Vedtægter for Grænseforeningen for Ringsted og omegn

1. Foreningens navn: Grænseforeningen for Ringsted & Omegn.

2. Foreningens formål er at støtte danskheden i Sydslesvig og at udbrede kendskabet til grænselandets forhold.

3. Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

4. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode + en suppleant. De 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, de 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, suppleanten er på valg hvert år. 2 revisorer, normalt valgt for en 2-årig periode, dog den ene i 2010 for kun 1 år. 1 revisorsuppleant valgt for 1 år.Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

7. Bestyrelsen konstituerer sig på det 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med    formand, næstformand, kasserer og sekretær.

8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9. Foreningen sender hvert år 2 medlemmer til Sendemandsmødet.

10. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar, og der indkaldes med 14 dages varsel.Bestyrelsen har ret til at supplere sig.

lere
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Formanden er i øvrigt forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det.

11. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest      8 dage før.

12. Der føres protokol over alle aktiviteter, og denne godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

13. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, indkaldt til dette formål, og foreningens eventuelle midler     tilfalder efter opløsningen hovedforeningen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2010, med ændringer og tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen i 2016 og 2017

Ajourført den 10, juli 2018 PMT