Referat af bestyrelsesmødet den 21. august 2010

Referat AF Bestyrelsesmøde fredag den 21. august 2010

Der var ingen afbud til bestyrelsesmødet. Alle medarbejdere deltog i mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.  Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 28. maj 2010.
Referatet blev godkendt.

3. Orientering ved formand Finn Slumstrup
Formanden orienterede om formandskabets møde med Det sydslesvigske Samråd den 7. juli. På dette møde meldte formand Dieter Küssner klart ud, at der skal udvikles mindst 1-2 fælles projekter med Grænseforeningen. Dieter Küssner havde samtidig understreget, at projekter skal forelægges og have et ”ja” fra Samrådet inden der søges.

Formanden orienterede derefter om, at vi søger etableret et projekt med Flensborg Avis (udgivelse af Grænsen) og to projekter i samarbejde med Dansk Skoleforening, nemlig et om det fremtidige feriebørnsarbejde og et om Sydslesvigs Elevambassadører. Det var desværre ikke lykkedes at få tilsagn fra SdU om et samarbejdsprojekt. Formanden vil drøfte hele dette område på et snarligt møde med Sydslesvigudvalgets formand.

I forlængelse af CDU/FDP-regeringens besparelsesforslag orienterede formanden om Grænseforeningens brev til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland og om, at et tilsvarende brev vil blive sendt til OSCEs højkommissær for europæiske mindretal Knut Vollebæk. August-nummeret af Grænsen vil indeholde en række artikler om sagen, der alle vil blive oversat til tysk og sendt til nøglepersoner i Kiel og Berlin.

Henning Bonde ønskede udkast til pressemeddelelse om besparelsessagen udsendt til brug i de lokale medier.

Formanden orienterede endvidere om renoveringen af port og opgang i ejendommen Peder Skrams Gade og det forestående renoveringsarbejde på 1. sal, der forventes igangsat ca. 1. september og afsluttet ca. 1. november. I sit indlæg åbnede formanden for en kommende debat om Grænseforeningen også i fremtiden skal have hovedkontor i København. Det blev besluttet at bestyrelsesmødet til december skal afholdes på Peder Skrams Gade.

Der er indkaldt til møde med De nationale Foreninger i Sønderjylland den 4. oktober på Folkehjem i Aabenraa.

Formanden takkede Sven Beiter for forsvaret i læserbrevet den 1. juli mod Helge Poulsen, Kolding.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren orienterede kort om sit sygefravær og forventningen om at blive helt rask snarest.

Foreningen har modtaget afslag fra A.P. Møller Fonden om tilskud til afholdelse af Fremtidsværksted, mens ansøgningen om tilskud til ny hjemmeside afventer behandling.

Skoleforeningen har indstillet tilskud til unge sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark. Grænseforeningen vil følge situationen nøje.

5. Fra fremtidsværksted til politisk strategi

Formanden orienterede om tidsplanen fra nu til bestyrelsens fremlæggelse af politisk strategi og handlingsplan på sendemandsmødet den 8. maj 2011. Det er tanken at bestyrelsesmedlemmer skal kunne komme med forslag til formuleringer i den politiske strategi når fremtidsværkstedet er afsluttet.

6. Hvilke projekter har vi – og hvordan går det?
Generalsekretæren orienterede kort om igangværende projekter. Se referat af formandskabets møde den 20. august 2010.

7. Evaluering af mødet for lokalforeningsformænd i Aabenraa den 14. august
Der blev refereret mundtligt fra mødet, som havde til formål at sikre, at der ikke kommer for stor afstand mellem hovedkontorets aktiviteter og lokalforeningernes behov. 36 lokalforeninger deltog. Jørgen Bruun Christensen havde udarbejdet et skriftligt referat, som er vedhæftet dette referat.

Formanden foreslog, at bestyrelsen i forlængelse af mødet i Aabenraa nedsætter et udvalg, som skal arbejde for at fremme sammenhængen med hovedkontorets projekter, så de kan blive til konkret nytte for lokalforeningernes arbejde. Dette forslag blev vedtaget og et udvalg blev nedsat med Per Grau Møller, Henning Bonde, Lars Bjerre og Niels Jørgen Heick som medlemmer. Fra kontoret deltager Friedrik Jonsson og foreningskonsulent Claus Jørn Jensen er mødeindkalder. Udvalgets opgave er i samarbejde med administrationen at udvikle ideer og konkrete forslag, således at nye initiativer og projekter så vidt muligt kan blive til gavn for den enkelte lokalforenings arbejde.

Der blev rejst kritik af oplægget til nye programmer, som hovedkontoret trykker for lokalforeningerne. Der var enighed om, at lokalforeninger som ønsker at anvende de gamle programmer kan lave individuelle aftaler med Claus Jørn Jensen og Friedrik Jonsson herom.

8. Budget 2011
Formanden gennemgik den økonomiske situation og orienterede om et forventeligt underskud i 2011 på 2.0 mio. kr., hvis ikke vi gør noget.

Han orienterede derefter om det besparelsesforslag, administrationen på formandens foranledning havde fremlagt og som formandskabet tiltrådte på sit møde den 29. juni. Forslaget er at reducere budgettet for 2011 på den almindelige drift med 700.000 kr. således: støtte til lejrskoler: 225.000, gæstelærer: 50.000, årbog: 250.000, et nummer af Grænsen: 115.000 og generelt 60.000 kr. Samtidig håber vi at få tilskud fra Sydslesvigudvalget til samarbejdsprojekterne nævnt under punkt 3, så vi vil kunne få dækket yderligere 300.000 kr. af underskuddet.

Bestyrelsen tog disse signaler til den videre budgetlægning for 2011 til efterretning.

9. Valg
a. Valg af 3 af repræsentanter til feriebørnsarbejdet. Valget sker i overensstemmelse med den nye struktur, Landskomiteen for Sydslesvigske Børns Ferierejser har vedtaget og som forventes endeligt vedtaget på komitemødet den 18. september 2010.
Jytte Nielsen, Nørreballe og Karen Margrethe Møller, Randers blev valgt som repræsentanter for bestyrelsen. Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen blev valgt som medarbejder.

b. Valg af repræsentant for Grænseforeningen til ”Pensionskassen for tidligere medarbejdere”. Formand for Grænseforeningen i Sønderborg Sv. Aa. Clausen blev valgt.

10. Eventuelt

Referat den 14. september 2010

Knud-Erik Therkelsen