Referat af hovedstyrelsesmødet den 28. marts 2009

 23 af Grænseforeningens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Carl Holst, Martin Frandsen, Lars Rosenborg og Lars Bjerre. Poul Solmer Frank deltog i stedet for Erik Heissel og Bo Petersen i stedet for Lise Estrup.

Fra Ungdomsudvalget deltog Marit Andresen, Eva Maria Schultz og Line Fandrey.

Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand, Gunvor Vestergaard, Claus Jørn Jensen, Erik Lindsø, Mette Kragh Faurholdt og Helene Ilkjær.

I forbindelse med velkomsten udtalte formanden mindeord over Erik Haunstrup Clemmensen, der døde den 22. februar 2009.

1. Godkendelse af referater af hovedstyrelsesmøderne den 25. og 26. oktober 2008
Referatet blev godkendt. Dagsordenens punkt 2 og 3 blev slået sammen.

2. Meddelelser og orientering ved formanden, herunder ”Hvor er Grænseforeningen i 2009?”
Formanden tog udgangspunkt i vedhæftede 3 x 3 overskrifter, som beskriver Grænse-foreningens omstilling og nye udfordringer. Han understregede meget klart, at Forret-ningsudvalg og administration følger de beslutninger, som Hovedstyrelsen tidligere har truffet. Endvidere udtrykte han forventningen om, at kredsformændene tog et medansvar for at formidle de trufne beslutninger videre til lokalforeningerne, således at der var sam-klang mellem Forretningsudvalg, Hovedstyrelse og lokalforeninger.

Finn Slumstrup understregede i den forbindelse, at han ikke agtede at sætte forslaget til ny ledelsesstruktur og vedtægter, som der nu er arbejdet med i tre år, på Sendemands-mødets dagsorden, hvis ikke der var rimelig sikkerhed for, at forslagene kunne vedtages med de fornødne to tredjedele.

Indlægget affødte en række kommentarer. Poul Solmer Frank spurgte, om ikke der alle-rede var folkeoplysning nok. Formanden orienterede om Grænseforeningens nye enga-gement i Dansk Folkeoplysnings Samråd og de fremtidige perspektiver i dette. Knud Enggaard foreslog at man skulle overveje at udarbejde årsregnskabet, så det signalere-de folkeoplysende aktiviteter frem for formueforvaltning. Poul Johs. Olsen spurgte, om ikke skiftet fra pengeindsamlende til folkeoplysende organisation burde give anledning til at overveje foreningens navn og logo.

Finn Slumstrup orienterede herefter om Rigsrevisionens beretning og at den sandsynlig-vis fører til, at statstilskuddet til mindretallet vil blive lovfæstet med virkning fra 1. januar 2010 og at forvaltningen af tilskuddet vil blive strammet op, så den kommer i overens-stemmelse med almindelig praksis for forvaltning af offentlige midler. Grænseforeningen har sendt brev til undervisningsminister Bertel Haarder herom og endvidere haft møder med Haarder og Seksmandsudvalgets formand Kim Andersen om dette

Lise von Seelen støttede formandens betragtninger, herunder at mediernes behandling af Rigsrevisionens beretning understregede, hvor stort hukommelsestabet er og dermed behovet for oplysning. Hun mente, at den aktuelle turbulens omkring statstilskuddet til mindretallet kunne blive en fordel for Grænseforeningen.

Finn Slumstrup orienterede herefter om planerne om at etablere en erhvervsdrivende fond i Sønderjylland med det formål at formidle folkeoplysning og producere journalistisk materiale om grænselandet. Det nye fond vil kunne støttes af Alving Fonden.

Endvidere blev Hovedstyrelsen orienteret om den positive udvikling i Anne Marie og Vig-go Bønnerups Fond, som er universalarving efter Anne Marie Bønnerups død i novem-ber 2008. Fondskapitalen forventes at blive ca. 5.0 mio. kr. Afkastet går til støtte for unge sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark.

3. Punktet er refereret under pkt. 2.

4. Nyt fra udvalgene
Ungdomsudvalget
Sigrid Andersen orienterede om ungdomsaktiviteterne i Århus og København og præ-senterede Hovedstyrelsen for de tre unge deltagere.

Kommunikationsudvalget.
Lars Sander indstillede på udvalgets vegne, at det nedlægges med den begrundelse, at hovedkontoret har så megen ekspertise på kommunikationsområdet, at udvalget ikke kan supplere med noget væsentligt. De større spørgsmål bør alligevel behandles i For-retningsudvalget.

Finn Slumstrup konkluderede på baggrund af debatten, at Kommunikationsudvalgets indstilling tages til efterretning, men at behovet for ad-hoc-udvalg tænkes igennem, når/hvis den nye struktur gennemføres.

