Vedtægter for Lolland

§1
Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.

§2
Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at styrke og bevare dansk sprog og kultur.

§3
Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

§4
Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Styrelsen har ret til at supplere sig. bestyrelsen samt 1 suppleant, 1 revisor samt en revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1. april efter følgende procedure:
I lige år vælges 2 medlemmer for 2 år. I ulige år vælges 3 medlemmer for 2 år. Revisor og suppleanter vælges for et år.

§6
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær m.m. De årlige valg indberettes til Grænseforeningen.

§7
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

§8
Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøde sendemænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§9
Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel til den årlige generalforsamling og er forpligtet til at indkalde til en generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det skriftligt. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter det fremsatte krav. Den ordinære generalforsamling skal som minimum have flg. dagsorden.
Valg af dirigent.

Aflæggelse af årsberetning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg jf. § 5.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.
Alle valg på en generalforsamling sker ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Det samme gælder andre beslutninger. Indkaldelsen til en generalforsamling skal indeholde dagsorden og enten sendes direkte til medlemmerne eller annonceres i dag-og/eller distriktsblade.

§10
F ormanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han finder det formålstjenligt og skal gøre det, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§11
Forslag, der ønkes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§12
Der føres protokol over generalforsamlinger og styrelsesmøder.

§13
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.

§14
Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til grænseforeningens vedtægter.

§15
Opløsning af foreningen kræver 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling indkaldt til formålet. I tilfælde af utilstrækkeligt fremmøde indkaldes inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan vedtages med simpelt flertal.