Det danske mindretal

"Det danske mindretal" er betegnelsen på den folkegruppe af dansksindede sydslesvigere, som bor i den nordlige del af delstaten Slesvig-Holsten i Forbundsrepublikken Tyskland. Medlemmer af det danske mindretal er normalt tyske statsborgere, selv om de har et dansk sindelag.

Det danske mindretal taler dansk og sønderjysk og det frisiske mindretal frisisk. Dog bliver tysk mere og mere almindeligt som hjemmesprog, uden at det dog ændrer sindelaget. Se artikel om de sproglige forhold i det danske mindretal.

Det danske mindretal omfatter ca. 50.000 mennesker, som er organiseret i et rigt foreningsliv. Der findes ca. 50 skoler, lige så mange børnehaver, endvidere kirker, biblioteker, et udbredt foreningsliv, fritidshjem, en dansk avis (Flensborg Avis) og en dansksindet politisk parti, nemlig SSW. Læs mere om foreningslivet m.v.

Det danske mindretal modtager et årligt statstilskud fra Danmark på ca. 500 mio. kr. til driften af sine kulturelle institutioner m.m. Tilskuddet forvaltes af det såkaldte Sydslesvigudvalg.

I 2017 udarbejdede konsulentfirmaet Moos-Bjerre & Lange på vegne af Sydslesvigsk Forening  en rapport om "Sydslesvigs bidrag til Danmark". Rapporten undersøger og beskriver det danske mindretal i Sydslesvig med hensyn til uddannelsesvalg,indkomst, ledighed samt arbejde og bosættelse. Fokus er på de sydslesvigere, som tager til Danmark og bor eller arbejder her. Læs rapporten.

Sydslesvigloven

Den 1. april 2010 trådte en ny lov i kraft, der lovfæster tilskudsordningerne for det danske mindretal i Sydslesvig på Undervisningsministeriets område.
Læs mere om loven her.

Sydslesvighåndbogen indeholder navne, adresser, telefonnumre og e-mail adresser på de fleste nøglepersoner i Sydslesvig