Protokol

 

DAGSORDEN til bestyrelsesmøde 22. april 2015 kl. 18.00

1: Godkendelse af referater

                             a. styrelsesmøde 13. januar 2015 – udsendt 6. februar 2015

b. generalforsamling 9. marts 2015 – udsendt 24. marts 2015 med ændring fra Jytte den 24. marts 2015.

2: Godkendelse af dagsorden

                             Evt. nye punkter under pkt. 8

3: Siden sidst

                             Lokalforeningsmøde i Middelfart 14. februar 2015. JH deltog (ingen referat)

4: Sendemandsmøde 9. maj 2015 i Vingsted

Hvem deltager, der er tilmeldingsfrist 23. april 2015. (Jeg har tilmeldingsblanketter med til aftenens møde). Iflg. ref. Fra 13. januar ville følgende med til mødet – Mette, Allan, Otto, Anke og Johan P. Vi har ret til 3 sendemænd.

5: Møde den 28. april 2015 i Brabrand Sognegård, Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

                             Fordeling af opgaver

6: Økonomi og medlemstal

7: Donationer

                             Frederiksstadorkestret modtaget 10. februar 2015

Ejderstedkoret modtaget 26. februar 2015

Det lille teater, Flensborg – modtaget 28. marts 2015

8: Nye punkter

9: Udvalg under styrelsen

                             Forslag fra JCP vedlagt

10: Næste møde

                             Forslag: 12. august 2015 (udsendelse af mødeindkaldelser til efteråret 2015)

 

11. Eventuelt

 

REFERAT

af ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 9. marts 2015 i Ellevangs Kirkes sal, Jellebakken 42, 8240 Risskov.

Indkaldt ved medlemsbrev - dateret 24. februar 2015

Der deltog ca. 50 medlemmer.

Tekst: Otto Andreasen

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning

3.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.   Fastsættelse af kontingent

5    Forslag – vedtægtens § 5 – ”indkalder skriftligt” accepteres også som ”pr. mail.”

6.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

             Johan Partsch, Jytte Jensen og Birthe Jacobsen er på valg.

7.   Valg af suppleant

             Flemming Mortensen er på valg.

8.   Valg af revisor.

             Per C. Byrialsen er på valg.

9.   Eventuelt.

ad 1)      Valg af dirigent

                Niels Eilif Hansen blev foreslået som dirigent – og valgt.

                Dirigenten konstaterede en lovlig indkaldt generalforsamling.

ad 2)      Beretning

                Formand Johan Herold (JH) aflagde følgende beretning:

                Sidste års generalforsamling fandt sted den 13. marts 2014.

                90 medlemmer deltog – og traktementet var gratis.

                Mødet startede kl. 17.30 da Bertil Haarder (BH) skulle til et møde senere samme aften.

                Emnet var kaldt ”Barndom på Rønshoved Højskole”

                Det blev en god fortælling af en god sønderjyde fra hertugdømmet Slesvig.

                JH registrerede specielt, at BH gik ind for at sløjfe ordet Sønderjylland og erstatte det med Nordslesvig.

                Det er også det som det tyske mindretal kalder landsdelen.

                Efter generalforsamlingen konstituerede vi os.

           

                Medlemsmøde den 23. april 2014

                47 medlemmer deltog.

                Generalkonsul Henrik Becker Christensen fra Flensborg holdt foredrag med titlen ”Fra 1864 til i dag”

                Vi fik et godt sammenhæng med, hvad der skete i den periode

               

                Valborgaften med foreningen Norden den 30. april 2014

                Mødet blev afholdt af Norden på den sædvanlige måde med bål, sangkor og kaffe.

                Vi har herefter valgt at trække os ud af arrangementet, da det mere er i Nordens interesse.

                I dette forår arrangerer Norden igen Valborgaften – Kvindemuseets leder holder båltalen.

