Vedtægter for Grindsted-Billund

§ 1.
Foreningens navn er: Grænseforeningen i Grindsted - Billund.
§ 2.
Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.
§ 3.
Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, samt at støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold.
§ 4.
Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.
§ 5.
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen hvert år.
§  6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer.
Desuden vælges en suppleant for en 1-årig periode.
§ 7.
Formand vælges af generalforsamlingen hvert år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer, sekretær osv.
§ 8.
Hvert år vælges af generalforsamlingen 2 revisorer.
§ 9.
Inden 15. maj hvert år indsendes til Grænseforeningen indberetning om bestyrelsesvalg samt beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
§ 10.
Foreningen indbetaler hvert år inden 15. maj et kontingent til Grænseforeningen. Kontingentet fastsættes af Grænseforeningens ordinære sendemandsmøde.
§ 11.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31, december.
§ 12.
Foreningen sender til Grænseforeningens sendemandsmøder sendemænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.
§ 13.
Formanden indkalder med mindst 8 dages varsel til den årlige generalforsamling og er forpligtet til i øvrigt at indkalde til en generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det skriftligt. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter det fremsatte krav.
På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om årets virksomhed, regnskab for det forløbne år og plan for det kommende års virksomhed. Der vælges formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 revisorer.
Alle valg på en generalforsamling sker ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer. Det samme gælder andre beslutninger.
Indkaldelse til en generalforsamling skal indeholde dagsorden og enten sendes direkte til medlemmerne eller annonceres i lokale distriktsblade.
§ 14.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det formålstjenligt og skal gøre det, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
§ 15.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 16.
Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
§ 17.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.
§ 18.
Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.
§ 19.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, indkaldt til formålet. Foreningens midler og ejendele tilfalder efter foreningens opløsning Grænseforeningen.      

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 1996 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne i 2000, 2006, 2007 og 2014.
12.03.14