i Syd­slesvig, hvor vore fædre har været ansat: Min far fra 1947 til 1963 og Jeppes far fra 2010 og stadig ansat. Vi blev bedt om at gøre rede for hver vores oplevelser og erfaringer som del af byens danske folkedel i de overvejende tyske omgivelser omkring henholdsvis 1950 og 2010, altså med omkring 60 års mellemrum! I dag er Jeppe Pers ansat i Grænseforeningen, hvor jeg i årene mellem 1988 og 2003 var administrativ leder, så også her har vi sammenfaldende interesser. Mødeleder var Grænse­foreningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, og det var naturligt at give samtalen titlen ”Grænselandets puls set gennem begges liv fra deres henholdsvise skoletid og til nu.”

På generalforsamlingen, som afsluttede aftenen, blev den aflagte beretning og regnskab godkendt, lige som der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, nemlig Finn Vilholm, Ruth Villadsen samt undertegnede, - og også vor revisor, Karen Margrethe Hansen, blev genvalgt med tak for interessen og indsatsen. – Desuden skete der det for mig uventede, at vores bestyrelse ved samme lejlighed udnævnte mig til æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø, - en ære, som jeg med overraskelse og taknemmelighed tog imod!

I dagene 13. til 17. maj 2018 afholdt vi i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmark vor årlige studie- og oplevelsestur, som denne gang gik til Mecklenburg/Vorpommern med fast station i Stralsund og herfra med besøg på Rügen ved Arkona, byerne Putbus og Binz og veteranjernbanen ”Rasender Roland”, desuden Peenemünde raketstation fra 2. Verdenskrig og ”Gelben Sande” jagt­slot for hertugslægten i Schwerin og meget andet.

Foreningens store medlemsmøde fandt sted tirsdag den 30. oktober 2018, hvor vi havde besøg af den sønderjyske historiker, pens. seminarielektor og grænselandsmedarbejder ved Radio Syd Jørn Buch fra Haderslev. Et halvt hundrede medlemmer og andre interesserede havde fundet vejen til CF’s gode mødelokale ved ”Værkerne”. Det blev en spændende aften under overskriften ”Sønder­jyderne og Den Store Krig”, som er navnet i Sønderjylland på 1. Verdenskrig, som sluttede for netop et hundrede år siden, og som kostede 6.000 unge sønderjyder livet. Næsten hvert år har Jørn Buch ledet busrejser til slagmarkerne i Flandern og de sønderjyske krigskirkegårde på den gamle vestfront.

Skolelederne på kommunens skoler og rektor på Sorø Akademis Skole havde et par uger i forvejen fået en orientering om, at dette møde ville finde sted. Jeg havde opfordret skolecheferne til at orientere de af deres lærere, som underviste i historie om, at det måske kunne være af professionel interesse for disse at deltage i mødet og måske også i den efterfølgende debat og spørgerunde. Jeg hørte aldrig tilbage fra nogen. Jeg havde gjort det samme året i forvejen, da vi havde besøg af Lars N. Henningsen fra Flensborg, der fortalte om relationerne mellem Dansk Vestindien og Flensborg, ligesom jeg havde orienteret alle skoler om den aften i 2016, hvor professor Steffen Höder fra Kiel talte om det tyske og det danske sprog samt de gensidige påvirkninger på sprogene. Jeg hørt aldrig en lyd fra en eneste skole. Jeg må se at vænne mig til tanken, at professionen ”skolelærer” ikke i vore dage er kulturbærende i samme udstrækning som tilfældet var for blot en eller to generationer siden. Hverken i vores forening eller i andre kulturelle foreninger ser man denne profession repræ­senteret, hvilket er en markant udvikling, der er sket gennem årene fra dengang, skolernes under­visere frem for nogen dominerede en forening som vores og følte et vist ansvar for at tilbyde et engagement i en kulturel stimulation af lokalsamfundet.

 

2

- Men der er heldigvis andre måder at nå skolerne, lærerne og eleverne på. Grænseforeningen har en landsdækkende, velfungerende pædagogisk service, som med udgangspunkt i foreningens hoved­kontor i København med flere konsulenter kommer ud på skoler og gymnasier med oplysning om mindretalsforhold omkring grænsen, som er en af Grænseforeningens fornemste opgaver at videre­bringe orientering om.

 

28. juni 2018 tog vort bestyrelsesmedlem Ruth Villadsen den lange køretur til Sydslesvig for at overrække donationen fra Grænseforeningen i Sorø til dimissionsfestligheden ved Den Danske Skole i Sønder Brarup, en stor landsby i landskabet Angel, cirka 40 km. sydøst for Flensborg. Donationens størrelse svinger mellem 1.000 og 3.000 kroner, afhængig af, hvor mange penge
vi har i foreningens kasse.

 

Den 15. november 2018 havde ”Victoria” premiere på filmen ”I Krig og Kærlighed”, som om­handler en ung sønderjyde, der bliver såret i 1. Verdenskrig og kommer hjem til familien i Sønder­jylland. Biografens ledelse havde bedt mig om at introducere problemstillingen bag filmen, hvilket jeg gerne gjorde. Cirka 40 premiere-gæster i biografen fik mit 10-minutters foredrag, som senere blev rundsendt til foreningens medlemmer, så de kunne være lidt forberedte, såfremt de senere skulle ønske at se filmen.

