Strukturudvalgets oplæg til HO den 23. august 2008

Strukturudvalgets oplæg til HO den 23. august 2008
På møder i Middelfart den 3. juni og i Rødding den 12. august har Strukturudvalget fortsat arbejdet med Grænseforeningens fremtidige struktur.

Arbejdet i udvalget har i de forløbne snart tre år været baseret på ambitionen om at skabe debat bredt ud i Grænseforeningen og søge løsninger, der har solid opbakning i Hovedstyrelsen. Ganske som det er naturligt i en folkelig forening.

På baggrund af drøftelsen i Hovedstyrelsen den 29. marts har et enigt udvalg konkluderet, at det ikke vil være muligt at samle et bredt flertal om en af de tre fremlagte modeller for fremtidig struktur.

Det må konstateres, at der ikke er noget ønske i Hovedstyrelsen om at ændre afgørende ved kredsstrukturen, og derfor besluttede Strukturudvalget, at de fremlagte modeller må betragtes som forkastede.

Udvalget takker for de mange tilkendegivelser fra hovedstyrelsens medlemmer og respekterer dem.

Følgelig må den videre udvikling ikke blot i antallet af lokalforeninger, men også i antallet af kredse, afgøres lokalt og regionalt.

I den periode Strukturudvalget har arbejdet, har der netop været udfoldet megen energi på at få analyseret de lokale forhold. En række sammenlægninger har været resultatet, således at antallet af lokalforeninger er reduceret fra omkring 120 til godt 100.

Det er sket ud fra den nøgterne erkendelse, at et vist medlemsunderlag er nødvendigt for at en lokalforening kan være så aktiv, at den udgør "et levende fællesskab" – og dermed tiltrækker nye medlemmer.

Arbejdet med at diskutere antallet af lokalforeninger og kredse fortsætter på lokalt og regionalt niveau, og er en vigtig del af foreningskonsulentens arbejdsfelt.

Uden spændende aktiviteter kommer der ikke nye folk til i lokalforeningerne!

Forslag til ændret sammensætning af Hovedstyrelsen og styrkelse af Sendemandsmødet.

Forkastelsen af de tidligere fremlagte modeller betyder, at processen med at finde en holdbar model for fremtidens Grænseforening spoles baglæns - og vi altså i fællesskab i nogen grad må begynde forfra.

Lad os derfor repetere, at Strukturudvalget er nedsat for at skabe en mere overskuelig, en mere effektiv og en mindre omkostningstung ledelse af Grænseforeningen.

Der har gennem alle drøftelser været fuld enighed om, at basis for Grænseforeningens virke er aktiviteter til fremme af foreningens formål udøvet i lokalforeningerne af disses medlemmer.

Undervejs i forløbet er det besluttet, at opbygningen i lokalforeninger og kredse opretholdes samt at Sendemandsmødet ønskes tilført øget kompetence.

Strukturudvalget foreslår derfor, at ledelsen for fremtiden vælges direkte på Sendemandsmødet.

Endvidere foreslår udvalget, at vi forlader den hidtidige praksis, hvorefter Hovedstyrelsen i høj grad præges af kredsene, for i stedet at gå over til en praksis hvorefter Hovedstyrelsens sammensætning er uafhængig af kredsfordelingen.

Til drøftelse i Hovedstyrelsen – og efterfølgende på Sendemandsmødet sidst i oktober – fremsætter udvalget hermed to modeller for den fremtidige struktur.

Model I er udarbejdet ud fra ønsket om at få mere reel beslutning og handlekraft til en bestyrelse, samt at ændre Sendemandsmødet til et forum, hvor foreningens holdninger og politikker diskuteres og vedtages.


Sendemandsmødet.
Mødet er foreningens overordnede besluttende instans, og indkaldes mindst én gang årligt. Kan dog indkaldes ekstraordinært.

Hver lokalforening har ret til at sende sin formand (evt. næstformand) samt yderligere 1 sendemand pr. påbegyndt 300 medlemmer. (En forening med 301-600 medlemmer udpeger altså 3 sendemænd, og med 601-900 udpeger 4 sendemænd osv.).

Kun sendemænd og bestyrelsen har stemmeret og taleret på Sendemandsmødet.

Mødet behandler bestyrelsens beretning og drøfter holdninger og politikker fremkommet som forslag fra sendemænd og bestyrelsen.

Bestyrelsen incl. formand samt revisor vælges på Sendemandsmødet.


Bestyrelsen.
Sendemandmødet vælger en formand, der kan være sendemand, men skal være medlem af foreningen.

Sendemandsmødet vælger ligeledes 10 bestyrelsesmedlemmer, 2 fra hver af landets regioner, og disse skal opfylde de samme kriterier som formanden.

