Vedtægter for Tønder

§1
Foreningens navn er Tønder Amts Grænseforening og dens hjemsted er
Tønder Kommune.
§2
Stk. 1. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet,
særligt syd for grænsen, og at udbrede kendskabet til grænselandets
forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.
Stk. 2. Foreningen har også til formål at styrke samarbejdet med
Sydslesvigsk Forening i Sydtønder Amt.
§3
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig
foreningens formål og nærværende vedtægter.
Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes
grund der til. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på
førstkommende generalforsamling.
§4
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordiner
generalforsamting afholdes i marts eller april måned. Den indkaldes ved
udsendelse af foreningens årsprogram samt med angivelse af
dagsorden ved en annonce i en lokal avis med mindst 10 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal vare
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (
over halvdelen af de afgivne stemmer, - blanke stemmer tæller ikke med
i afgørelsen). Ved vedtægtsændringer samt ved behandling af anke fra
et udelukket medlem kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Stk. 5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen
underskrives af generalforsamlingens dirigent og har dermed juridisk
gyldighed.
§5
Den ordinere generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, som tages til
efterretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Orientering om årets budget og om fastsættelse af
kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
§6
Stk. 1. Ekstraordiner generalforsamling skal holdes, når flertallet af
bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt eller når mindst 25
medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordiner generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter
at kravet herom er modtaget. Der indkaldes ved annonce i en lokal
ugeavis med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
§7
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges
for 2 år med formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i de lige år og 4
bestyrelsesmedlemmer i de ulige år.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsatter selv sin forretningsorden og fordeler selv
opgaverne ud fra de givne behov.
Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, - dog ved
vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan
meddele prokura.
Stk. 4. Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen
er mødt og stemmer for forslaget..
Stk. 5. Der føres løbende protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen godkendes ved næstfolgende bestyrelsesmøde.
§8
Den til foreningens drift fornødne kapital tilvejebringes ved kontingent fra
medlemmerne, tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner,
fonde og legater samt gaver eller tilskud fra private personer,
organisationer og virksomheder eller Grænseforeningen på landsplan.
§9
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene
foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse
over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§10
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret og senest d. 15.
februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisionen.
Stk. 2. Revisionen består af 1 person, der er på valg hvert år.
§ 11.
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det
formål indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet
af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen
beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog
under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål afstemt
med foreningens formål.
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af
formue m.m. er effektueret.
Således vedtaget som nye vedtagter for Tønder Amts Grænseforening
d. 19. april 2Ol2.