Vedtægter for Åbenrå

Vedtægter for Grænseforeningen Aabenraa

 

FORENINGENS NAVN

§ 1

Foreningens navn er ”Grænseforeningen Aabenraa”. Foreningen indgår i Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.

FORMÅL

§ 2

Det er foreningens formål:

 • at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen,
 • at udbrede kendskabet til grænselandets forhold,
 • at styrke og bevare dansk sprog og kultur.

MEDLEMMER

§ 3

Som medlem kan – uanset bopæl – optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

GENERALFORSAMLING

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Bestyrelsens forslag til kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af en suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale dag- og/eller distriktsblade samt i Grænseforeningens blad Grænsen med angivelse af tid og sted.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens sekretær udarbejder skriftligt referat af generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Dirigenten afgør om der skal ske skriftlig afstemning.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelsen skal ske som ved ordinær generalforsamling.

 

BESTYRELSEN

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, idet halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år.

Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med størst mulig geografisk spredning.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 gange  årligt, der indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 4 fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved vakance indtræder suppleanten i den vakante plads.

Formanden kan etablere et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

REVISION

§ 6

Revisionen består af 2 personer, der vælges på skift hvert andet år.

ÅRSREGNSKAB

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

TEGNINGSRET

§ 8

Foreningen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

Formanden alene giver kasserer bemyndigelse til at disponere over foreningens kassebeholdning og bankkonti.

HÆFTELSE

§ 9

Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

 

UDMELDELSE

§ 10

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§ 11

Et medlem kan når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen udmelde sig af foreningen, men hæfter dog for forfaldent kontingent.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 12

Ændring af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

 

OPLØSNING

§ 13

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens ejendele Grænseforeningen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen

 

Sundeved Efterskole den 20. marts 2012