Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 23. august 2008

Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 23. august 2008 på Rødding Højskole.

24 af Grænseforeningens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Carl Holst, Edmund Mogensen, Ole Stig Andersen, Sven Caspersen, Henrik Jensen, Martin Frandsen (Vendsys-sel), Erling Nielsen, Rasmus Laursen, Lasse Erwolder og Mette Troelsen. Endvidere afbud fra Claus Jørn Jensen.

Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand, Gunvor Vestergaard og Erik Lindsø.

Mødet indledtes med en kort præsentation af Rødding Højskole ved højskoleforstander Mads Rykind Eriksen.

Efter frokosten holdt chefredaktør for Flensborg Avis Bjarne Lønborg et oplæg ”Om at lave en moderne mindretalsavis – herunder informationsopgaven over for en dansk offentlighed.”

1. Godkendelse af referat af Hovedstyrelsesmøde den 29. marts 2008
Referatet blev godkendt. I forbindelse med godkendelse af dagsordenen var der blandt flere et ønske om, at Grænseforeningens fremtidige struktur skulle have et særskilt punkt, så der kunne træffes beslutninger. Formanden understregede, at det udsendte oplæg ikke var et beslutningsforslag, men et debatoplæg, hvorefter dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser og orientering ved formanden
Formanden orienterede om, at Det radikale Venstre efter at have fået et ekstra medlem i folketingsgruppen vil søge optagelse i Femmandsudvaget. Bente Dahl forventes med undervisningsministerens godkendelse at indtræde i udvalget. Situationen er i øvrigt uden fortilfælde.

Medlem af Femmandsudvalget Lise von Seelen har meddelt, at hun ikke genopstiller til næste folketingsvalg.

Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe til gennemgang af tilskudsordnin-gen vedrørende Sydslesvig med henblik på at justere ordningen. I rapporten omtales bl.a. Grænseforeningens deltagelse i Femmandsudvalgets møder m.m. Vi følger udviklingen tæt.

Skolesalget af Dybbølmærket er indstillet fra og med 2008. Salget har været i konstant tilbagegang og indtjeningen er nu betydeligt ringere end udgifterne. Salget til medlem-merne fortsætter. Det sønderjydske Lotteri er i vanskeligheder, og det kræver en ekstra indsats fra lokalforeninger og andre, hvis lotteriet skal leve op til de lovgivningsmæssige betingelser.

Formanden understregede, at denne udvikling er i tråd med den overordnede omstilling af Grænseforeningen fra at være primært pengeindsamlende til at være primært folkeop-lysende. Staten tager hånd om mindretallets økonomiske behov mens den bagvedlig-gende og nødvendige oplysningsindsats må intensiveres, så bevillingerne til mindretallet kan fastholdes. I forbindelse hermed orienterede generalsekretæren om den misvisende overskrift i Flensborg Avis om, at Grænseforeningen ændrer sit formål. Det gør forenin-gen som bekendt ikke, men vi flytter tyngdepunktet inden for vores formålsparagraf.

Jyllands-Posten har med henvisning til den udbredte anvendelse af tysk sprog og opta-gelse af børn med tysk baggrund i mindretallets skoler i en artikelserie problematiseret mindretallets danskhed. Grænseforeningen går ind i debatten med et indlæg den 25. august.

Formanden orienterede om A.P. Møller Skolens indvielse den 1. september og gaven fra Grænseforeningen/Sønderjysk Fond af 1995 i form af højskolesangbøger til skolens ele-ver og lærere samt en sangtime den 2. oktober ved formanden. Femmandsudvalgets besigtigelsesrejse den 25.-27. september og kulturfremstødet i Sydslesvig den 27. sep-tember til 4. oktober 2008 blev nævnt og programmet uddelt.

I forlængelse af formandens orientering fremkom flere med kritik af Grænsens forside som kedelig og misvisende i forhold til bladets indhold. Erik Lindsø forklarede, at for-sidebilledet i kraft af at være anderledes efter hans vurdering skaber ekstra interesse, især blandt yngre læsere.

3. Nyt fra udvalgene
Kommunikationsudvalget.
Lars Sander efterlyste forslag til to supplerende medlemmer af udvalget. Han orienterede endvidere fra egnsmødet på Hadsten Højskole den 26. april. Kredsformænd og andre, som ønsker at tilrettelægge et egnsmøde i samarbejde med Kommunikationsudvalget blev opfordret til at tage kontakt til Lars Sander.

Ungdomsudvalget.
Sigrid Andersen orienterede om de mange aktiviteter i udvalget, herunder rejsen til Let-land, deltagelse i Roskilde Festival, forventningerne til Arveprins Knuds Kollegium m.m. Gunvor Vestergaard supplerede med en lille lysbilledfremvisning fra arbejdet på festiva-len.