 

                Forårsudflugten blev aflyst, da der ikke var tilslutning nok

 

                Folkemødet på Ejer Bavnehøj 24. august 2014

                Sidste år blev det et sidste møde i en række fra 1984. Grænseforeningerne i Skanderborg og Ry var med i planlægning af møderne. Men de har nu valgt at trække sig ud af møderne. Skanderborg kommune vil så fortsætte møderne lidt som Folkemøderne på Bornholm. Her har Grænseforeningen i Skanderborg så nedsat et udvalg. (JH) vil deltage i dette udvalg.

 

                Medlemsmøde – den 25.9.2014

                Mødet blev aflyst, da Overborgmester Simon Faber blev syg.

                Styrelsen overvejede om vi kunne finde en anden foredragsholder.

                Det droppede vi i håb om, at vi kunne få Simon Faber til at komme i 2015 og det gør han.

                Aflysningen blev givet til de tilmeldte via tilmeldingslisten.

 

                Medlemsmøde – den 7. oktober 2014

                43 medlemmer deltog.

                Vi havde i 2013 Chefredaktør Siegfried Matlok fra Der Nordschleswiger, som blandt andet fortalte om de af det tyske mindretals medlemmer, som i 1945 var blevet interneret i Frøslevlejren nu Fårhuslejren. I forlængelse af det fik vi Chefredaktør Bjarne Lønborg fra Flensborg Avis til at komme og emnet var ”Flensborg Avis og hvad deraf fulgte”. Han fortalte om sit liv som journalist i Bonn i Tyskland – og senere om sit virke i Flensborg. Og fortalte om de kulturelle forskelle mellem dansk og tysk - hvordan man møder og tiltaler hinanden.

 

                Mindeparken – den 11.11.2014 - kl. 11.00

                Vi mødte med den sædvanlige krans – og deltog med vor fane.

 

                Medlemsmøde – den 19. november 2014

                36 medlemmer deltog

                Foredrag ved Forskningschef Michael Ejstrup om ”Dialekter over sø og land”

                Det var en meget vidende og munter mand. Desværre var der problemer med teknikken – mikrofon og højttalere. Men der blev fortalt og givet eksempler på næsten alle danske dialekter inkl. Bornholmsk.

 

                Adventsmødet den 1. december 2014

                66 medlemmer deltog

                Vi valgte denne gang ikke at have en foredragsholder, men i stedet at hygge os med os selv.

                Der blev sunget julesange og vi havde det sædvanlige julelotteri – et god aften.

               

                Medlemsmøde 19. januar 2015

                58 medlemmer deltog.

                Forfatteren Egon Clausen fortalte om sin bog ”I Grænselandet” rejsebreve fra Sydslesvig.. Han er kendt som en provokatør, hvilket han også her beviste.

 

                Vi deltog i Foreningen Nordens møde den 4. februar 2015

                Historikeren Lars Houbakke Sørensen fortalte om ”Slesvigkrigene set i et nordisk perspektiv”

                Det blev et rigtig godt foredrag.

 

                Johan Herold orienterede herefter:

                Alle vore møder forsøger vi at planlægge i henhold til vore forpligtigelser – at støtte danskheden i grænselandet. Kom endelig med forslag/gode ideer til styrelsen.

                Der er afholdt 5 styrelsesmøder.

                Det første lige efter generalforsamlingen, hvor vi konstituerede os – og styrelsesarbejdet blev planlagt.

                29.4.2014 – Hvordan ser vor forening ud om 4 år?

                Medlemstallet er i øjeblikket - 231 husstande = 404 medlemmer.

                Vi kan sende 3 sendemænd til sendemandsmøder.

                Udmeldingerne er oftest på grund af alder eller dødsfald.

                11.8.2014 – Donationer blev drøftet og besluttet. Donationer fremgår af regnskabet.

                29.10.2014 – det nye årsprogram blev vedtaget.

                13.1.2015 – generalforsamlingen planlægges.

                Sendemandsmødet i år bliver afholdt den 9. maj 2015 – som et dagsmøde på Vingsted

                Formanden afsluttede sin beretning.

