Referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2011

Der var afbud fra Jens Andresen. Mette Dalgaard Troelsen og Vickie Jensen fra Ungdomsudvalget deltog.

I mødet indgik en præsentation af projekt Kulturmødeambassadørerne, hvor projektleder Maya Bram Sommer præsenterede projektet sammen med Lennart fra det danske mindretal, Stefan fra det tyske mindretal og Rana, som har palæstinensisk baggrund.

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.  Godkendelse af referat af bestyrelsens møder den 20. august 2011
Referatet blev godkendt.

3. Orientering ved formand Finn Slumstrup
Formanden orienterede om regeringsskiftet. Vi har budt undervisningsminister Christine Antorini velkommen og fået en hilsen fra hende. Det overvejes at bede både undervisningsministeren med Sydslesvigudvalget som ressort, kulturministeren med folkeoplysningen som ressort og socialministeren, hvis ressort omfatter vores Kulturmødeambassadører, om møder.

I et møde med kulturministeren er der ønske om at diskutere Danmarks Radios eneret til en lang række lydoptagelser fra Sønderjylland, som det er meget dyrt at anvende. Knud Enggaard gjorde opmærksom på, at vi ikke skal være for optimistiske i forhold til at få det ændret.

Der er nedsat et nyt Sydslesvigudvalg med Benny Engelbrecht som formand. Han har fået en hilsen fra formanden. Vi afventer det endelige tilsagn fra Sydslesvigsekretariatet om en resultataftale for 2012. Grænseforeningen har i samarbejde med SdU indsendt ansøgning til Sydslesvigudvalget om tilskud til projekt OplevSydslesvig.nu. Projektet har til formål at etablere en hjemmeside, som skal stimulere interessen for at arrangere lejrskoler, studierejser og ture til Sydslesvig.

Folketingsturen blev gennemført i dagene 17.-19. november. Formanden redegjorde for besøgets programpunkter, herunder frokosten med Folketingets præsidium m.fl. Mogens Lykketoft holdt en glimrende tale der viste, at han havde et grundigt kendskab til og forståelse for det danske mindretals situation.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen

Generalsekretæren oplyste, at indsamlingen til Dybbøl Mølle har passeret 350.000 kr. Det går langsommere nu og der kommer ikke så mange bidrag fra udsendelsen til andre nationale foreninger. Efter nytår går vi i gang med fondsansøgninger.

FOF er flyttet ind på 1. sal. Vores kontor på 2. sal får en ansigtsløftning mellem jul og nytår ligesom der rykkes lidt rundt på medarbejdernes arbejdspladser.

Grænseforeningen deltager i Folkemødet på Bornholm den 14.-17. juni 2012. Målsætningen er 50 medlemmer, 10 unge elevambassadører/kulturmødeambassadører og 5 medarbejdere. Der vil blive informeret herom via nyhedsbreve og på formandsmøderne den 11. februar i Jystrup og den 3. marts i Middelfart.

Der er gennemført en mindre Epinion undersøgelse med henblik på at måle danskernes kendskab til det danske mindretal. Undersøgelsen afslørede et overraskende godt kendskab. Der arbejdes nu med en grundigere undersøgelse, som spørger mere i dybden.

5. Orientering fra bestyrelsesudvalg
Karen Margrethe Møller orienterede om feriebørnsarbejdet. Hun oplyste, at tilbagegangen er stoppet og glædede sig samtidig over, at meget få børn var rejst hjem før tiden.

Antallet af udvekslinger i uge 45-46 er fordoblet siden sidste år. Der skal arbejdes på at få flere sydsles-vigske børn fra fællesskolerne med, og flere danske børn fra 3.-4. klasser med. Karen Margrethe Møller glædede sig over den gode udvikling i feriebørnsarbejdet, som også er blevet mere fleksibelt og effektivt.

Sigrid Andersen, Mette Dalgaard Troelsen og Vickie Jensen orienterede om arbejdet i Ungdomsudvalget. De understregede, at de meget gerne vil inviteres ud til lokalforeningerne for at drøfte ungdomsarbejdet. Der arbejdes med en tidsplan og et idékatalog med ideer til, hvordan unge i højere grad kan involveres i lokalforeningernes arbejde. En række konkrete forslag blev nævnt.