Der er enighed om at udvise tålmodighed i forhold til at skabe succes omkring ung-domsaktiviteterne. Der arbejdes konkret med en ny hjemmeside.

Struktur- og vedtægtsudvalget.
Finn Slumstrup gennemgik det udsendte oplæg og baggrunden for det, ligesom han igen præciserede, at der var tale om et debatoplæg, hvor elementer fra de foreslåede model-ler kan kombineres. Han understregede det principielle i oplægget, nemlig at Struktur- og vedtægtsudvalget foreslår, at Hovedstyrelsen/Bestyrelsen fremover vælges direkte på Sendemandsmødet, hvorved et kredsformandskab ikke giver automatisk medlemskab af Hovedstyrelsen/Bestyrelsen. Endelig fremlage Finn Slumstrup udvalgets tidsplan for for-løbet: 1) Cafédrøftelser på Sendemandsmødet 2) Konkret vedtægtsforslag behandles på Hovedstyrelsesmødet i marts 2009. 3) Finpudsning på Hovedstyrelsesmødet i august 2009. 4) Endelig vedtagelse af nye vedtægter på Sendemandsmødet i 2009.

Det overvejende flertal af Hovedstyrelsens medlemmer fandt efter en længere debat sig-tet i forslaget rigtigt og ønskede, at det debatteres grundigt.
4. Godkendelse af årsregnskab 2007 – 2008
Økonomichef Gert Mailand fremlagde regnskabet for 2007-08 til godkendelse. Regnska-bet udviser et driftsunderskud kr. 348.712. Regnskabet blev godkendt.
Gert Mailand orienterede om revisorens ønske om, at ikke realiserede kursgevinster fremover indgår i driftsregnskabet. Denne nye praksis vil afstedkomme udsving i det en-delige driftsresultat. Han understregede, at de af Hovedstyrelsen tidligere godkendte budgetter for 2008-09 og 2009-10 ikke har denne ændring indarbejdet. Gert Mailand be-kræftede efter forespørgsel fra flere af Hovedstyrelsens medlemmer, at kommende regnskabsopstillinger vil blive udarbejdet, så forskellen på den nuværende og den kom-mende regnskabsmodel vil fremgå klart.

Endelig blev Hovedstyrelsen orienteret om de aktuelle bestræbelser på at sammenlægge de ca. 15 fonde og legater, som råder over en kapital på under 250.000 kr. Disse sammenlægninger fremlægges for Hovedstyrelsen i marts.
5. Sendemandsmøde 2008
Finn Slumstrup gennemgik skitseprogram og foreløbig dagsorden for Sendemandsmø-det. Endvidere meddelte formanden, at han agter at genopstille. Efter at Finn Slumstrup havde forladt mødelokalet, indstillede en enstemmig Hovedstyrelse til Sendemandsmødet at genvælge Finn Slumstrup til formand for Grænseforeningen.

På hovedstyrelsesmødet efter Sendemandsmødet skal der vælges tingvalgte medlem-mer. På valg er Carl Holst, Lise von Seelen, Jens Boddum og Henrik Jensen. Carl Holst og Lise von Seelen modtager genvalg mens de to sidstnævnte ikke modtager genvalg. Det blev besluttet på baggrund af den aktuelle strukturdebat ikke at søge nye tingvalgte valgt. Endvidere er Finn Slumstrup på valg til Grænsefonden hvortil han genopstiller og Hans Bladt til bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek og Studieafdelingens tilsynsråd, hvortil han genopstiller.

Det blev efter en kort debat besluttet at bede Ole Stig Andersen være dirigent på Sen-demandsmødet.

Herefter diskuterede Hovedstyrelsen i mindre grupper, hvilke spørgsmål man ønsker lagt til grund for café-drøftelserne på Sendemandsmødet. En redigeret liste med disse spørgsmål er vedlagt. Listen vil blive bearbejdet yderligere.
6. Eventuelt
Jørgen Bruun Christensen foreslog, at kredsformændene i forsommeren 2009 inviteres på en weekendtur til Sønderjylland med indkvartering på en sønderjysk højskole. Formålet skulle være at inspirere til flere ture til grænselandet, som vi ved giver flere medlemmer.

Flere beklagede sig over at modtage spam-mail via den interne e-mail adresse. Der ta-ges hånd om problemet.

Næste møde afholdes lørdag den 25. oktober kl. 10.00 – 12.00 på Vingsted Centret.


Referat den 27. august 2008
Knud-Erik Therkelsen