                Der var ingen spørgsmål til beretningen.

                Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen blev taget til efterretning.

ad 3)      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014

                Kasserer Otto Andreasen (OA) henviste til det fremsendte regnskab.

                Regnskabet blev godkendt af styrelsen den 13.1.2015 og er revideret af Per C. Byrialsen uden bemærkninger.

                De enkelte punkter i resultatopgørelse blev gennemgået – inkl. noter.

                Indtægter kr. 85.101 – udgifter kr. 148.722 – underskud kr. 63.620.

                Egenkapitalen pr.31.12.2014 er på 1.111.447.

                Donationer på 62.050 blev gennemgået.

                De enkelte møders økonomi blev gennemgået.

                Regnskabet blev godkendt.

                Der blev efterfølgende spurgt til vor holdning til donationer. Styrelsen arbejder i et udvalg med fremtidige donationer. Der blev henvist til styrelsesmødet 29.4.2014, hvor spørgsmålet om fremtiden om 4 år blev stillet.

                Udvalget tager meget gerne imod forslag fra medlemmerne.

                Der blev spurgt til hvorfor donationer til skolerne er ophørt. Den vigtigste grund til det er den at Skoleforeningen registrerede, hvad de enkelte skoler fik fra Grænseforeningens lokalforeninger. Dette beløb blev så fratrukket skolernes budgetter.

ad 4)      Fastlæggelse af kontingent for 2016

                Kontingent for 2016 blev godkendt/fastsat til kr. 200,00 (uændret).

                Kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen i 2016.

                Kontingentstørrelsen blev godkendt.

 

ad 5)      Forslag – vedtægtens § 5 – ”indkalderskriftligt” accepteres også som ”pr. mail.”

                Kassereren gjorde redegjorde for forslaget. Det er ved at være almindeligt af foreninger udsender det skriftlige materiale ved mail. Det sparer porto og tid med at pakke de mange breve.

                De fremmødte medlemmer var positive for forslaget.

                Styrelsen vil så fremover sende meddelelser pr. mail – undtagen til medlemmer, som stadig ønsker meddelelser sendt pr. post. Medlemmerne blev bedt om at sende deres mailadresse til kassereren.

ad 6)      Valg af 3 styrelsesmedlemmer.

                Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

                Johan Partsch, Jytte Jensen og Birthe Jacobsen er på valg.

                Da der ikke var andre kandidater blev de genvalg

Ad 7)      Valg af suppleant.

                Flemming Mortensen er på valg – og blev genvalgt.

 

ad 8).     Valg af revisor.

                Per C. Byrialsen er på valg – og blev genvalgt.

ad 9)      Eventuelt

                Allan Loft gjorde opmærksom på at det næste medlemsmøde den 22. april 2015 ikke bliv i Ellevang, men afholdes i Brabrand Kirkes sognegård.

                Når vi nu skal kommunikere bredt skal vi også bruge de nye moderne kommunikationsmidler derunder nettet.

                Hovedforeningen har en glimrende hjemmeside, hvor de lokale foreninger er repræsenteret.

                Derfor vil vi ikke starte vor egen hjemmeside, men bruge den adgang, vi har til at opsætte vore oplysninger her.

                Styrelsen vil derfor fremover bruge denne platform. Her er der oplysninger om vedtægt, styrelsen og kommende arrangementer m.m.

 

Dirigent Niels Eilif Hansen takkede for god ro og orden.

Johan Herold takkede dirigenten for en god indsats, og

takkede ligeledes Revisor Per C. Byrialsen for udført revision.

Vingaver blev udleveret.

3.3.2015

Referat sendt til styrelsen, dirigent og suppleanter – pr. mail.

Bestyrelsesmøde 9. marts 2015.

Tekst: Allan Loft

Bestyrelsen holdt konstituerende møde i forlængelse af generalforsamlingen. Konstituerede sig med Johan Partsch som formand, Johan Herold som næstformand, Otto Andreasen som kasserer og Allan Loft som sekretær.