Referat af bestyrelsesmødet den 29. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2010 i Vejle

Der var afbud fra Sigrid Andersen. Fra Grænseløs Ungdom deltog Mette Troelsen, Vickie Jensen og Eva Maria Schultz. Alle medarbejdere bortset fra Erik Lindsø og Nina Hammerich deltog.

I forbindelse med velkomsten udtalte formand Finn Slumstrup mindeord over Grænseforeningens tidligere formand Bent A. Koch. Forsamlingen mindedes Bent A. Koch med et minuts stilhed.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.  Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 21. august 2010.
Referatet blev godkendt.

3. Orientering ved formand Finn Slumstrup.
Formanden orienterede om situationen i Sydslesvig, herunder CDU/FDP regeringens besparelsesforslag, som blev fremsat den 26. maj og som der endnu ikke er fundet en afklaring på. Han understregede at der er meget stor opmærksomhed på sagen i den danske regering.

Formanden orienterede om sit møde med Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen hvor Kim Andersen bl.a. blev orienteret om Grænseforeningens tre ansøgninger: Samarbejde med Flensborg Avis, feriebørnsarbejdet og Sydslesvigs Elevambassadører. Af samtalen fremgik, at der vil blive afsat midler til projektansøgninger. Formandens vurdering er, at Grænseforeningen kan få to projektansøgninger igennem.

Mødet med de Nationale Foreninger den 4. oktober blev omtalt.

Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen orienterede om mødet i bestyrelsesudvalget. Udvalgets havde bl.a. drøftet sit kommissorium og Claus Jørn fremlage følgende formulering, som blev taget til efterretning:

Udvalget fremlægger senest til bestyrelsesmødet i august 2011 mindst 12 nye ideer til konkrete aktiviteter i lokalforeningerne, som ”bygger bro” til hovedforeningens projekter og initiativer. Endvidere fremlægger udvalget mindst 12 ideer til nye måder, hvorpå hovedforeningen kan støtte lokalforeningernes aktiviteter.

I forlængelse heraf udspandt der sig en længere debat om forholdet mellem hovedforening og lokalforeninger, herunder Grænsens vægtning af det lokale over for det centrale. Nødvendigheden af at udnytte synergi mellem hovedforeningens forskellige aktiviteter blev understreget.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen.
Generalsekretæren orienterede om personalesituationen, herunder Erik Lindsøs orlov frem til 22. november og ansættelsen af John Petersen til forberedelse af projekt ”Generation Slesvig”.

Efterskoleproblematikken blev drøftet. I øjeblikket går tre sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab på efterskole i Danmark uden nogen form for tilskud til egenbetalingen. Spørgsmålet har været drøftet i Sydslesvigudvalget, men resultatet heraf kendes ikke. Grænseforeningen fortsætter arbejdet for at få flere sydslesvigske elever på danske efterskoler.

Grænseforeningen samarbejder i 2011 igen med Løgumkloster Højskole og Rødding Højskole om to korte kurser i hhv. uge 14 og uge 37. Endvidere arbejdes der på i slutningen af august at arrangere en konference på Højskolen Østersøen i Aabenraa i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Renoveringen af 1. sal på Peder Skrams Gade 5 skrider planmæssigt frem og arbejdet forventes afsluttet midt i november. Bestyrelsen får lejlighed til at besigtige huset ved bestyrelsesmødet den 4. december.

Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen orienterede om arbejdet med en ny struktur i feriebørnsarbejdet, som forventes at falde på plads ved et komitemøde den 15. november. Ideen om at udveksle danske og sydslesvigske skolebørn i uge 45-46 er blevet en stor succes, som forventes at udvikle sig i de kommende år. Der har endvidere været afholdt et seminar på Christianslyst om feriebørn for lærere i Assens Kommune.

Pædagogisk konsulent Gunvor Vestergaard orienterede om resultatet af arbejdet med Roskilde Festivalen, hvor 200 unge sydslesvigere og danskere deltog. Aktiviteten gav et økonomisk overskud på 80.000 kr.

55 elever på Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen har tilmeldt sig Sydslesvigs Elevambassadører. De har alle været på kursus og skal nu på en tre-dages tur til København. 

Gymnasielærerkurset i begyndelsen af november er aflyst. I stedet satses på udvikling af lokale tværfaglige kursusforløb på det enkelte gymnasium. Bestyrelsen opfordrede medarbejderne til at orientere lokalforeninger, når der er aktiviteter i et lokalområde.

Repræsentanterne for Grænseløs Ungdom orienterede om deres aktiviteter, som bl.a. sker i samarbejde med lokalforeningen i Aarhus.

5. Budgetopfølgning pr. 30/9 2010 og budgetforslag for 2011.
Den udsendte budgetopfølgning blev taget til efterretning. Budgetforslaget for 2011 med de indarbejdede besparelser blev taget til efterretning. Det endelige budget vedtages på bestyrelsesmødet den 4. december, hvor vi forventer at kende vore projektansøgningers skæbne.

Forslaget om at spare tilskud til transporten til lejrskoleophold i Sydslesvig blev drøftet. Der var enighed om at gennemføre besparelsen i 2011 og så håbe, at SdU er interesseret i et projektsamarbejde i 2012.

6. Forslag om hjemtagelse af fastforrentet, afdragsfrit lån på 2.0 mio. kr. til renovering af ejendom.

Forslaget blev vedtaget. Det overvejes at hjemtage et 4 % fastforrentet afdragsfrit lån over 30 år.

7. Projekt ”Generation Slesvig”.
Generalsekretæren gav en grundig orientering om ”Generation Slesvig”, som i realiteten indeholder to projekter, som finansieres særskilt. 

1) Der gennemføres i 2011, 2012 og 2013 sommerkurser for i alt 3 x 200 unge fra området mellem Ejderen og Kongeåen (altså Slesvig) på Rødding Højskole, Højskolen Østersøen, Jaruplund Højskole og Nordkolleg Rendsburg. På kurserne involveres de unge i spørgsmålet om, på hvilken måde de mener, Slesvig kan formidles til omverdenen for at skabe synlighed og vækst. Kurserne søges finansieret via fondstilskud. Til kurset i 2011 har vi modtaget en donation på 500.000 kr.

2) Der etableres fra 1. januar 2011 en såkaldt ”fortælleenhed” på Højskolen Østersøen i Aabenraa med en dansk og en tysk journalistisk medarbejder, som får til opgave at koordinere sommerkurserne, at videreudvikle og forfine de unges ideer og initiativer og med redaktionel frihed på forskellige nyhedsplatforme at formidle historier om Slesvig (se artiklen i Grænsen, nr. 5, 2010). Denne del søges finansieret af Interreg-midler. Der træffes afgørelse den 7. december.

8. Eventuelt.
Karen-Margrethe Møller omtalte et meget vellykket familiekursus, hun havde deltaget i på Jaruplund Højskole

9. Begyndende arbejde med politisk strategi.
På baggrund af Fremtidsværkstedets mange ideer opfordrede formanden bestyrelsens medlemmer til at ”skrive til bunke”, indsende ideer, tankegods, løse statements og formuleringer til foreningen politiske strategi og handlingsplanen for 2011, som skal vedtages på Sendemandsmødet i maj 2011.

Selve skrivearbejdet vil begynde efter bestyrelsesmødet den 4. december, hvorefter der udsendes udkast til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmødet den 26. marts 2011 vil blive et arbejdsmøde med dette tema på dagsordenen.

Referat den 10. november 2010
Knud-Erik Therkelsen