Referat af bestyrelsesmøde den 17. april 2010

Referat af bestyrelsesmøde den 17. april 2010

Alle de på Sendemandsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer bortset fra Niels Jørgen Heick var til stede.

1. Indlæg ved formand Finn Slumstrup.
Finn Slumstrup indledte mødet med en kort velkomst, hvorefter dagsorden, forslag til mødekalender og udkast til forretningsorden blev omdelt.

2. Lodtrækning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
Spørgsmålet om de enkelte bestyrelsesmedlemmers valgperiode blev afgjort ved lodtrækning. Resultatet blev, at Per Grau Møller, Jørgen Bruun Christensen, Sven Beiter, Lars Bjerre og Lise Estrup er på valg ved Sendemandsmødet i 2011 mens alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg ved Sendemandsmødet i 2012.

3. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer med særlig sagkundskab jf. vedtægternes § 13.
Blandt den nu opløste hovedstyrelses kandidater blev Jens Andresen, Knud Enggaard og Lars Sander valgt til bestyrelsen. Valgperioden er to år.

4. Valg af 1. næstformand og 2. næstformand, jf. vedtægternes § 13.
Jens Andresen blev valgt som 1. næstformand og Jørgen Bruun Christensen som 2. næstformand.

5. Forslag til mødeplan for 2010.
Næste møde afholdes fredag den 28. maj kl. 13.00 til 17.00 i Klubværelset på Flensborghus i Flensborg. Der tilbydes overnatning til alle frem til søndag den 30. maj. Praktiske detaljer aftales med Claus Jørn Jensen på tlf. 21 72 13 35.

Endvidere bestyrelsesmøder lørdag den 23. august og lørdag den 4. december.

6. Eventuelt


Bilag:
Adresseliste over bestyrelsesmedlemmer
Stemmetal fra bestyrelsesvalget
Sydslesvigloven