Vedtægter for Horsens

 

 

V E D T Æ G T E R

 

GRÆNSEFORENINGEN  FOR  HORSENS  OG  OMEGN

 §   1

Foreningens navn er: GRÆNSEFORENINGEN FOR HORSENS OG OMEGN og den er hjemmehørende i Horsens kommune.

 §   2

Det er foreningens formål at støtte danskheden syd for grænsen, at udbrede kendskabet til Sydslesvigske forhold samt at bevare og styrke det danske sprog.

 §   3

Som medlem optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

 §   4

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som hvert år afholdes et centralt sted i kommunen inden 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel og afvikles efter følgende dagsorden:

 

  1.       Velkomst og valg af dirigent
  2.       Bestyrelsens aktivitetsberetning fra det forgangne år
  3.       Revideret regnskab (følger kalenderåret) fremlægges skriftligt og mundtligt
  4.       Fastsættelse af kontingentet
  5.       Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts)
  6.       Valg af bestyrelse
  7.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8.       Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
  9.       Eventuelt

§   5

Foreningen ledes af min. 3 og max. 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 1 år. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige drift.  Det tilstræbes, at de større bysamfund i foreningens område er repræsenteret med mindst 1 medlem i bestyrelsen, som af sin midte vælger: formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Foreningen tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer – heraf formanden og kassereren.

Dens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede økonomiske forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

§   6

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der løser specifikke opgaver for foreningen. Formændene for arbejdsgrupperne er altid et bestyrelsesmedlem. Arbejdsgruppernes opgaver aftales med bestyrelsen, hvortil de løbende refererer.

§   7

Formanden sammenkalder bestyrelsen så ofte vedkommende finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§   8

Efter generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne udarbejdes referater.

§   9

Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt kræver det og samtidigt opgiver forhandlingsemnet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at kravet er fremsat skriftligt.

§  10

Grænseforeningen for Horsens og Omegn er som lokalforening medlem af landsorganisationen GRÆNSEFORENINGEN, og følger i det samarbejde dens love og regler, der er vedtaget på organisationens Sendemandsmøde.

Vor lokalforening kan efter gældende regler til enhver tid ved en bestyrelsesbeslutning udmelde sig af landsorganisationen GRÆNSEFORENINGEN.

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med andre lokale Grænseforeninger.

§  11

Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der kan indbringe deres sag til endelig bedømmelse på førstkommende generalforsamling.

§  12

Foreningens vedtægter kan på en ordinær generalforsamling ændres med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§  13

Foreningen kan opløses (nedlægges) på en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Eventuel formue sendes til venskabsforbindelser i Sydslesvig eller til andre danske organisationer i Sydslesvig.

§  14

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 26. april 2017.