Referat af bestyrelsesmødet den 28. maj 2010

Referat af bestyrelsesmødet den 28. maj 2010


Der var afbud fra Jens Andresen og Sven Beiter. Alle medarbejdere bortset fra Fridrik Jonsson og Claus Jørn Jensen deltog i mødet

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 17. april 2010
Referatet blev godkendt. Referater af bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. Se
http://www.graenseforeningen.dk/artikel/21594 eller klik Om os → Foreningslivet → Bestyrelsen → Referater

3. Kort præsentation
Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere præsenterede sig.

4. Orientering ved formand Finn Slumstrup
Formanden orienterede om de voldsomme besparelser over for det danske mindretal, som regeringen i Kiel har foreslået. I forlængelse heraf diskuterede bestyrelsen indholdet af et åbent brev til ministerpræsident Peter Harry Carstensen, som formanden fremlagde forslag til. Det blev besluttet at sende brevet med nogle mindre rettelser. Brevet er vedhæftet. 

5. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Der er planer om at gennemføre et fremtidsværksted for bestyrelse og medarbejdere den 21. august og 30. oktober i samarbejde med Christine Lind Ditlevsen, Instituttet for Fremtidsforskning. Forslaget drøftes endeligt i formandskabet den 29. juni.

Der er indkaldt til heldagsmøde for lokalforeningsformænd den 14. august på Højskolen Østersøen i Aabenraa.

6. Økonomisk status
Økonomichef Gert Mailand fremlagde Grænseforeningens budget ud fra den nye kontoplan. Budgettet er identisk med det tidligere godkendte budget, men nu med en ny og mere tidssvarende struktur. Budgettet er vedhæftet.

7. Orientering om Sydslesvig-loven. Status.
Formand og generalsekretær orienterede om konferencen på Sandbjerg Slot den 19.-20. april, hvor undervisningsministeriet og Sydslesvigudvalget fremlagde deres overvejelser efter Sydslesvig-lovens vedtagelse. Fornemmelsen var, at der næppe vil være driftstilskud til Grænseforeningen fra Sydslesvig-udvalget. Dette blev bekræftet på et efterfølgende møde med chefkonsulent Steffen Bang, som meddelte, at Grænseforeningen kun kunne gøre sig håb om projekttilskud, og kun i samarbejde med en eller flere sydslesvigske foreninger.

Der har derfor været sonderende møder med Flensborg Avis, Sydslesvigs danske Ungdoms-foreninger og Skoleforeningen om muligheden for at udarbejde fælles projektsansøgninger. Konkret tænkes der på udgivelse af Grænsen i samarbejde med Flensborg Avis, samarbejde med SdU om pædagogisk oplysningsarbejde i Danmark (lærerkurser, støtte til lejrskoler m.m.) og med Skoleforeningen om udvikling og modernisering af Feriebørnsarbejdet.
Endelig er der planer om et møde med Sydslesvig-udvalgets formand Kim Andersen.

8. Orientering om Grænseforeningens projekter
Ud over ovennævnte projekter arbejder Grænseforeningen på at få etableret et samarbejde med mindretallet om en fælles mediestrategi. Foreløbig afventer vi mindretallets egen stillingtagen som forventes afklaret på Samrådets møder den 14. juni og den 8. juli.

Endelig er der konkrete planer om at søge InterReg puljen om midler til et projekt, som har fået arbejdstitlen ”Generation Slesvig” og som forsøges udviklet i samarbejde med den slesvig-holstenske paraplyorganisation for aftenskoler (VHS). Der er ansøgningsfrist den 31. august. 

9. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
Det udsendte forslag til forretningsorden blev med en række ændringer godkendt. Den vedtagne forretningsorden er vedhæftet.

I forbindelse hermed blev det vedtaget at indbyde to repræsentanter fra unge-netværket til bestyrelsens møder.

10. Orientering om foreningens ejendom på Peder Skrams Gade
Erhvervslejemålet på 1. sal, to rum på 4. sal og den ene af to lejligheder på 5. sal er pt. ledige. Der indhentes i øjeblikket tilbud på en delvis renovering af port, opgang, lejemålet på 1. sal og de to rum på 4. sal. Denne renovering sættes i gang hurtigst muligt. Hvis vi får kontakt til en interesseret lejer på 1. sal vil renoveringen naturligvis ske i et samarbejde med den pågældende.

Parallelt hermed arbejdes der med en gennemgribende renovering af tag og hele tagkonstruktionen inkl. de to lejligheder. Der er ikke truffet beslutning her om. Det er aftalt at formandskabet besigtiger hele ejendommen på mødet den 29. juni.

11. Bestyrelsens og formandskabets mødeplan frem til Sendemandsmødet den 8. maj 2011.
Se vedhæftede bilag.

12. Eventuelt.

Referat den 16. juni 2010
Knud-Erik Therkelsen