Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 25. og 26. oktober 2008

Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 25. oktober 2008 på Vingsted Centret.

Alle Grænseforeningens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Carl Holst, Edmund Mogensen, Henrik Jensen, Jens Boddum og Erik Heissel. Poul Solmer Frank deltog i stedet for Erik Heissel.

Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand, Gunvor Vestergaard, Erik Lindsø og Claus Jørn Jensen.

I sin velkomst til mødet takkede formanden Henrik Jensen og Jens Boddum for deres delta-gelse som tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen.


1. Godkendelse af referat af hovedstyrelsesmøde den 23. august 2008
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser ved formanden
Formanden orienterede om A.P. Møllers Skolens indvielse og overdragelsen af højsko-lesangbøger fra Sønderjysk Forening af 1995’s Fond til lærere og elever på skolen den 2. oktober.

Den succesrige og imponerende Kulturuge med 30.000 gæster blev ligeledes grundigt omtalt.

Formanden orienterede om Seksmandsudvalgets besigtigelsesrejse og diskussionen om Grænseforeningens fremtidige rolle i forhold til udvalget og i forhold til formidling af statsbevillinger til mindretallets organisationer. Diskussionen er skabt af den såkaldte embedsmandsrapport og en afklaring forventes i løbet af december måned.

Grænseforeningen forventes optaget i Dansk Sprognævns repræsentantskab. Knud-Erik Therkelsen blev udpeget.

Kulturprisen uddeles ikke på Sendemandsmødet. I stedet får de involverede lærere fra Duborg-Skolen en gave.

Formanden orienterede om møde den 7. oktober med Fælleslandboforeningen og den fælles forståelse af Røhsmindefondens formål. Fælleslandboforeningen har skrevet til Seksmands-udvalget for at få øget tilskud efter at have mistet tilskud fra slesvig-holstensk side.

Det sønderjydske Lotteri 2008 ser ikke ud til at kunne leve op til de lovmæssige forud-sætninger for afholdelse af landsdækkende lotteri. Det tyder derfor på, at vi må indstille lotteriet. Skolesalget af Dybbølmærker må ligeledes indstilles med henvisning til, at om-kostningerne i forbindelse med salget overstiger indtægterne.

Flere medlemmer af Hovedstyrelsen beklagede denne afvikling af pengeindsamlende aktiviteter, som i forbindelse med salg giver lokalforeningerne mulighed for at komme i dialog med folk i lokalsamfundet. Det blev besluttet at undersøge mulighederne for at lave lokalt Dybbølmærkesalg og lokale lotterier.
Uforbrugte midler til projekt ”Porten til Danmark” på Rødding Højskole søges overført til 2009 således at skolens lange forårskursus på fordelagtige vilkår kan tilbydes elever fra Sydslesvig.

Grænseforeningen for Vrå og Omegn inviterer til diverse arrangementer i anledning af foreningens 80-års jubilæum.

Der gennemføres et weekendarrangement for kredsformænd på Løgumkloster Højskole den 26-28/6 2008 på Løgumkloster Højskole.
3. Informationsarbejdet 2009
Knud-Erik Therkelsen orienterede om, at samarbejdet med Punktum & Søn ved Ole Adrian Sørensen er ophørt og om, at informationschef Mette Kragh Faurholdt vender til-bage fra barsels- og forældreorlov den 3. november. Endvidere blev Hovedstyrelsen ori-enteret om den fremtidige arbejdsfordeling omkring informationsarbejde og redaktion af Grænsen.

Formanden gav derefter en fortrolig orientering om nye initiativer omkring foreningens oplysningsarbejde.
4. Sendemandsmøde 2008
Formanden orienterede Hovedstyrelsen om Sendemandsmødets forløb. Endvidere blev formålet med søndagens Café-drøftelser præciseret.

Deltagerantallet i Sendemandsmødet er ca. 30 mindre end sidste år. På den anden side kan vi glæde os over, at 16 unge deltager i Sendemandsmødet.
5. Eventuelt
Det tidligere diskuterede problem med spam-mails blev afklaret.
Næste møde i Hovedstyrelsen er fastlagt til lørdag den 28. marts 2009 kl. 10.00. Stedet oplyses senere.

Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 26. oktober 2008 på Vingsted Centret


1. Kort orientering om forløbet af Cafédrøftelserne  
Claus Jørn Jensen gav et kort resumé af formiddagens café-drøftelser. Orienteringen gav anledning til flere korte bemærkninger, men diskussionen blev udsat, til referaterne er analyseret.

2. Valg af tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen
I henhold til vedtægternes § 19 stk. 3 deltog kun formandskab og kredsvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen.
På valg var Carl Holst, Lise von Seelen, Ole Stig Andersen, Jens Boddum og Henrik Jensen. De to sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Carl Holst, Lise von Seelen og Ole Stig Andersen blev genvalgt. De er gjort opmærksom på og har accepteret, at selv om valget iflg. vedtægterne gælder for 2 år, kan kommende vedtægtsændringer ændre dette.

3. Valg af Forretningsudvalg
På valg var Sigrid Andersen, Christian Staugaard Nielsen, Lars Sander og Poul Johannes Olsen. Alle bortset fra Poul Johannes Olsen modtog genvalg.

Sigrid Andersen, Christian Staugaard Nielsen og Lars Sander blev genvalgt, mens Ejner Børsting blev nyvalgt.

4. Valg til fonds- og legatbestyrelser
Grænseforeningens repræsentant i Grænsefonden. Finn Slumstrup blev genvalgt for en periode frem til hovedstyrelsesmødet i oktober 2011.
Hovedstyrelsens repræsentant i Bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek og  Hovedstyrel-sens repræsentant i Studieafdelingens tilsynsråd. Hans Bladt blev genvalgt til begge po-ster for en periode frem til hovedstyrelsesmødet i oktober 2011.

5. Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt.


Referat den 4. november 2008
Knud-Erik Therkelsen