Vedtægter for København og Fr.berg

VEDTÆGTER for Grænseforeningen for København og Frederiksberg
 
§ 1 Foreningens navn er Grænseforeningen for Køben
havn og Frederiksberg, der er en videreførelse af d
e 2
foreninger ”Hovedstadens Grænseforening stiftet den
2. marts 1879” og ”Grænseforeningen for Frederiksb
erg
stiftet den 27. oktober 1937”.
§ 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen og arbej
der i overensstemmelse med dennes forenings vedtægt
er.
§ 3 Det er foreningens formål at støtte danskheden
i grænselandet, særligt syd for grænsen., at udbred
e kendskabet til
grænselandets forhold samt at bevare og styrke dans
k sprog og kultur.
Medlemsskab
§ 4
a)
Som medlem kan optages enhver, der godkender foreni
ngens formål.
b)
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige ordinæ
re generalforsamling.
c)
Stemmeret i foreningen opnås først 3 mdr. efter god
kendt indmeldelse og efter, at indeværende års kont
ingent er
betalt.
d)
Udmeldelse må ske til bestyrelsen.
e)
Har et medlem ikke betalt sit kontingent inden 1/7,

slettes det af medlemslisten

Regnskab
§ 5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Generalforsamlinger
§ 6
a)
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighe
d.
b)
Den årlige ordinære generalforsamling holdes i apri
l måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved
skriftlig
meddelelse til medlemmerne eller ved kundgørelse i
foreningens medlemsblad. Samtidig med indkaldelsen
kundgøres dagsordenen, og kun om forslag, der finde
s på denne, kan der tages gyldig beslutning.
c)
Forslag fra medlemmer til behandling på generalfors
amlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dag
e før
generalforsamlingen.
d)
På den ordinære årlige generalforsamling aflægger f
ormanden beretning, og kassereren fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse. Endvidere fore
tages valg af formand og bestyrelse (jfr. § 8). End
elig vælges
2 revisorer, og en revisorsuppleant. Disse må ikke
være medlemmer af bestyrelsen.
e)
Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med si
mpelt stemmeflertal. Dog kan vedtægtsændringer elle
r
udmeldelse af Grænseforeningen kun ske med 2/3 af d
e afgivne stemmer.
f)
Generalforsamlingens dirigent kan fastsætte skriftl
ig afstemning. Ligeledes skal der foretages skriftl
ig
afstemning, når en fjerdedel af de tilstedeværende
medlemmer ønsker det.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes a
f bestyrelsen og skal indkaldes på forlangende af m
indst 15
medlemmer. Ekstra ordinær generalforsamling skal af
holdes senest 3 uger efter at begæringen om dens
afholdelse er modtaget af bestyrelsen. Den indkalde
s på samme måde som den ordinære generalforsamling,
hvis
regler i øvrigt også er gældende.
 
Bestyrelsen
§ 8
a)
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en f
ormand, som vælges særskilt på den ordinære
generalforsamling for en toårig periode, samt minds
t 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år – do
g således,
at halvdelen vælges i lige år og halvdelen i ulige
år, på den årlige ordinære generalforsamling.
b)
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer
og sekretær, nedsætter udvalg. De årlige valg indbe
rettes til
Grænseforeningen.
 
c)
Udtræder et eller flere bestyrelsesmedlemmer i året
s løb, er den tilbageværende bestyrelse berettiget
til at
supplere sig.
d)
Godkendelse af indsupplerede bestyrelsesmedlemmer,
hvis funktionstid følger den, de er trådt i stedet
for, skal
dog ske på den førstkommende ordinære generalforsam
ling.
e)
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal samme
nkaldes, når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det
.
f)
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvde
len af bestyrelsesmedlemmerne og formanden, eller i
dennes
fravær næstformanden er til stede. I tilfælde af st
emmelighed er formandens, eller i dennes fravær
næstformandens, stemme afgørende.
g)
Bestyrelsen udpeger bestyrelsen for ”Grænselandets
Legatfond”. Foreningens formand er også formand for
”Grænselandets Legatfond”.
h)
Bestyrelsen vælger repræsentanter til Grænseforenin
gens landsdækkende og regionale besluttende forsaml
inger.
i)
Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelse af fo
reningens midler.
j)
Der skrives mødereferat over bestyrelsens beslutnin

ger, referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde

Tegningsregler
§ 9 Foreningen tegnes af formanden eller næstforman
den sammen med kassereren eller et andet medlem af
bestyrelsen.
Udmeldelse/opløsning
§ 10 Foreningens opløsning kan kun finde sted på en
i den anledning indkaldt ekstraordinær generalfors
amling, når
mindst tre fjerdedele af de mødte medlemmer stemmer
derfor. Generalforsamlingen tager i så fald bestem
melse
om afvikling. Foreningens midler tilfalder ”Grænse
landets Legatfond” og/eller Grænseforeningen, efter
den
ekstraordinære generalforsamlingens bestemmelse.
Ved salg af lokaler på Jagtvej 9 – skal beløbet in
dgå i ”Grænselandets Legatfond”.
Fusion
§ 11
a)
Med virkning fra 1. januar 2009 overdrager Hovedsta
dens Grænseforening og Grænseforeningen for
Frederiksberg alle aktiver og efterfølgende indtægt
er, samt alle passiver og efterfølgende indgåede
betalingsforpligtigelser til Grænseforeningen for K
øbenhavn og Frederiksberg.
b)
Medlemskab overgår til den nye forening ved godkend
else af nærværende vedtægter, og efter forudgående
godkendelse af fusionen på generalforsamlinger i hh
v. Hovedstadens Grænseforening og Grænseforeningen
for
Frederiksberg.
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20.
april 2009 i Sct. Jacobs Sognegård, Østerbrogade 5
9, 2100
København Ø.
§6 ændret på den ordinære generalforsamling den 18.
april 2012.