Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 27. oktober 2007 på Vingsted Centret

Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 27. oktober 2007 på Vingsted Centret

Alle Hovedstyrelsens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Karsten Nissen, Henrik Jensen, Lise von Seelen og Sven Caspersen og fra kredsvalgte: Erik Heissel. Poul Solmer Frank deltog som suppleant. Endvidere deltog Mette Dalgaard Troelsen fra Ungdomsudvalget.

Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand, Claus Jørn Jensen, Gunvor Vestergaard, Erik Lindsø, Eva Hedeland, Betty Andersen og Fridrik Jonsson.

1. Godkendelse af referat af Hovedstyrelsesmøde den 25. august 2007
Referatet blev godkendt, og det blev endvidere besluttet fremover at lægge referater af Hovedstyrelsens møder på Grænseforeningens hjemmeside 14 dage efter, at det er udsendt
2. Meddelelser ved formanden
Finn Slumstrup indledte med at orientere om aflysningen af det sydslesvigske delegationsbesøg på grund af folketingsvalget den 13. november. Herefter orienterede han om forhave-enklave debatten, som muligvis ligger bag diskussionen om en tænketank og som kom frem på konferencen, der afsluttede kurset på Rødding Højskole den 29. september og igen var nævnt i SSF’s kommentar i Flensborg Avis den 25. oktober.

Handlingsplan 2008-2011 betragtes som godkendt.

Formanden orienterede om Projekt ”Porten til Danmark” – unge sydslesvigere på højskole i Danmark. Der var ros til initiativet, men vinklingen i pressens omtale af projektet gav anledning til kritiske spørgsmål og debat.

Formanden orienterede om den krise Det sønderjydske Lotteri er i. Det bliver vanskeligere og vanskeligere at gennemføre et landsdækkende lotteri.

Der er taget forskellige kontakter til Danmarks Radio for at sikre bedre dækning af grænselandsstof på landsdækkende kanaler, og for at sikre at Sydslesvig ikke overses, når man i 2009 går over til digitaliserede tv-signaler.

Christianslyst gennemfører et forårskursus den 24-28. februar 2008.

I forlængelse af sine meddelelser lagde formanden op til en helt generel drøftelse af mulighederne for en bedre udnyttelse af Grænseforeningens ejendom i Peder Skrams Gade i København. Han antydede forskellige muligheder, herunder renovering af de nederste tre etager, indretning af cafe i stueetagen og muligheden for at sælge ejendommen og flytte administrationen til Vartov.

Der var ingen entydige signaler i den efterfølgende debat, men mange var ikke afvisende over for at sælge ejendommen og leje sig ind på f.eks. Vartov, men under den udtrykkelige forudsætning, at det skulle være økonomisk fornuftigt. Andre vendte sig imod dette forslag og kunne ikke forestille sig, at Grænseforeningen ikke skulle have til huse på Peder Skrams Gade.
3. Sendemandsmøde 2007
Formanden gennemgik valgproceduren i forbindelse med valg af 1. næstformand.

Erling Thøgersen glædede sig over at der var to kandidater til næstformandsposten, men tilkendegav samtidig forundring over, at der ikke var opstillet mere kendte kandidater. Han understregede vigtigheden af at Grænseforeningen var synlig. Formanden mindede om Hovedstyrelsens anbefaling af, at man skulle finde en kandidat i medlemsskaren, gerne en kvindelig næstformand. ”Der har ikke manglet opfordringer til at gøre noget ved sagen” sluttede han.

Hovedstyrelsen fulgte Forretningsudvalgets holdning i spørgsmålet om medlemskab af Danmarks Samfundet og indstillede til Sendemandsmødet at stemme nej til forslaget fra Ringkøbing Amt.

4. Godkendelse af fundats for Røhsmindefonden
Det af Forretningsudvalget godkendte forslag blev godkendt af Hovedstyrelsen.
5. Eventuelt
Gunvor Knudsen efterlyste kandidater til tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen. Formanden svarede, at der bevidst ikke var opstillet kandidater, da alt tyder på at antallet af tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen reduceres i forbindelse med struktur-debatten.

Carsten Dalgaard mindede om at det kunne være en mulighed at vælge formanden for Sydslesvigske Børns Ferierejser som tingvalgt medlem.

Referat af Hovedstyrelsesmødet søndag den 28. oktober kl. 14.00

Kun formandskab og kredsvalgte hovedstyrelsesmedlemmer deltog under mødets punkt 1.

1. Valg af tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen
På valg var Sven Caspersen, Knud Enggaard, Edmund Mogensen, Elsebeth Gerner Nielsen og Lars Sander. Alle bortset fra Elsebeth Gerner Nielsen modtog genvalg og blev genvalgt.
2. Valg af Forretningsudvalg
På valg til de fire poster var Sigrid Andersen, Christian Staugaard Nielsen og Poul Johannes Olsen, som alle modtog genvalg. Der blev bragt yderligere fem kandidater i forslag. Sigrid Andersen, Chr. Staugaard Nielsen, Poul Johs. Olsen og Lars Sander blev valgt.
3. Valg til fonds- og legatbestyrelser
Carsten Boysens Mindefond. Ove Nissen var på valg. Svend Kristiansen blev valgt
De Piper Backhauske legater. Poul Henning Lundbjerg Hansen var på valg og modtog ikke genvalg. Lars Rosenborg Sørensen, Frederiksborg blev nyvalgt.
4. Eventuelt
Der var ingen debat under dette punkt.

Referat 6. november 2007
Knud-Erik Therkelsen