Sven Beiter refererede fra bladudvalgets møde den 29. november. I bladudvalget sidder Sven Beiter (formand) og Jens Andresen fra bestyrelsen, Anette Jensen (Nordisk Informationskontor i Flensborg), Tommy Jensen (kommunikationschef ved Tønder Kommune) samt Grænsens redaktør Erik Lindsø. På mødet havde der været en god drøftelse af forholdet mellem at være medlemsblad og samtidig henvende sig til den brede offentlighed. På bestyrelsesmødet udspandt der sig en længere debat herom.

Per Grau Møller gjorde opmærksom på, at udvalgets sammensætning og kommissorium burde være godkendt af bestyrelsen, inden udvalget indledte sit arbejde. Der var enighed om at godkende sammensætningen og opfordre udvalget til at fremlægge et forslag til kommissorium på næste bestyrelsesmøde.

Henning Bonde redegjorde for bestyrelsesudvalgets arbejde. Lige nu prioriteres de mange ideer skarpere ligesom de forskellige ideer konkretiseres med henblik på at blive realiseret. Det er hensigten på bestyrelsesmødet i april at finde tovholdere til de første konkrete aktiviteter.

6.”Slaget om Dybbøl anno 2011” – sommerens heftige debat
I formandens oplæg til diskussion indgik en række udsagn, som karakteriserede debatten som regional, præget af journalister med en sag og af villede misforståelser. Debatten afslørede også en dårlig debatkultur i Grænseforeningen. Til sidste rejste formanden spørgsmålet, om ledelsen er tilstrækkelig opmærksom på at sikre sig lokalforeningernes forståelse i følsomme spørgsmål, og om fornyelsesprocessen i foreningen er gået for hurtigt eller for langt.

Der udspandt sig derefter en længere debat. Herunder blev vigtigheden af, at flere bestyrelsesmedlemmer blander sig i debatten betonet, men samtidig gjorde flere opmærksom på, at det er vanskeligt at forholde sig til en så geografisk afgrænset debat i dagblade, man ikke selv holder.

Knud Enggaard pointerede at det ikke kan kaldes debat, hvis man er oppe imod kampagne-journalistik. Han henviste til sine egne erfaringer med JydskeVestkysten, da han som forsvarsminister ønskede at lukke Sønderborg Kaserne. ”Denne avis er kendt for at ville og kunne praktisere kampagne-journalistik”, sagde han. Per Grau Møller udtrykte bekymring ved, om vi nu har udtalt os så kategorisk med hensyn til Dybbøl, at vi ikke kan advokere for andre fremtidige aktiviteter dér. Det afviste formanden. Ligeledes problematiserede Per Grau Møller det historiesyn, som enkelte har stået for i debatten.

Formanden mindede om, at vi gennem debatten har fastholdt vores overordnede strategi. Vi ændrer ikke vores politik eller vores synspunkter om nødvendigheden af fornyelse i Grænseforeningen, men skal også være kloge og velovervejede i vores argumentation.

7. Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 og budget for 2012
Gert Mailand gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. september. Det er fortsat for tidligt at udtale sig om vi kommer ud med et overskud i 2011, men hvis tilskuddet fra Grænsefonden har samme størrelse som tidligere år er det sandsynligt.

Budget for 2012 blev fremlagt og gennemgået. Der er tale om et første budgetudkast med en række usikkerhedsmomenter, bl.a. salg af ejendom, endelig afregning fra en arv, Sydslesvigudvalgets behandling af ansøgning m.m.

8. Ejendomme
Peder Skrams Gade, København:
Bestyrelsens medlemmer var bekendt med Grænseforeningens bestræbelser på at sælge ejendommen beliggende Peder Skrams Gade 5, 1054 København K.

Bestyrelsen blev gjort bekendt med tilbud fra advokat Torben Schøn fremsendt på e-mail den 2. december 2011 kl. 13.02, der indebærer at ejendommen sælges for kr. 22.000.000, der blandt andet finansieres via sælgerpantebrev og Grænseforeningen bliver i en del af ejendommen som lejer og binder sig hertil i en periode.