 

Den 9. januar 2019 skulle vi have været gæster hos Foreningen NORDEN ved vort årlige fælles­møde, som samme dags formiddag modtog afbud fra aftenens foredragsholder, professor
i samfundsvidenskab på Aarhus Universitet, Gert Tinggaard Svendsen, der skulle have talt om ”Tillid, - den nordiske X-Faktor”. Heldigvis kunne foredragsholderen komme mandag den 25. marts, hvor NORDEN efter foredraget holdt sin generalforsamling.

 

Vores forenings år slutter så i aften, hvor vi har hørt Grænseforeningens souschef, projektleder cand.mag. Marie de Fine Licht, fortælle om alt det, der skal ske, når til næste år vi vil kunne fejre
et hundrede-året for ”Genforeningen af de sønderjydske landsdele” med Danmark i 1920, - en begivenhed, som også vi i Grænseforeningen i Sorø naturligvis vil markere. Desuden kan selve Grænseforeningen fejre sin et hundredårs dag den 3. november 2020, hvilket sikkert også vil blive markeret på behørig vis.

 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke foreningens gode bestyrelse: Næstformanden Peter Hammer, vores kasserer og tur-koordinator Poul V. Andersen, fungerende sekretær Finn Vilholm samt Ruth Villadsen og Hilde Pico Andersen for et forbilledligt samarbejde og behageligt samvær
i det daglige, ved vore bestyrelsesmøder, på vore studie- og oplevelsesture samt ved vore med­lemsmøder som dette her i aften. Tak for jeres omhu ved udførelsen af de opgaver, som skal løses. Det er ren fornøjelse! – Og tak til alle vore medlemmer for jeres interesse for vort arbejde!
Vi vil gøre vort bedste for også i fremtiden at lægge et alsidigt program til glæde for os alle!

 

Niels Henriksen 11. april 2019

Bilag 2

Regnskab 2018


 


 

Kassebeholdning pr. 31/12 2017 kr. 16.529,31

 

 

 

 

 

Indtægter

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent

 

 

 

4104,60

 

 

Egholtfonden

 

 

 

3000,00

 

 

Medlemsmøder

 

 

 

688,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaver og anden opmærksomhed

 

 

1708,00

 

Kredskontingent

 

 

 

 

260,00

 

Kredsmøder

 

 

 

 

1118,00

 

Kontingent Kulturcenter

 

 

 

500,00

 

Foredragsholder 18/4

 

 

 

 

414,00

 

Generalforsamling 18/4

 

 

 

828,00

 

Sendemandsmøde

 

 

 

 

1801,60

 

Sdr. Brarup

 

 

 

 

2313,00

 

Foredrag 30/10

 

 

 

 

4206,75

 

Møde 8/12

 

 

 

 

346,60

 

Kontorhold

 

 

 

 

509,95

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

300,00

 

I alt

 

 

 

 

7792,60

14305,90

 

Underskud

 

 

 

 

 

6513,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassebeholdning pr.

1/1 2019

 

 

 

 

10016,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Heraf bank

 

 

 

 

 

9223,60

Kasse

 

 

 

 

 

 

792,41

I alt

 

 

 

 

 

 

10016,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorø den 10.

marts

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul V. Andersen

 

 

Karen Margrethe Hansen

 

 

Kasserer

 

 

 

Revisor

 

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag d. 18. april 2018.

 

 1. Valg af dirigent:
  Finn Vilholm blev valgt.
  Dirigenten konstaterede som det første, at generalforsamlingen var indkaldt med mail d. 25 jan, og pr. brev d. 2. jan 2018 og var dermed lovligt indvarslet


   

 2. Formandens beretning om årets virksomhed:
  Formanden, Niels Henriksen, aflagde beretning (vedhæftet) Beretningen blev godkendt.


   

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Poul V. Andersen aflagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.
  Der blev meddelt decharge til bestyrelsen.


   

 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag

   

 5. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Poul V. Andersen orienterede. Kontingentet er uændret 200 kr. i årligt husstandskontingent.


   

 6. Styrelsesvalg:
  Ruth Villadsen, Niels Henriksen og Finn Vilholm var på valg og genopstillede alle. Der var ikke andre forslag til styrelsesvalget. De blev genvalgt for 2 år.


   

 7. Valg af revisor: Karen Margrethe Hansen blev genvalgt

   

 8. Forslag til det kommende års arbejde:
  Niels Henriksen orienterede om det kommende års arbejde, og nævnte flg.:


   

 • Årets studie- og oplevelsestur til Stralsund og Rügen 13.-17. maj 2017 endnu få ledige pladser

 • Jørn Buch holder foredrag om sønderjydernes deltagelse i ”Den store Krig 1914-18” d. 30. okt. 2018

 • Føllesmøde med foreningen Norden i januar 2019 i Kårsbergcentret

 • Generalforsamling i 2019 endnu ikke tidssat

 • Næste års generalforsamling

 • Studie- og oplevelsestur til Ålandsøerne, sandsynligvis i september 2019

   

 1. Eventuelt:
  Niels Henriksen udtrykte sin store taknemmelighed for udnævnelsen til æresmedlem af foreningen (skete inden generalforsaamlingen), og takkede dernæst for aftenen.