5. Ny struktur og nye vedtægter
Formanden orienterede om det lange forløb og Hovedstyrelsens allerede trufne beslut-ninger som baggrund for de to elementer i det udsendte materiale, nemlig spørgsmålet om, hvordan foreningens ledelse vælges og det deraf følgende udkast til nye vedtægter. Finn Slumstrup gjorde opmærksom på, at forslaget også indebærer, at Grænseforenin-gens regnskabsår efter forslag fra økonomichef Gert Mailand ændres til kalenderåret.

Formanden efterlyste derefter synspunkter på forslaget til ny ledelsesstruktur, idet udka-stet til vedtægter ville komme til debat i mindre grupper

Herefter var der indlæg fra en række kredsformænd, som støttede forslaget, bl.a. Gun-vor Knudsen, Sigrid Andersen, Ole Wistrup, Jørgen Bruun Christensen, Erling Thøger-sen, Jørn Ulrik Larsen, Ejnar Børsting, Sv.Å. Clausen, Rasmus Laursen, Svend Christi-ansen, Elsabeth Poulsen, Poul Johs. Olsen og Niels Vendelbo.

Poul Solmer Frank, Erling Nielsen og Christian Staugaard Nielsen havde kritiske indlæg med henvisning til skæv repræsentation af sønderjyske foreninger, risiko for kaotisk valgprocedure af bestyrelsen, den dårligere forbindelse til græsrødderne og den kraftige reduktion af tingvalgte medlemmer.

Formanden takkede for de mange indlæg og konkluderede, at Grænseforeningen med den markante opbakning til forslaget stod i en historisk situation, hvor flertallet i den sid-dende Hovedstyrelse var rede til at fravælge sig selv og anerkende nødvendigheden af at modernisere og slanke Grænseforeningens ledelsesstruktur.

Det udsendte udkast til vedtægter drøftedes derefter i mindre grupper og Struktur- og vedtægtsudvalget arbejder videre med resultatet heraf. Når Hovedstyrelsens synspunk-ter er indarbejdet, udsendes vedtægtsforslaget til samtlige lokalforeningsformænd, som frem til 1. august 2009 får mulighed for at kommentere på det.

6. Godkendelse af budget 2009–2010
Økonomichef Gert Mailand fremlagde en prognose for indeværende års regnskabsresul-tat, som viser et underskud på ca. 150.000 kr. Underskuddet er væsentlig mindre end budgetteret på grund af større tilskud end forventet fra Grænsefonden og en donation på 1.0 mio. kr., som foreningen modtog i februar måned.

7. Fortrolig orientering om informationsarbejdet
Dette punkt refereres ikke.

8. Kulturambassadør-projektet
Projektet blev præsenteret af Helene Ilkjær, som Grænseforeningen med udviklingsmid-ler på 100.000 kr. fra Dansk Folkeoplysnings Samråd har haft ansat siden 1. december 2008. Helen Ilkjær forklarede indholdet af det gennemførte pilotprojekt, som har ført frem til en projektansøgning til Integrationsministeren, som afleveres 1. april 2009.

Projektets formål er at oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig på ung-til-ung de-batmøder på uddannelsesinstitutioner og foreninger. Med udgangspunkt i de unge syd-slesvigeres erfaringer med at være vokset op i en blandingskultur og med deraf følgende dobbeltsprogethed er det målsætningen at gennemføre ca. 75 debatmøder hvor der skabes kontakt til minimum 1.500 unge.

Efter en række uddybende spørgsmål fik Helene Ilkjær applaus for sit arbejde.

9. Eventuelt
Knud-Erik Therkelsen orienterede generelt om reaktionerne på forslaget om frivillig kon-tingentforhøjelse på lokalforeningernes generalforsamlinger. Hovedindtrykket er, at de fleste lokalforeninger følger forslaget. Der har været enkelte kritiske generalforsamlinger, bl.a. i Viborg.

I Frederikssund har den samlede bestyrelse trukket sig tilbage i utilfredshed med Græn-seforeningens nuværende ledelse, og det har ikke været muligt at vælge en ny bestyrel-se. Der arbejdes med at indkalde til et medlemsmøde og en ekstraordinær generalfor-samling.

Erling Thøgersen foreslog en undersøgelse af, hvad et salg af ejendommen Peder Skrams Gade 5 kunne indbringe og hvad det ville koste at leje administrationslokaler på Vartov. Finn Slumstrup svarede hertil, at Grænseforeningen netop havde fået en hen-vendelse fra Vartov om ledige lokaler, og at der ville blive ledige lokaler igen i løbet af 2-3 år.

Hovedstyrelsens næste møde afholdes fredag-lørdag den 21-22. august 2009 på Christianslyst i Sydslesvig.


Referat den 30 marts 2009
Knud-Erik Therkelsen