Forslaget blev drøftet og der var enighed om, at et salg af ejendommen på de skitserede vilkår er i Grænseforeningens interesse.

Bestyrelsen godkendte herefter enstemmigt et salg af ejendommen til kr. 22.000.000 og formanden blev herefter bemyndiget til på vegne af Grænseforeningen at forhandle alle vilkår for handlen samt i forening med en af næstformændene at indgå og underskrive købsaftale og tilhørende lejeaftale samt alle andre dokumenter til gennemførelse af handlen, herunder men ikke begrænset til købsaftale, lejeaftale, tinglysningsfuldmagt, skøde, refusionsopgørelse mv.

Bestyrelsen er bekendt og indforstået med, at der vil være en række omkostninger forbundet med salget, herunder til ejendomsmægler, arkitekt, advokat, mindre istandsættelsesarbejder mv.

Parkvej 27, Haderslev:
Formanden orienterede om udviklingen vedrørende salg af grundstykket. Der har vist sig stor interesse for at erhverve grunden, som i den nærmeste fremtid vil blive udbudt til salg. Stenen er flyttet frem til fortovskant. Der vil blive opsat info-tavle. Indvielse forventes på H.P. Hanssens 150-års dag den 21. februar 2012.

9. Sendemandsmøde 2012.
Formanden bekendtgjorde at han er villig til at genopstille som formand, hvorefter han forlod mødet. Næstformand Jørgen Bruun Christensen ledede herefter mødet. Der var enighed om at indstille Finn Slumstrup til genvalg på Sendemandsmødet den 12. maj 2012, hvilket efterfølgende blev meddelt formanden.

Bestyrelsen blev mindet om behovet for kandidater til bestyrelsesvalget. Dette tema vil også indgå i formandsmøderne den 11. februar og 3. marts 2012.

Finn Slumstrup orienterede om formandskabets drøftelse af spørgsmålet om ressourcepersoner med henblik på at få en prioriteret liste af personer, som formanden kan henvende sig til. Formandskabet havde følgende forslag: Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev; formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd Per Paludan Hansen, København; tidl. museumsinspektør Inger Lauridsen, Tønder; lektor ved AUC Johannes Andersen, Aalborg og museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg.

Bestyrelsen blev derefter spurgt om andre kandidater og tidligere minister Knud Enggaard, København og tidligere formand for Region Sønderjylland/Schleswig Jens Andresen, Branderup blev foreslået. Også kursusleder Lars Sander blev foreslået, men han ønskede ikke at kandidere.

Herefter stemte de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed om at give de tre ikke tilstedeværende mulighed for også at stemme. Af den årsag blev stemmeoptællingen udsat til alle har afgivet deres stemme.

Sendemandsmødet finder sted kort efter landdagsvalget den 6. maj 2012. På den baggrund er Anke Spoorendonk blevet spurgt, om hun på Sendemandsmødet vil komme med et indlæg om den politiske situation i Kiel.

Grænseforeningens tidligere næstformand Wolfgang Dibbern blev bragt i forslag som sendemandsmødets dirigent.

10. Fonde og legater
Finn Slumstrup blev genvalgt for en tre-årig periode som Grænseforeningens repræsentant i Grænsefonden.
Finn Slumstrup og Gert Mailand blev valgt til Inger Johanne Christensens Fond.
Gert Mailand orienterede om planerne for en sammenlægning af Brdr. Brousts legat og De Piper-Backhauske Legater. Hvis de to legater sammenlægges, skal antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 10 til  5. På den baggrund blev Gert Mailand valgt, idet han udtræder efter en eventuel sammenlægning. Det forventes at SSF også opgiver den ene af sine to repræsentanter.

11. Eventuelt
Lise Estrup foreslog, at der holdes flere bestyrelsesmødet end de nuværende fire årlige. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Karen-Margrethe Møller meddelte, at hun ikke genopstiller til bestyrelsesvalget i 2012. Karen Margrethe Møller vil dog meget gerne fortsætte i Arbejdsudvalget for Sydslesvigske Børns Ferierejser.

Referat den 6. december 2011
Knud-Erik Therkelsen

 

Referat godkendt den 14. december 2012

__________________________________

Finn Slumstrup
Formand og mødedirigent