Vedtægter for Vestegnen

Vedtægter for
Grænseforeningen Københavns Vestegn

§ 1
Foreningen er en selvstændig forening under Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes vedtægter.
Lokalforeningens navn er

Grænseforeningen  Københavns Vestegn
og omfatter Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk, Herlev, Albertslund, Vallensbæk, Herlev, Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Værløse.
Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende formand.

§ 2
Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden, særligt syd for grænsen, at støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at styrke og bevare dansk sprog og kultur

§ 3
Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter.

§ 4
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Udmeldelse af foreningen skal ske inden udgangen af et kalenderår til Grænseforeningen eller GF Københavns Vestegn.

      § 5
      Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer.
      Bestyrelsen har ret til at supplere sig selv.
      Bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling,
      der afholdes inden 1.maj efter følgende procedure:

      I lige år vælges 1-3 medlemmer for 2 år
      I ulige år vælges 2-4 medlemmer for 2 år
      revisor og suppleant vælges for et år.

      § 6
      Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær m.m.
      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
      Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

      § 7
      Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte denne finder det nødvendigt,
      eller når mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det.

      §8
      Kassereren fører regnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret.

      §9
      Foreningen kan hvert år sende sendemænd til hovedforeningens sendemandsmøde.
      Antallet af sendemænd bestemmes af hovedforeningens vedtægter.

      §10
      Bestyrelsen nedsætter et rejseudvalg, kaldet "Sydslesvig Rejser".
      Udvalget har til opgave at præsentere dansk historie og kultur både nord  og især syd for grænsen.
      Til dette formål er der oprettet en speciel rejsekonto "Sydslesvig Weekends", hvor et evt. overskud indsættes.
      Indestående på denne konto må kun  bruges til rejseformål eller dækning af evt. underskud i forbindelse
      med rejser arrangeret af rejseudvalget.

      På den årlige generalforsamling aflægger rejseudvalgets kasserer regnskab for årets rejseaktivitet.
      I tilfælde af Sydslesvig Rejsers ophør beslutter general-forsamlingen, hvad evt. opsparede midler
      skal anvendes til.

      §11
      Foreningen afholder sin årlige generalforsamling inden den 1. maj med følgende dagsorden:

      1.  Valg af dirigent
      2.  Aflæggelse af årsberetning
      3a. Fremlæggelse af regnskabet  for Københavns Vestegn
      3b. Fremlæggelse af regnskabet for Sydslesvig Rejser
      4.   Indkomne forslag
      5.   Valg jf. § 5
      6.   Fastsættelse af kontingent
      7.   Eventuelt

      Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
      Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.

      §12
      Der indkaldes til den årlige generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved udsendelse til foreningens
      medlemmer.

      §13
      Forslag der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling skal være formanden i hænde
      senest 5 dage før afholdelsen.

      §14
      Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre dette, hvis 1/4 af medlemmerne
      skriftligt kræver dette og samtidigt angiver forhandlingsemne.
      Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at kravet er fremsat.

      §15
      Der skal ved ordinære generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres
      protokol over trufne beslutninger.

      §16
      Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem
      af bestyrelsen.

      §17
      Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen efter § 10 i hovedforeningens vedtægter.

      §18
      Opløsning af foreningen kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, på en generalforsamling indkaldt
      til formålet.(se §19)

      §19
      Beslutninger om udmeldelse af Grænseforeningen ( §17) og om foreningens opløsning (§18) skal vedtages
      på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og ikke over en måneds varsel.
      Ved nedlæggelse af foreningen beslutter generalforsamlingen, at foreningens midler og ejendele skal anvendes
      i overensstemmelse med Grænseforeningens formål.

      Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 26. april 2012