Vedtægter for Aalborg

§1. Om foreningen
Aalborg Grænseforening, Sønderjysk Forening for Aalborg og omegn er en selvstændig forening under Hovedforeningen i København. Foreningen, der i daglig tale kun omtales som Aalborg Grænseforening, er uafhængig af politiske partier og forholder sig kun til partipolitiske emner, hvis disse modarbejder foreningens formålsparagraf - se nedenfor.

§2. Formål
Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt bevare og styrke dansk sprog og kultur.

§3. Medlemskab
Enhver, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter, kan optages som medlem.

§4. Kontingent
Fastsættes af generalforsamlingen.

§5. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7, der valges for 2 år, således at der på den årlige generalforsamling skiftevis vælges 3 og 4 medlemmer. Ved særskilt valg vælges 2 suppleanter for et år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, næstformand og kasserer m.v.

§6. Revision
Til at revidere det årlige regnskab vælger den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1 suppleant, der fungerer i et år. Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.

§7. Højeste myndighed
Den højeste myndighed i alle foreningens anliggender er hos generalforsamlingen. Ethvert medlem har ved afstemninger 1 stemme.

§8. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes i april og indvarsles mindst 1 måned før afholdelsen. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg jævnfør §5
7. Valg jævnfør §6
8. Eventuelt

§9. Ekstraordinær generalforsamling
Afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Den afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Begæringen sendes til formanden. De ekstraordinære generalforsamlingen indvarsles skriftligt.

§10. Ophør
Ved foreningens ophør fastsætter generalforsamlingen, hvad der skal ske med foreningens midler.

Vedtægterne blev vedtaget den 6. februar 1889 og ændret hhv. den 11. oktober 1893, den 30. marts 1910, den 8. april 1921, den 27. marts 1934, den 28. marts 1960 og den 20. april 2009.