Vedtægter for Thy og Mors

VEDTÆGTER FOR GRÆNSEFORENINGEN FOR THY OG MORS

 

 

§  1        Foreningens navn er Grænseforeningen for Thy og Mors.

§  2        Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen, og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.

§  3        Foreningensformål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

§  4        Som medlem kan optages enhver, der kan godkende foreningens vedtægter.

§  5        Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes senest den 1. maj. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

               1 Valg af stemmetællere

               2 Valg af dirigent

               3 Aflæggelse af bestyrelsens beretning

               4 Foreningens reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

               5 Indkomne forslag

               6 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

               7 Valg til bestyrelsen

               8 Valg af revisor

               9 Eventuelt

§  6        Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 5 dage før.

§  7        Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel via programmet for Grænseforeningen for Thy og Mors og/eller ved brev til medlemmerne.

§  8        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 10 dages varsel og skal indkaldes senest en måned efter bestyrelsens flertal finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt begærer det. I det sidste tilfælde skal begæringen indeholde motiveret dagsorden.

§  9        Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at to afgår i lige år, tre i ulige år. Der er mulighed for genvalg.

§ 10       Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle valg og beslutninger foregår ved simpelt flertal. Undtaget er afstemning om vedtægter, hvor der skal være mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Alle valg og afstemninger foregår skriftligt, såfremt blot eet medlem fremsætter begæring herom.

§ 11       Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 12       Det årlige bestyrelsesvalg samt oversigt over årets aktiviteter indberettes senest 15. maj til Grænseforeningen.

§ 13       Bestyrelsen kan beslutte, at personer uden for bestyrelsen, uden stemmeret, kan deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 14       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.

§ 15       Bestyrelsen indkaldes skriftlig på formandens foranledning eller når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for bestyrelsesmødet.

§ 16       Bestyrelsen leder alt vedrørende foreningen. Bestyrelsen er ulønnet, men udgifter til ledelse af foreningen betales via foreningens midler.

§ 17       Bestyrelsens beslutninger og referater skal indføres i protokol og underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved førstkommende møde.

§ 18       Kassereren skal føre regnskab og aflægge den reviderede årsrapport til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

§ 19       Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 20       Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 21       Foreningen er tilknyttet Grænseforeningens EDB-service og som opkræver kontingentet.

§ 22       Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for to år. Revisorerne afgår skiftevis, således at der vælges en hvert år. Der er mulighed for genvalg.

§ 23       Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøde sendemænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§ 24       Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden.

§ 25       Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§ 26       Disse vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling.

§ 27       Foreningen kan kun opløses på en med dette formål indkaldt generalforsamling og kun såfremt opløsningen bekræftes ved en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes en måned efter den først afholdte. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis der ved begge generalforsamlinger er 2/3 flertal herfor blandt de fremmødte medlemmer.

§ 28       I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens midler Grænseforeningen.
 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling den 11. marts 2011