Vedtægter for Aarhus

Vedtægter for Grænseforeningen Aarhus

 

§ 1 Foreningens navn er Grænseforeningen Aarhus. Foreningen er tilsluttet ”Grænseforeningen” og arbejder i overensstemmelse med dennes vedtægter. Foreningens hjemsted er Aarhus.

§ 2 Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, samt at støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold.

§ 3 Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Formanden indkalder hertil med mindst 14 dages varsel ved brev eller per mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

På generalforsamlingen aflægges beretning om årets virksomhed og regnskab for det forløbne år.

Der vælges i lige år 4 styrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor; i ulige år 3 styrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant. Alle valg gælder for 2 år. Alle valg sker ved simpel stemmeflertal blandt de mødte medlemmer. Det samme gælder øvrige beslutninger.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. februar.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når forslag hertil er bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 medlemmer skriftligt over for formanden kræver det med angivelse af formål, eller når et flertal af styrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter det fremsatte krav med mindst 8 dages og højst 21 dages varsel ved brev eller per mail til medlemmerne. Der kan ikke indsendes yderligere forslag til behandling ud over det allerede begærede. For afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling gælder de samme regler som fastsat i § 5 for afstemninger på ordinære generalforsamlinger.

§ 7 Foreningen ledes af en styrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

Styrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden indkalder til styrelsesmøde, så ofte han finder det formålstjenligt og skal gøre det, når mindst 3 styrelsesmedlemmer kræver det.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem af styrelsen.

Styrelsen disponerer over foreningens midler. Optagelse af lån eller oprettelse af kassekredit kræver generalforsamlingens godkendelse.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og styrelsesmøder.

§ 8 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet gennemgås af revisoren og forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 9 Kontingentet til foreningen for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra styrelsen.

§ 10 Forholdet til Grænseforeningen reguleres således:

Det årlige styrelsesvalg indberettes straks til Grænseforeningen.

Foreningen indsender hvert år inden den 15. maj en beretning til Grænseforeningen om arbejdet i det forløbne år.

Foreningen indbetaler hvert år inden den 15. maj et kontingent til Grænseforeningen.

Kontingentet fastsættes af Grænseforeningens ordinære Sendemandsmøde.

Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøder sendemænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§ 11 Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på en generalforsamling indkaldt til formålet.  Generalforsamlingen tager i tilfælde af vedtagelse af opløsning bestemmelse om afviklingen af foreningens formue, som skal anvendes til almene formål eller bedst muligt i overensstemmelse med formålsparagraffen (§ 2) samt om der kan anvendes midler til ekstern bistand hertil. Styrelsen kan ikke træde tilbage før opløsning af formue m. m. er effektueret.

§ 12 Med vedtagelsen af disse vedtægter ophæves "Vedtægter for Grænseforeningen Sønderjysk Forening i Århus" som vedtaget ved generalforsamlingen. 16. marts 1998

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2016.