Vedtægter for Grænseforeningen Haderslev

Vedtægter for Grænseforeningen Haderslev

2015

§  1   Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Grænseforeningen Haderslev.  Foreningen indgår i GRÆNSEFORENINGEN og virker i overensstemmelse med dens vedtægter. Foreningens hjemsted er Haderslev kommune.

§  2  Foreningens formål

At støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen   -   At udbrede kendskabet til grænselandets forhold  -  At styrke og  bevare dansk sprog og kultur.

§  3  Medlemmer

Som medlemmer optages enhver uanset bopæl, der godkender foreningens vedtægter.

§  4  Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent  
2.       Årsberetning
3.       Årsregnskab til godkendelse
4.       Fastsættelse af kontingent
5.       Indkomne forslag
6.       Valg af bestyrelse og suppleanter
7.       Valg af revisorer og suppleant
8.       Valg af sendemænd
9.       Eventuelt

Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer eller ved annoncering i dag- eller distriktsblade samt i GRÆNSEFORENINGEN`s blad Grænsen.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Foreningens sekretær udarbejder skriftligt referat af generalforsamlingen.
Alle beslutninger træffes med almindeligt flertal. Dirigenten beslutter om der skal være skriftlig afstemning.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer med personlig underskrift og angivelse af dagsorden anmoder om det. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.

§  5  Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer og henholdsvis med tre/fire på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst fire fremmødte. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§  6   Årsregnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen består af to personer, som skiftevis er på valg hvert andet år. Revisorsuppleant på valg hvert år.

§  7   Tegningsret
Foreningen tegnes af formand samt et medlem af bestyrelsen. Formand giver kasserer bemyndigelse til at disponere over foreningens kassebeholdning og bankkonti.

§  8   Hæftelse
Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

§   9   Udmeldelse af foreningen
Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 30. september udmelde sig af foreningen forud for kontingentopkrævning for det kommende kalenderår.

§   10  Vedtægtsændring
Ændring af vedtægter sker ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og med et flertal på 2/3 af de fremmødte. Ikrafttræden gældende fra dagen efter vedtagelse.

 §   11  Opløsning af foreningen
Kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med tre ugers interval. I tilfælde af opløsning fordeles foreningens formue til nationale kulturelle formål i Sydslesvig/Sønderjylland evt. til GRÆNSEFORENINGEN i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 på Hoptrup Efterskole.

Ib Wolfhagen, dirigent

De nye vedtægter erstatter de hidtil gældende vedtaget pr. 3. november 1986.