Referent: Peter Hammer
Renskrift: Finn Vilholm


 


 

 

Niels Henriksen Finn Vilholm
formand dirigent

Bilag 1

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, onsdag den 18. april 2018

 

Formandens beretning om årets virksomhed:

 

Tirsdag den 18. april 2017 afholdtes sidste års ordinære generalforsamling på ”Værkerne” som afslutning på en medlemsaften, som begyndte med, at vort medlem, Erik Lindsø, holdt et inspirerende indlæg under over­skriften ”Fra grænsebevarende til grænseoverskridende” om sine erfaringer med Grænseforeningen både som ansat og som medlem. Traditionen tro var Foreningen herefter vært ved ost-og-rødvins-traktementet, før aftenen sluttede med den ordinære generalforsamling. Under punktet styrelses­valg blev vor næstformand, Peter Hammer, og vor kasserer, Poul V. Andersen, genvalgt til en ny toårs­periode, lige som vi kunne byde velkommen til Hilde Pico Andersen, der som nyvalgt kunne indtræde i bestyrelsen
som efterfølger for Erik Nielsen fra Bjernede, der på grund af alder havde besluttet at træde tilbage. Karen Margrethe Hansen blev genvalgt som foreningens revisor.

En aktivitet, som vores forening som sådan ikke var involveret i, men som vi kunne glæde os over, at vort bestyrelsesmedlem Ruth Villadsen havde engageret sig i, fandt sted på Dianalund bibliotek i regi af ”Sønderjyske Forening for Dianalund og Stenlille” fra torsdag den 4. maj 2017 og en måneds tid herefter, nemlig en fin og oplysende Sydslesvig-udstilling, som ”Sydslesvigsk Forening” fra Flensborg havde produceret og opsat.

Foreningens største aktivitet i året var vor årlige oplevelses- og studietur, som i dagene 17. til 21. juli 2017 gik til Færøerne. Vi var et selskab på over tredive, som under ledelse af vor kasserer Poul V. Andersen fløj til Færøerne og takket være Pouls store erfaring med landet fik en indholdsrig og spændende oplevelse, hvor vi med bus kom rundt på langt de fleste af øerne med udgangspunkt i Thorshavn og med skonnert fik en barsk og usædvanlig tur langs kysten til Nolsø med visit i øens bygd. Kun en time før vor hjemrejse skulle begynde, faldt vores næstformand, Peter Hammer, så uheldigt, at han brækkede lårhalsknoglen på det ene ben og måtte efterlades på Landssjukrahusið i Thorshavn, hvorfra han efter operation vendte hjem til Sorø en uges tid senere.

I anledning af hundredåret for Danmarks salg af de vestindiske øer i Caribien havde vi torsdag den 12. oktober 2017 inviteret dr.phil. Lars N. Henningsen, som har været forskningschef i Studieafdelingen ved Den Slesvigske Samling i Flensborg, til at berette om trafikken mellem Flensborg og de vest­indiske øer: Flensborg-sten den ene vej, rom og sukker den anden. Før 1864 var det de to store havnebyer København og Flensborg, som var de førende i trafikken mellem det danske monarki og de tre små vest­indiske øer, og Lars N. Henningsen har gjort Flensborgs historiske købmandssejlads til et af sine specialer. Det blev en stor aften med over 50 deltagere, og de fleste af foreningens udgifter til aftenen blev dækket af den ”Vestindien-pulje”, som Folketinget havde stillet til rådighed for oplysningsvirksomhed omkring jubilæet for salget af øerne.

Lørdag den 9. december arrangerede foreningen en endags bustur med 40 deltagere til Flensborg, hvor vi blev modtaget på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, hvor vi fik en fremragende præsentation af det danske mindretal i Sydslesvig ved projektleder Katrine Hoop fra ’Oplev Sydslesvig’, før vi på egen hånd gik på gågaden og senere i Citti-Markedet for at opleve julestemningen og foretage eventuelle juleindkøb.

Torsdag den 1. februar 2018 var det vores tur til at arrangere det årlige fællesmøde med Sorø’s Foreningen NORDEN, og igen var der over 50 deltagere til et møde, hvor undertegnede præsenterede Ålandsøerne og – i anledning af republikkens 100-årsjubilæum som selvstændig stat – også Finlands nyere historie.

Årets mødeaktivitet slutter så her i aften, onsdag den 18. april 2018 med en ”generationspassiar” mellem undertegnede og projektleder i Grænseforeningen Jeppe Pers. Vi har begge en fortid på den danske ”Hans Helgesen-Skolen”, Frederiksstad i Sydslesvig – med en menneskealders afstand. Vi har kaldt diskussionen ”Grænselandets puls set gennem begges liv fra deres henholdsvise skoletid og til nu”.

Niels Henriksen – 16. marts 2018