Herudover vælges 4 tingvalgte medlemmer af bestyrelsen. Af disse kræves kun, at de skal være medlem af foreningen.

Bestyrelsens 15 medlemmer vælger et af medlemmerne til foreningens næstformand.

Alle valg gælder for to år. Valgene tilrettelægges så der hvert år vælges 1 medlem fra hver region til bestyrelsen.


Formandskabet.
Formandskabet klarer sammen med foreningens sekretariat foreningens drift og løbende forretninger, og indkalder bestyrelsen til møde mindst 4 gange om året til drøftelse af aktuelle emner og dispositioner.


Lokalforeninger.
Lokalforeninger tilstræbes i alle kommuner. Tilbud om medlemskab af en lokalforening skal i hvert fald foreligge i alle kommuner.

Lokalforeninger kan slå sig sammen i kredse, som har mulighed for at klare opgaver, der ikke synes overkommelige for lokalforeningerne.

Der afholdes et årligt møde for alle kredsformænd.

Model II er lavet ud fra ønsket om at få en direkte valgt Hovedstyrelse, som er betydeligt mindre end den vi kender i dag, og at styrke Sendemandsmødets betydning.


Sendemandsmødet.
Efter denne model sammensættes Sendemandsmødet som vi kender det i dag. Deltagere har taleret, men kun sendemænd og Hovedstyrelsens medlemmer har stemmeret.

Sendemandsmødet vælger en Hovedstyrelse med 17 medlemmer. Valgbar er enhver, der er medlem af foreningen og har været det i mindst seks måneder.

Medlemmerne vælges for to år. Der er valg til Hovedstyrelsen hvert år, således at der et år vælges 9 medlemmer og det følgende år 8.

Sendemandsmødet vælger ligeledes formand samt 1. og 2. næstformand for en periode af to år. Valgbar er enhver, der er medlem af foreningen og har været det i mindst seks måneder.


Hovedstyrelsen.
Formand og næstformænd indgår i Hovedstyrelsen, som således bliver på 20 medlemmer. Formanden leder Hovedstyrelsens møder, som afholdes efter samme regler som i dag.

Blandt medlemmerne vælger Hovedstyrelsen fire medlemmer, som sammen med formand og næstformænd udgør Forretningsudvalget.


Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget varetager foreningens ledelse under ansvar over for Hovedstyrelsen. Grænseforeningens formand er formand for Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget kan nedsætte et Idéforum af personligheder, der individuelt eller som gruppe kan være udvalget behjælpeligt med rådgivning efter behov. Medlemmerne udpeges for et år.

Genudpegning kan finde sted.


Lokalforeningerne.
Lokalforeningerne er selvstændige foreninger og udgør Grænseforeningens basis. De kan slutte sig sammen i kredse efter behov. Dog kan det samlede antal kredse ikke overstige 27.

Der afholdes et årligt møde for alle kredsformænd.

Processen frem mod en ny struktur.

Det er afgørende vigtigt, at Hovedstyrelsen er klar over, at der ikke skal vælges en af de ovenstående modeller!

Modellerne er tænkt som debatoplæg.

Såfremt der kan konstateres tilslutning til, at vi vælger Hovedstyrelsen på en ny måde og forlader den hidtidige binding til kredsantallet, kommer derefter drøftelsen af hvordan vi bedst skaber den nye struktur.

Strukturudvalget foreslår, at modellerne danner grundlag for cafédrøftelser på Sendemandsmødet.

Denne del af Sendemandsmødet vil blive ledet af vores foreningskonsulent.

Der kan blive tale om 6-8 spørgsmål, som vi finder frem til på Hovedstyrelsens møde i Rødding.

Nogle spørgsmål gemmer sig allerede i forskellene på de to modeller. F. eks. spørgsmålet om Hovedstyrelsen eller bestyrelsen i fremtiden skal sammensættes ud fra en geografisk fordeling, som vi bruger i dag, eller om vi skal forlade dette princip.

Efter drøftelserne på Sendemandsmødet vil Strukturudvalget studere det indsamlede materiale og fremsætte et gennemarbejdet forslag til ny struktur til drøftelse på Hovedstyrelsens møde i marts 2009.

Det endelige mål er, at forslag til ny struktur med tilhørende vedtægtsændringer kan vedtages på Sendemandsmødet i oktober 2009.

I forhold til handlingsplanen bliver ny struktur således et år forsinket, men vi vil være i mål med det samlede struktur- og vedtægtsarbejde som ønsket i handlingsplanen til oktober 2009.

På Strukturudvalgets vegne
Finn Slumstrup