Vedtægter Skjern-Tarm-Videbæk

Grænseforeningen
for Skjern, Tarm og Videbækegnen

§ 1. Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.
§ 2. Foreningen har hjemsted i Skjern, Tarm og Videbækområdet
§ 3. Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden i grænselandet, særligt i Sydslesvig,
samt støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold.
§ 4. Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.
§5. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned.
§ 7. Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Endvidere udvælger bestyrelsen personer til diverse hverv, enten af egen midte eller blandt foreningens øvrige medlemmer.
§ 8. Det årlige bestyrelsesvalg indberettes straks til Grænseforeningen.
§ 9. Formanden indkalder med mindst 8 dages varsel til den årlige generalforsamling
og er forpligtet til i øvrigt at indkalde til generalforsamling, når mindst 15 medlemmer
kræver det skriftligt. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter det fremsatte krav.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt direkte til medlemmerne eller annonceres
i dagspressen. Indkaldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om evt. særlige
punker på dagsordenen.
§ 10. Dagsordenen for den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om årets arbejde
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6. Valg af revisorer
7. Forslag til det kommende års arbejde
8. Eventuelt
§ 11. Alle valg på en generalforsamling sker ved simpelt stemmeflertal blandt de mødte
medlemmer. Det samme gælder ved andre beslutninger.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år og afgår på skift. Øvrige valg er for 1 år.
§ 12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære årlige generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest den 1. februar.
§ 13. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det formålstjenligt,
og skal gøre det, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
§14. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et
andet medlem af bestyrelsen.
§ 15. Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
§ 16. Foreningen indsender hvert år inden den 15. maj en beretning til Grænseforeningen om
arbejdet i det forløbne år.
§ 17. Foreningen afregner hvert år inden den 15. maj et kontingent til Grænseforeningen.
Kontingentet fastsættes af Grænseforeningens ordinære sendemandsmøde.
Foreningen afregner hvert år et kontingent til Amtskredsen (Kreds 21), fastsat af
Amtskredsens bestyrelse.
§ 18. Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.
§ 19. Foreningen sender sendemænd til Grænseforeningens sendemandsmøder i henhold til
Grænseforeningens vedtægter.
§ 20. Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens
vedtægter
§ 21. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt til formålet. Efter opløsningen tilfalder
foreningens midler og ejendele Grænseforeningen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1998.
Rettet den 22. april 2006 og den 19. marts 2016