Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 29. marts 2008

Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse den 29. marts 2008 på Sandbjerg Gods.

25 af Hovedstyrelsens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Carl Holst, Jens Andresen, H.C. Henningsen, Flemming Anker og Lars Rosenborg. For sidstnævnte deltog Kim Arildslund som suppleant. Der var endvidere afbud fra Mette Dalgaard Troelsen, Lasse Ervol-der og Morten Jørgensen fra Ungdomsudvalget. Jens Boddum deltog ikke.

Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand, Claus Jørn Jensen og Erik Lindsø.

Formanden indledte mødet med at udtale mindeord over tidligere formand for SSF Ernst Meyer. Herefter fortalte formanden kort om Sandbjerg Gods’ historie.

Efter frokosten holdt formand for Sydslesvigsk Vælgerforening Flemming Meyer et oplæg om den politiske situation i Sydslesvig op til kommuneråds- og kredsdagsvalget den 25. maj.


1. Godkendelse af referat af Hovedstyrelsesmøde den 27. oktober 2007
Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser og orientering ved formanden
Finn Slumstrup orienterede om Femmandsudvalgets møde den 24. januar, hvor udval-gets nye medlem Lise von Seelen blev budt velkommen.

Formanden orienterede om Klausurmødet i Sydslesvig den 22.-23. februar. På mødet blev de økonomiske problemer især Dansk Skoleforening har pga. nye danske overens-komster tydeliggjort. Lise von Seelen og Jørn Ulrik Larsen supplerede formandens orien-tering.

Formand og generalsekretær havde den 4. januar 2008 et møde med undervisningsmi-nister Bertel Haarder. Mødet handlede bl.a. om tilskudsproblematikken i forbindelse med efterskoleophold i Danmark for tyske statsborgere. I mellemtiden har Skoleforeningen ændret politik, således at tyske statsborgere ligestilles med danske statsborgere, hvilket Grænseforeningen i et brev til Bertel Haarder vil komplementere Skoleforeningen for – og samtidig argumentere for en mere varig løsning på problemet.

Forretningsudvalget har internt formuleret en præcisering af Røhsmindefondens fundats, så der ikke kan opstå tvivl om, at fonden alene skal tilgodese kulturelle formål.

Et konstruktivt samarbejde med Dansk Friskoleforening er under udvikling. I første om-gang tilgodeses feriebørnsarbejdet, idet ca. 25.000 friskolehjem vil modtage en opfordring til at blive værtsfamilie. Endvidere vil Friskolebladet bringe artikler om Grænseforeningens arbejde for det danske mindretal i Sydslesvig.

Grænseforeningen har indkaldt de nationale foreninger i Sønderjylland til et fælles orien-terende møde den 2. april på Folkehjem i Aabenraa. Formålet er at undersøge mulighe-derne for at oprette et fælles netværk.
Kompetenceanalysen ”Mindretal som lokalitetsfaktor i den dansk-tyske grænseregion” er udkommet. Den beskriver de værdier grænselandets mindretal tilfører flertalssamfunde-ne, men understreger også den alt for lille opmærksomhed, der er på mindretallenes kompetencer.
De fire sønderjyske kommuner har indledt et samarbejde om Kulturregion Sønderjylland. Grænseforeningen følger denne gode udvikling tæt.

I forbindelse med budgetmøderne den 27.-28. april er Grænseforeningen vært ved en middag for Femmandsudvalget og de sydslesvigske organisationers ledelser.

Formanden overdrager Bogbussen til Dansk Centralbibliotek ved en lille højtidelighed på biblioteket den 24. april kl. 15.00.

Eva Hedeland kan i år fejre 25 års jubilæum, mens Claus Jørn Jensen og Betty Andersen begge kan fejre 10-års jubilæer. Det markeres ved en frokost den 14. maj.

Afsluttende gjorde formanden opmærksom på, at han genopstiller til formandsposten på det kommende Sendemandsmøde.

3. Nyt fra udvalgene
Formand for Kommunikationsudvalget Lars Sander orienterede om egnsmødet den 26. april på Hadsten Højskole med overskriften ”Gi’ mig Danmark tilbage”.

Formand for Ungdomsudvalget Sigrid Andersen orienterede om udvalgets forskellige ak-tiviteter, herunder en håndboldtur til Flensborg, Roskilde Festival, Cafémøde i Århus, di-verse ”merchandise” som er indkøbt samt planerne om en rejse til Letland.

4. Tilbagemeldinger til Strukturudvalget
Formanden redegjorde for Strukturudvalgets overvejelser om tidsplanen for en ændring i kredsstrukturen, som alene er Hovedstyrelsens kompetence, og vedtægtsmæssige ju-steringer i konsekvens af ønsket om fremover at lade Sendemandsmødet vælge ting-valgte medlemmer af Hovedstyrelsen.

Ole Stig Andersen opfordrede udvalget til at genoverveje spørgsmålet om tingvalgte. Hans råd var at fastholde den nuværende fremgangsmåde, hvor Hovedstyrelsen som et strategisk redskab udpeger tingvalgte og samtidig sikrer sig, at tingvalgte virkelig er
ressourcepersoner for Grænseforeningen.

Herefter fulgte en drøftelse af kredsstrukturen ud fra de tre udsendte modeller. Struktur-udvalget drager konklusion ud fra denne debat med dens mange indlæg, der pegede i forskellige retninger.

5. Budget 2008-2009
Formanden gjorde opmærksom på de grundlæggende forandringer, som sker i disse år: Grænseforeningen bevæger sig fra at være en pengeindsamlende til en folkeoplysende organisation. Traditionelle finansieringskilder tørrer ud, og det er påtrængende at under-søge mulighederne for nye finansieringsmuligheder.

Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at den lagte kurs er rigtig og skal følges. Derfor indstiller Forretningsudvalget at fastholde den nuværende aktivitet og acceptere under-skud på op til 2.0 mio. kr. i regnskabsårene 2008-09 og 2009-10.
I løbet af efteråret 2009 vil vi vide, om det lykkes at finde varige alternative finansierings-kilder. Hvis ikke det lykkes forudses en kraftig udgiftsreduktion således at budgettet for 2010-11 balancerer.

Økonomichef Gert Mailand gennemgik herefter det udsendte budget og besvarede spørgsmål.

Hovedstyrelsen godkendte Forretningsudvalgets indstilling og godkendte budgettet for 2008-09. Formanden takkede for den positive behandling af dette meget vigtige punkt på dagsordenen.

6. Grænseforeningen og den aktuelle debat om Sydslesvig
Denne drøftelse blev på grund af det fremskredne tidspunkt kort. Ejnar Børsting udtrykte støtte til de udmeldinger, Grænseforeningen havde haft i identitetsdebatten.

7. Eventuelt
Jytte Nielsen appellerede om støtte fra lokalforeninger og kredse til den kommende an-noncering for sydslesvigske feriebørn. Ejnar Børsting efterlyste en procedure, så ferie-værter altid får en hilsen med tak for familiens indsats.

Næste møde i Hovedstyrelsen afholdes lørdag den 23. august. Sted meddeles senere.

Referat den 9. april 2008
Knud-Erik Therkelsen