Vedtægter

                     

                 Grænseforeningen for Silkeborg – Hammel og omegn

§1 Foreningen er en selvstændig forening under Grænseforeningen og respekterer dennes vedtægter. Foreningen hedder Grænseforeningen for Silkeborg – Hammel og omegn.

§2 Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden, særlig syd for grænsen, samt at støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold.

§3 Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter.

§4 Bestyrelsen foreslå kontingentet.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen har ret til at supplere sig. Bestyrelsen samt 2 suppleanter og 1 revisor vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1. april, efter følgende procedure: I lige år vælges 2-3 medlemmer for 2 år. I ulige år vælges 3-4 medlemmer for 2 år. Revisor og suppleanter vælges for 1 år.

§6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand m.m. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det.

§8 Kassereren fører regnskabet.

§9 Hvert år indsendes beretning om årets begivenheder i foreningen til hovedforeningen.

§10 Foreningen kan hvert år sende sendemænd til hovedforeningens sendemandsmøde. Antallet af sendemænd bestemmes af hovedforeningens vedtægter.

§11 Foreningen afholder sin årlige generalforsamling inden 1. april med følgende dagsorden: • Valg af dirigent. • Aflæggelse af årsberetning. • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. • Indkomne forslag. • Valg jævnfør §5. • Fastsættelse af kontingent. • Eventuelt. Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte

§12 Der indkaldes til den årlige generalforsamling i årsprogrammet samt i nyhedsbrev i februar.

§13 Forslag, der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

§14 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre dette, hvis ¼ af medlemmerne skriftligt kræver dette og samtidig angiver forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at kravet er fremsat.

§15 Der skal ved generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres protokol over forhandlinger og trufne beslutninger.

§16 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

§17 Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen efter §10 i hovedforeningens vedtægter.

§18 Opløsning af foreningen kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer på en generalforsamling indkaldt til formålet.

§19. Beslutning om udmeldelse af Grænseforeningen og om foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og ikke over en måneds varsel. Ved nedlæggelse af foreningen tilfalder foreningens ejendele Grænseforeningen.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 10. marts 2014.