Referat af hovedstyrelsesmødet den 24. oktober 2009

Alle Grænseforeningens 27 kredse var repræsenteret og alle tingvalgte Hovedstyrelses-medlemmer deltog. Poul Solmer Frank deltog i stedet for Erik Heissel og Sv. Aage Clausen deltog i stedet for Ivan Skjoldager.

I forbindelse med mødet fortalte forretningsfører for SSW Martin Lorenzen levende om valgkampen op til valget den 27. september 2009 i Slesvig-Holsten, om det fornemme resultat med fire valgte landdagsmedlemmer og om SSW’s overvejelser om fremtiden.

1. Godkendelse af referat af hovedstyrelsesmødet den 22. august 2009
Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden
Finn Slumstrup orienterede om, at udkast til lovforslag om tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig nu er sendt i høring, og at Grænseforeningen er høringsberettiget. Set fra Grænseforeningens synspunkt var der al mulig grund til tilfredshed med lovforslaget, som forventes at træde i kraft den 1. april 2010. Formanden bad Lise von Seelen kommentere lovudkastet.

Lise von Seelen glædede sig over, at det reelle ansvar fortsat vil ligge i et lille folketingsudvalg, hvor man vil kunne fastholde traditionen for konsensus og undgå partipolitisk spil i forhold til det danske mindretal. Lise von Seelen anså det for en meget stor gevinst, at folkeoplysning og formidling af kendskab til det danske mindretal var blevet indarbejdet i loven.

Finn Slumstrup orienterede herefter om sin deltagelse i FUEV 60-års jubilæumskonference i Bruxelles og mødet med mindretal fra hele Europa.

Debatten med lokalforeningerne i Frederikssund og Aalborg anses nu, efter at to bestyrelsesmedlemmer i Aalborg har meldt sig ud, for afsluttet.

Herefter orienterede formanden om Grænselandets Oplysningsfond, som etableres i løbet af kort tid med hjemsted i Aabenraa.

De budgetmæssige konsekvenser af de foreslåede vedtægtsændringer blev gennemgået, herunder forventningen om et underskud på ca. 1.0 mio. kr. i regnskabsåret 1. april – 31. december 2009 og et underskud på 2.7 mio. kr. i regnskabsåret for 2010. I dette budgettal indgår ikke, at Grænselandets Oplysningsfond forventes at kunne løfte ca. 500.000 kr. af udgifterne til Grænse-foreningens udadvendte aktiviteter, ligesom muligheden for offentlige tilskud ikke er indregnet. Formanden gjorde endvidere opmærksom på, at kun ca. 1.5 mio. kr. var realiseret af de 4.2 mio. kr., som Hovedstyrelsen i 2006 gav tilsagn om kunne trækkes på egenkapitalen. Det er derfor forventningen, at det bevilgede træk på egenkapitalen nu kan bringe os frem til i hvert fald udgangen af 2010. Bestræbelserne for at sikre balance i regnskabet ved at skaffe ekstern finansiering fortsætter

Formanden nævnte Forretningsudvalgets overvejelser om ejendommen i Peder Skrams Gade, som trænger til renovering af tagetage, elinstallationer og port/opgang.

Projektleder Nina Hammerich præsenterede sig selv og ”Projekt Kulturmødeambas-sadører”, som nu er igangsat. Der er foreløbig fundet ca. 20 unge, som vil deltage i projektet. Syv af de unge ville deltage i Sendemandsmødet.

Bogen ”Grænselandet. Krig og kulturmøde”, som Grænseforeningen udgiver i samarbejde med forlaget Columbus med tilskud fra Tipsmidlerne udgives i forbindelse
med Grænseforeningens gymnasielærerkursus 1.-3. november. Der er 25 tilmeldte til kurset.

Grænseforeningen inviterer til samarbejdskursus for efterskolelærere og lærere ved fællesskolerne i Sydslesvig den 12.-13. november. Delegationsbesøg fra Sydslesvig gennemføres den 5.-7. november.

Årbog 2010 er udkommet og udsendes i disse dage til Grænseforeningens medlemmer.

3. Feriebørn sommeren 2009 og fremtiden
Finn Slumstrup orienterede om feriebørnssituationen og behovet for nytænkning på dette område, som gennem de senere år har været under konstant tilbagegang.

En række indlæg understregede nødvendigheden af nytænkning, herunder at knytte feriebørnsarbejdet tættere til Grænseforeningen og at tilføre feriebørns-arbejdet en større grad af gensidighed gennem udveksling, hvor sydslesvigske familier også modtager børn fra Danmark. En af pointerne var, at det er problematisk, hvis sydslesvigske børn ”stjæler” danske  familiers kvalitetstid. Finn Slumstrup konkluderede, at emnet vil blive taget op på Forretningsudvalgets møde med Skoleforeningens styrelse den 26.-27. november.

4. Sendemandsmøde 2009
Finn Slumstrup oplyste, at 164 sendemænd repræsenterende 71 af 88 lokalforeninger var tilmeldt Sendemandsmødet.

En enig Hovedstyrelse støttede Struktur- og vedtægtsudvalgets og Forretningsudvalgets indstillinger til vedtægtsforslag og ændringsforslag hertil bortset fra ændringsforslag 3, hvor det var et flertal, der støttede.

Formanden forklarede afstemningsprincipperne, som anvendes i forbindelse med vedtægtsforslaget. Der var enighed om at indstille Ole Stig Andersen som dirigent for Sendemandsmødet, ligesom der var enighed om at foreslå Christian Staugaard Nielsen, Gunvor Knudsen, Gert Mailand og Claus Jørn Jensen som stemmetællere.

5. Valg til fonds- og legatbestyrelser m.v.
Wolfgang Dibbern blev genvalgt som Grænseforeningens repræsentant i Løgumkloster Højskoles bestyrelse frem til 2013.

Christian Staugaard Nielsen blev genvalgt som Grænseforeningens repræsentant i bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek og som Grænseforeningens repræsentant i Studieafdelingens tilsynsråd frem til 2012.

Ivan Skjoldager blev valgt som Grænseforeningens repræsentant i ”Pensionskassen for gamle medarbejdere” efter Ejvind Sørensen, som ønskede at udtræde.

6. Eventuelt
Hovedstyrelsens sidste møde afholdes lørdag den 6. februar 2010. Sendemandsmødet bliver lørdag den 17. april 2010 på Vingsted Centret.

Referat den 28. oktober 2009
Knud-Erik Therkelsen